Политика на поверителност

Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на потребители, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни.
"Маджестик Турс" ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

1.КОИ СМЕ НИЕ?
1.1. Данни за Администратора:
1.1.1. „Маджестик Турс“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9020, ж.к. Младост, бл. 155, ап. 96, ЕИК 204423284, МОЛ: Кремена Велева-Бренан
1.1.2. „Маджестик Турс" ЕООД е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение за регистриция №РК-01-7675, издадено от Министерството на Туризма на Република България.
1.1.3. „Маджестик Турс“ ЕООД е администратор на лични данни с регистрация №427341, съгласно закона за Личните данни на Република България
1.1.4. Данни за контакт с „Маджестик Турс‘ ЕООД
Телефонен номер/skype/viber/whats up : +359 887 31 10 05
Адрес на електронна поща: info@majestictours.net
Уеб сайт: www.majestictours.net
1.1.5. Данни за контакт с отговорника по защита на данните:
Име: Кремена Велева-Бренан
Ел. поща: kvbrennan@majestictours.net
Тел: +359 88 74 63 43

2. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
"Маджестик Турс" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
2.1. Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2.2. Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели;
2.3. Личните данни са подходящи, относими и не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за които данните се обработват;
2.4. Личните данни са точни и при необходимост са поддържани в актуален вид;
2.5. Личните данни се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват;
2.6. Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените определения имат следното значение:
За целите на настоящия регламент:
„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
„ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
„профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
„псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
„регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
„получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
„трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
„съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
„генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследени или придобити генетичните белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за отличителните черти или здравето на това физическо лице и които са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице;
„биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;
„данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние;
• „дружество“ означава физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност, независимо от правната му форма, включително партньорствата или сдруженията, които редовно осъществяват икономическа дейност;
• „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51;

4. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?
Това Уведомление е предназначено за всички физически лица, които :
4.1. посещават сайта www.majestictours.net
4.2. отправят запитване за туристическа услуга или туристически пакет през уебсайта www.majestictours.net, по имейл, по телефон, както и чрез всеки друг канал за комуникация с „Маджестик Турс“ ЕООД
4.3. резервират или са резервирали туристическа услуга или туристически пакет(„Клиенти“) и сключват или са сключили договор с „Маджестик Турс“ ЕООД
4.4 са „Ползватели“/“Пътуващи“ по силата на резервация и сключен от трето лице („Клиент“) договор с „Маджестик Турс“ ЕООД
5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR):
5.1. субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
5.2. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
5.3. обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
5.4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
5.5. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
5.6. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

6. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ
6.1. данни при ползване на сайта:
Когато използваме уебсайта за информационни цели, ние събираме и обработваме следните категории лични данни:
Данни от регистъра: когато посещавате нашите уебсайтове, записи на данни от регистъра (наричани „лог файлове от сървъра“) се запазват на нашия уеб сървър. Това включва:
• препращащата страницата (наричана препращащ URL адрес)
• името и URL на желаната страница
• версията на използвания уеб браузър
• IP адресът на изискващия компютър
• количеството прехвърлени данни
• операционната система
• Разлика в часовата зона с GMT
• Идентификационен номер на „бисквитка” без които сайтът не би могъл да предостави коректни услуги.
Видове бисквитки, които използва нашия сайт са:
Задължителни бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на сайта
Аналитични бисквитки, които дават информация за броя посещения на сайта ни. Този вид бисквитни не дават информация за лични данни, а само показват колко страници са били разгледани, колко пъти са били посетени дадени страници, от какъв вид устройство и са анонимни.
Функционални бисквитки, които позволяват предоставянето на по-персонализирана услуга. Този вид бисквитки не съхраняват лична информация.
Потребителят може сам да управлява настройките на бисквитките, които се получават от нашия сайт чрез настройките на браузера, който ползва.
Правното основание е нашият легитимен интерес да можем да направим уебсайта достъпен за Вас по подходящ начин.
6.2. данни при отправяне на запитване към „Маджестик Турс“ ЕООД за туристическа услуга или туристически пакет
Име и фамилия на Потребител
Електронна поща на Потребител
Телефонен номер на Потребител
Данни на профил в социлни мрежи на Потребител, когато запитването е направено през социална мрежа
Тези данни се предоставеят лично от Потребителя, който е и субектът на личните данни
Правно основание да обработваме тези лични данни:
-субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни
- легитимен интерес да обработваме запитвания и да предлагаме персонални оферти
за изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна
-легитимен интерес за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните
6.3. данни при сключване на договор с „Маджестик Турс“ ЕООД
6.3.1. Данни на Клиент
Информация за пола
Собствено име, презиме и фамилия по документ за самоличност
Електронна поща
Телефонен номер
Адрес
Националност
ЕГН/Персонален идентификационен номер
Номер на документ за самоличност
Място на издаване на документ за самоличност
Дата на издаване на документ за самоличност
Дата на изтичане на документ за самоличност
Тези данни се предоставят лично от Клиента, който е и субектът на личните данни
Правните основания за обработването на тези данни са:
-субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни
- изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна
- предоставяне на доказателства
- за да гарантираме спазването и документирането на правни задължения
- за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора
- обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна
6.3.2. Данни на Ползвател на туристическа услуга или Пътуващ по туристически пакет
Информация за пола
Собствено име, презиме и фамилия по документ за самоличност
Националност
Навършени години
Дата на раждане
В зависимост от вида туристическа услуга и туристически пакет е възможно да събираме и обработваме и следните лични данни
Номер на документ за самоличност
Място на издаване на документ за самоличност
Дата на издаване на документ за самоличност
Дата на изтичане на документ за самоличност
-предпочитания по предлаганите от нас туристически услуги и туристически пакети

Чувствителни данни:
-Данни за здравословното ви състояние
    Данни на застрахования за целите на сключване на туристическа застраховка
    Данни на Ползвателя при сключване на договор за туристическа услуга и на Пътуващия при сключване на договор за туристически пакет, когато е необходимо. Тези данни са ни необходими за да можем да окажем съдействие при асистиране.
-Родствени връзки
   Данни за Ползвателя при сключване на договор за туристическа услуга и на Пътуващия при сключване на договор за турстически пакет, когато е необходимо. Тези данни са ни необходими например при резервация за малолетно/непълнолетно дете под ваша опека или ползване на промоция „меден месец”
Тези данни се предоставят от Клиента след като е получил изричното съгласие от субектите на лични данни
Правните основания за обработването на тези данни са:
-субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни
- изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна
- предоставяне на доказателства
- за да гарантираме спазването и документирането на правни задължения
- за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора
- обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните
-обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна

7. ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно. Тези данни могат да бъдат предоставени лично от Вас или от друго физическото или юридическото лице (компания, туристически агент, туроператор) на когото Вие сте дали Вашето изрично съгласие.
Ние разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.
Това означава, че всеки Клиент носи отговорност да не предоставя на „Маджестик Турс“ ЕООД данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Маджестик Турс“ ЕООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.
Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят

8. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Единствено лица на възраст над 16 години могат да предоставят своето лично съгласие. За лица под тази възраст се изисква съгласието на техни родители или законни настойници. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 16 години

9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
9.1. Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните лични данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:
9.2.Използваме защитени уебсайтове, през които събираме Вашите лични данни;
9.3.Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме;
9.4.Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
9.5.Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни;

 10. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
-10.1. в рамките на нашата компания
Достъп до личните данни, които се събират в контекста на резервирането на туристически пакети и туристически услуги, имат следните категории лица:
10.1.1.служители, които са пряко ангажирани с процеса по резервиране и организиране на съответната услуга – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Клиента и Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната туристическа услуга или туристически пакет
10.1.2. служители в счетоводен отдел – имат достъп до личните данни на Клиента, както и до личните данни на Ползвателите, които се визуализират върху издадения счетоводен документ за съответната услуга (ако такива данни се визуализират);
10.1.3. системни администратори, извършващи поддръжка на софтуерните системи, които използваме – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Клиета и Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на туристическа услуга или туристически пакет
Всички наши служители, които работят с лични данни са обвързани от строги правила за поверителност. Те могат да разкриват лични данни пред трети лица, единствено ако ние сме им разрешили да го направят, съответно ако това е необходимо, за да предоставим закупената от Клиента услуга.
10.2. извън нашата организация
„Маджестик Турс“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „Маджестик Турс“ ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:
10.2.1. доставчиците на съответните туристически услуги или туристически пакети. Това могат да бъдат туроператори, турагенти, авиокомпании, жп компании, автобусни компании, хотели, фериботни компании, компании предлгащи услуги по наемане на кола, круизни компании, застрахователи и др. – всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната туристическа услуга или туристически пакет и са изискуеми от доставчика.
10.2.2. консолидирани резервационни системи, през които се правят резервации или директно се закупуват съответните туристически услуги– всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от резервационната система.
10.2.3. посолства на чужди държави в България или в чужбина – всички категории данни, предоставени от кандидата за виза
10.2.4. Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.
10.2.5. на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
10.2.6. на компетентни органи органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз
10.2.7. Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да разкрием лични данни с компетентните органи, за да защитим своите и/или Вашите права и законни интереси.
10.2.8. Като част от нашите бизнес взаимоотношения, Вашите лични данни могат да бъдат споделяни или разкривани на трети страни, които също може да се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. в трети страни. В тези случаи проверяваме нивото на адекватност на защита на данните и сключваме договор с лицето, на което предаваме данните Ви, съгласно разпоредбите на ЕС, или събираме съгласието Ви за предаването на тези данни.

11. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Съхраняваме личните данни, които събираме и обработваме, за различни срокове в зависимост от целите за които се събират, вида на данните и средствата, чрез които се обработват, както следва:
11.1. Лични данни по договори за туристически услуги и туристически пакети - данните за Клиента и Ползватели е възможно да се съхраняват в една или повече компютърни системи, като за целите на изпълнението на ангажимента ни по сключените договори, тези данни се съхраняват за период не по-дълъг от 5 години от приключването на туристическата услуга или туристическия пакет
11.2. Лични данни, събрани за целите на визови услуги в срок от 2 месеца от кандидатстването за виза.
11.3. Данни от бисквитки – всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.
11.4.Данни, включени в счетоводни документи – всички счетоводни документи, включително когато съдържат лични данни, се съхраняват за минималните задължителни срокове за съхранение на съответния вид счетоводна документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
11.5. Данни, фигуриращи в документи, които могат да бъдат обект на проверка от компетентен надзорен орган (напр. НАП, КЗП) и/или са били ангажирани като доказателства в граждански, административен или наказателен спор – за срока, след който нашите евентуални претенции или задължения, свързани със съответния документ, се погасяват по давност и/или до приключването на съответното административни и/или съдебно производство с окончателен административен и/или съдебен акт.
След изтичането на срока за съхранение всички лични данни, съответно документите, в които се съдържат, се унищожават по безопасен начин.

12. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
12.1. Правото на достъп до личните данни, които „Маджестик Турс“ ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.
12.2. Право да искате от „Маджестик Турс“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни
Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.
12.3. Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни
Имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение в посочените по-долу случаи:
12.3.1. Когато оспорвате точността на личните Ви данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
12.3.2. Когато смятате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а вместо това изисквате да ограничим използването им;
12.3.3. Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
12.3.4. Вие сте възразили срещу обработването им в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси
12.4. Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „Маджестик Турс“ ЕООД, в случай че е налице едно от следните условия:
12.4.1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
12.4.2. Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
12.4.3. Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
12.4.4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
12.4.5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
12.5.5.Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
а/за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на наше законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Маджестик Турс“ ЕООД;
б/по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
в/за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
12.5. Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица
Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.
12.6. Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие
Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви. Независимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните
12.7. Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили на, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна. Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, имате право да получите и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
12.8. Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

Надзорен орган:
Име: Комисия за защита на личните данни
Данни за контакт с надзорен орган:
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg