Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ „МАДЖЕСТИК ТУРС“ ЕООД ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО И РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ НА САЙТА WWW.MAJESTICTOURS.NET


Добре дошли на уеб сайта (наричан още "Сайта") www.majestictours.net. Моля преди да започнете да изполвате уеб сайта да се запознаете с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, публикувани на https://www.majestictours.net/general_terms. В случай, че  не сте съгласни с тях, моля да преустановите използването на уеб сайта незабавно.

1. Общите условия съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителя и „Маджестик Турс“ ЕООД по отношение на ползването на Сайта и резервацията на туристически услуги и туристически пакети от страна на Потребителя. Чрез достъпа до и използването на Сайта Потребителят декларира, че се е запознал с Общите условия, приема ги, и се задължава да ги спазва.

2. Сайтът  и правото да сключва договори с „Маджестик Турс“ ЕООД може да се използват само от Потребител, който е навършили 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение. С използването на Сайта и изпращането на заявка за  резервация на туристически услуги или туристически пакети  Потребителят деклари, че е дееспособно лице съгласно приложимото законодателство и, че не са налице каквито и да било други пречки да поеме договорни задължения.

3. С Общите условия се уреждат условията и реда за резервация на туристически услуги и туристически пакети с туристическа компания „Маджестик Турс“ ЕООД, в качеството й на Туроператор и Туристически агент, и Потребителя на Сайта, посредством достъпа до и използването на ресурсите на Сайта, както и отношенията между „Маджестик Турс“ ЕООД и Потребителя по повод на сключваните посредством ползването на Сайта(www.majestictours.net)  следни договори:

3.1. Договор за посредничество при резервация на туристическа услуга (в случаите, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя туристически услуги в качеството си на Турагент)

3.2. Договор за туристическа услуга (в случайте, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя туристически услуги в качеството си на Туроператор)

3.3. Договор за туристически пакет (в случаите, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя туристически услуги в качеството си на Туроператор)

4. Договорите описани по-горе се сключват в електронна форма на основание чл. 82, ал. 5 от Закона за туризма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, като се считат за сключени след поставянето от страна на Потребителите на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора ", и натискането на бутон „Резервирай и плати".

Посочените действия съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват валидно Потребителя с условията по сключените Договори.

5. С приемането на Общите условия, Потребителят декларира изрично, че му е известна разпоредбата на чл. 57, т. 1 и  т. 12 и чл. 46, т. 7 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не може да упражнява правото си на отказ от договора от разстояние и  с правата по чл. 50, 51, 52, 53, 54, 54a, и 55 от същия закон, тъй като резервациите и предоставянето на  туристически услуги и туристически пакети  попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива. 

6. „Маджестик Турс“ ЕООД си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за туризма, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

1. „Маджестик Турс“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9020, ж.к. Младост, бл. 155, ап. 96, ЕИК 204423284, МОЛ: Кремена Велева-Бренан

2. „Маджестик Турс" ЕООД е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение за регистриция №РК-01-7675, издадено от Министерството на Туризма на Република България.

„Маджестик Турс“ ЕООД е регистрирана да осъществява своята дейност само по електронен път посредством сайта www.majestictours.net на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за туризма.

3. „Маджестик Турс“ ЕООД е администратор на лични данни с регистрация №427341, съгласно закона за Личните данни на Република България

4. „Маджестик Турс“ ЕООД има регистрация по Закона за добавената стойност с номер BG204423284

5. „Маджестик Турс“ ЕООД има сключен договор със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, във връзка със сключена задължителната застраховка отговорност на туроператора по чл. 97, ал. 1 от Закона за Туризма, с полица номер 03700100003796, валидна до 11.04.2023.

6. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: https://www.majestictours.net/general_terms/ по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

7. Данни за жалби: 

Жалби се приемат само по електронен път на info@majestictours.net само от клиента резервирал туристическа услуга или туристическия пакет.

Телефонен номер/skype/viber/whats up : +359 887 31 10 05

Адрес на електронна поща: info@majestictours.net 

Уеб сайт: www.majestictours.net

8. Контакти за връзка с „Маджестик Турс“ ЕООД

Телефонен номер/skype/viber/whats up : +359 887 31 10 05

Адрес на електронна поща: info@majestictours.net 

9. Работно време през което се обработват запитвания от клиенти

Понеделник-Петък от 10.00 до 18.00

10. Регулаторни органи за дейността на "Маджестик Турс" ЕООД се явяват Министерство на Туризма и Комисия за защита на потребителите. 

1. „Уебсайт“ / „ Сайт“ ("website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

За целите на настоящите Общи условия  под определението „Уебсайт“ / „ Сайт“ ще се разбира www.majestictours.net, собственост на и администриран от „Маджестик Турс“ ЕООД.

2. “Потребител”- според т. от Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

За целите на настоящите Общи условия  под определението „Потребител“ на Сайта ще се разбира  всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие /разгледал, сключил договор за резервация или закупуване на  туристичека услуга или туристически пакет, или е страна по договор, сключен от трето лице от негова име и за негова сметка/

3. „Уебстраница“- документ или информационен ресурс. Достъпът до уебстраниците може да бъде осъществен чрез уеббраузър. Обикновено уебстраниците включват текст, изображения (картинки, илюстрации, фотографии) и стилове във формат на файла от тип CSS, но може също да включват анимация, мултимедийно съдържание (файл с музика/звук, видеоклип с или без звук) или скриптове. Няколко уебстраници, обединени от обща тема и дизайн образуват уебсайт

4. „Браузър“- приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси в Уеб. Всеки информационен ресурс притежава стандартизиран адрес Унифициран локатор на ресурси (URI/URL) и може да бъде уеб сайт, изображение, видеоклип или друго съдържание

5. „Софтуеър“-  съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всяка електронноизчислителна машина.

6. „Уеб Базиран Софтуер“- софтуер който се използва през интернет посредством уеб браузър.

7. „Бот“ (скъсено от „робот“) се нарича компютърна програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хората, с цел да извършва автоматични действия, например обработка на данни. Използването на бот позволява иначе трудоемки задачи да бъдат решени автономно. В редица обстоятелства използването на ботове обаче не се счита за етично.

8. „IP Адрес“ (IP address) - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

9. „Потребителски интерфейс”- графичното оформление на приложение. Състои се от бутоните, които Потребителят кликва, текста, който чете, изображенията, плъзгачите, полетата за въвеждане на текст и всички останали елементи, с които Потребителят взаимодейства. Това включва оформление на екрана, преходи, анимация на интерфейса и всяко отделно микро-взаимодействие. 

10. „Електронна препратка“- връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

11. „White Label“(„бял етикет“) - технология за дистрибутиране на информация и представлява "frame" за вграждане в сайт. Офертите и информацията, които са на налични в този прозорец, подредбата, търсенето и резервационните стъпки, се контролират от търговеца, чиято собственост е той.

За целите на Общите условия под white label ще се разбира туристическа услуга  или услуга, която е брандирана с името и логото на  „Маджестик Турс“ ЕООД, но се предоставя от друг търговец.

12. „HTML“ (съкращение от термина на английски: HyperText Markup Language, произнасяно най-често като „ейч-ти-ем-ел“, в превод „език за маркиране на хипертекст“) - основният маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници.

13. „HTTP cookie“ или „HTTP бисквитка“, мн.ч. „бисквитки“ - начин, използван от уеб сайтовете, за съхранение на информация локално в уеб браузъра на посетителя.

14. „Клиент“/ "Резервиращ"- за целите на настоящите Общи условия под определението „Клиент“ ще се разбира Потребител, който е изпратил заявка за резервация и е сключил договор за туристическа услуга или туристически пакет натискайки бутон „Резервирай и плати“ по публикувана или индивидуално изготвена оферта. 

15. „Ползвател“- за целите на настоящите Общи условия под определението „Ползвател“ ще се разбира Потребител, който има правото да ползва туристическа услуга на базата на сключен от „Клиент“ договор. Според резервираната туристическа услуга, която ще бъде ползвана, определението "Ползвател" може да бъде заменено в условията на конкретния договор с  Турист, Пътник, Гост, Наемател, Застраховано лице, Шофьор, Посетител или Зрител.

16. "Пътуващ"- всяко лице, което се стреми да сключи договор за туристически пакет или за свързани туристически услуги или което има право да пътува въз основа на такъв договор.

17. "Търговец“ за целите на глава седма, раздели II и III" от Допълнителните разпоредби на ЗТ е всяко физическо или юридическо лице независимо дали е частна, или държавна собственост, което действа включително чрез посредничеството на друго лице, извършващо дейност от негово име или за негова сметка, за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия във връзка с договори за туристически пакети или свързани туристически услуги, независимо дали действа като туроператор, туристически агент, търговец, който улеснява предоставянето на свързана туристическа услуга, или като доставчик на туристическа услуга.

18. "Търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги" за целите на глава седма, раздели II и III" от Допълнителните разпоредби на ЗТ- всеки търговец по смисъла на търговец от Допълнителните разпоредби на ЗТ, който оказва съдействие на пътуващия при сключване на самостоятелни договори за туристическа услуга с отделни доставчици на туристически услуги, които представляват свързани туристически услуги; търговци, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги, могат да са също и туроператорите, туристическите агенти или доставчиците на туристически услуги.

19. „Турист"- лице, което посещава дестинация извън обичайното му местоживеене за период, по-кратък от една година, с цел отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно събитие или друга туристическа цел. Туристът може да осъществи посещението в рамките на денонощието без нощувка (еднодневен турист) или с престой обичайно над 24 часа, който включва поне една нощувка в посетената дестинация (пренощувал турист)

20. „Туристическо пътуване“- всяко лично или професионално пътуване на хора, извън мястото, в което живеят, за период не повече от една година  с цел отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно събитие или друга туристическа цел.

21. „Туроператорска дейност"- организирането на туристически пакети, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

22. „Туроператор"- лице, регистрирано по реда на Закона за туризъм и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на пътуващия на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква „б", подбуква „дд" от допълнителните разпоредби на Закона за туризъм.

23. „Туристическа агентска дейност"- извършването на посредничество при: продажби на туристически пакети на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

24. „Туристически агент"- лице, регистрирано по реда на Закона за туризъм и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за осъществяване на туристическа агентска дейност, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператор.

25. "Туристическа дестинация"- регламентирана съвкупност от икономически, социални и културни дейности, осъществявани в туристически обекти, с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

26. "Туристически ваучер"- документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

27. "Договор за туристически пакет"- договор, който включва всички услуги по туристическия пакет и съставлява едно цяло, или когато туристическият пакет се предоставя чрез самостоятелни договори - "договор за туристически пакет" са всички договори, обхващащи туристическите услуги, включени в туристическия пакет.

28. "Резервационна бланка"- документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от договор за туристически пакет. Резервациоанната бланка се издава от туристическия агент, когато  доставчика на съответната услуга не е  издал документ, който да съдържа информацията по чл. 76, ал. 3, т. 3 – 5

29. „Траен носител"- всеки носител на информация, даващ възможност на пътуващия или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на потребителя да запази получената информация, информацията може да се запази в продължение на достатъчно дълъг период и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя

30. “Репатриране"- връщане на пътуващия до мястото на заминаване или до друго място, за което страните по договора са се споразумели

31. „Непреодолими и  извънредни обстоятелства"- обстоятелства, които са извън контрола на страната, 

която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване. 

32. „Несъответствие"- неизпълнение или неточно изпълнение на туристическите услуги, включени в договора  за туристически пакет. 

33. „Пункт за продажба"- всеки движим или недвижим търговски обект или интернет сайт на търговец, или 

подобна електронна платформа за онлайн продажби, в т.ч. случаите, когато интернет  сайтовете на търговците или електронните платформи за онлайн продажби на дребно се представят на пътуващите като единна структура за продажба, включително  телефонна услуга. 

34. „Персонална оферта“- предложение за сключване на договор от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД

35. “Заявка за резервация”- волеизявление за сключване на договор от страна на Потребителя

36. „Резервация“- наличие на волеизявление за сключване на договор от страна на Потребителя

37. “Потвърждение на резервация”- волеизявление от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД за приемане на резервацията и потвърждение за сключен на  договор с Клиента

38. „Анулация“- отказ от ползване на туристическа услуга или туристически пакет

39. "Валидност на офертата"- датата и/или часът до които Клиентът трябва да направи заявка за резервация.

40. „Краен срок на плащане“- датата и/или часът до които сумата трябва да постъпи по сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД, независимо от начина на плащане

41. "Код"- код от букви, цифри и знаци, който заедно с електронния адрес на Клиента  индивидуализира Клиента и служи за достъп до неговите персонални оферти и резервации.

41. "Ние, нас, наш"-за целите на общите условия ще се разбира "Маджестик Турс" ЕООД

1. Този Сайт и информацията в него са за лична, законна и нетърговска употреба. Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици, и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. 

2. Ползвайки този Сайт Вие се съгласявате: 

2.1. да не правите спекулативни, фалшиви, или неверни резервации

2.2. да не копирате информация от него, като използвате бот, паяк, шпионин, както и други автоматични средства или ръчна обработка за каквито и да било цели без изричното одобрение на „Маджестик Турс“ ЕООД;

2.3. да не нарушавате ограниченията на заглавията на Уеб-сайта за изключения относно ботове или да заобикаляте други средства, използвани да ограничат или да предотвратят достъпа до този уеб-сайт;

2.4. да не предприемате действия, които, по преценка на „Маджестик Турс“ ЕООД, водят или могат да доведат до неразумно или непропорционално големи натоварвания на инфраструктурата на „Маджестик Турс“ ЕООД/www.majestictours.net.

2.5. че, при установена измама, злоупотреба или подозрителна дейност от Ваша страна, всички направени от Вас резервации ще бъдат автоматично анулирани, без право на връщане на суми по тях, като си запазваме правото да предприемем всички необходими правни действия за понесените от нас или нашите доставчици щети, предизвикани от Ваша страна.

3. Всякакви изменения, промени под каквато и да било форма и вид, възпроизвеждане, адаптиране, преотдаване, лицензиране на каквато и да е част от съдържанието на този уеб сайт, публикуване, размножаване, продажба на информация и/или материали, визуализации, медия под каквато и да е форма са забранени и представляват нарушение на Закона.

4. Употребата на материали от настоящият уеб-сайт от Потребителя или всяко трето лице с търговска цел са забранени и ще бъдат преследвани с всички позволени законови средства.

5. Никой няма право да използва зловредни или манипулативни устройства и/или софтуер , нито да се намесва в правилното функциониране на този сайт по какъвто и да било начин. Използването на сайта по непозволен начин е в нарушение на международни и български правни норми за защита на интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.

6. Потребителят носи пълната законова и финансова отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, и за всички вреди, претърпени от „Маджестик Турс“ ЕООД в резултат на неправомерното използването на сайтa www.majestictours.net. 

1. Всеки софтуер, който може да се свали от сайта е авторска работа на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици. Употребата на Софтуера от Ваша страна се регулира от условията на споразумението с крайния клиент.

2. „Маджестик Турс“ ЕООД дава на Вас, Потребителя, лично непрехвърлимо разрешение да използвате софтуера с цел разглеждане и изпращане на запитване и резервиране на туристически услуги и туристически пакети, но не и за други цели. 

3. Моля, забележете, че всеки софтуер, включително без ограничение и всяка HTML програма, включени в този уеб-сайт, са притежание на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици и са защитени от закони за авторско право и международни договорености. Всяко възпроизвеждане или превъзпроизвеждане на Софтуера е категорично забранено от закона и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата възможна строгост.

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА КАЗАНОТО ПО-ГОРЕ, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕР НА КОИТО И ДА БИЛО ДРУГИ СЪРВЪР ИЛИ МЯСТО С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЖДАНЕ ИЛИ ПРЕВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЕНО!

1. Туристически услуги и туристически пакети с възможност за резервация след отправено от потребителя запитване

Публикуваните  на уебсайта оферти за резервиране на туристически услуги и турстически пакети са с  информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. 

Туристическите услуги и продукти, които предлагаме, са на база заявка-потвърждение, като публикуваните цени са стартови и са актуални към момента на публикуването/актуализирането им в нашия уеб сайт. Информацията и офертите на уебсайта се обновява периодично, но за съжаление  съществува вероятност да няма наличност по желаната  от Вас туристическа услуга или туристически пакет, както и да има промяна в цената. За вярна и достоверна се счита информацията в изготвената към потребителя персонална оферта. 

"Маджестик Турс“ ЕООД не гарантира, че уебсайтът не съдържа грешки и, че достъпът до него  е непрекъсваем. "Маджестик Турс“ ЕООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на сайта си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. 

2. Туристически услуги и туристически пакети с възможност за директна резервация към наш партньор

Чрез уеб сайта www.majestictours.net "Маджестик Турс“ ЕООД осигурява на потребителя и възможност за директна резервация на туристически услуги с онлайн плащане към нейн партньор. Тези туристически услуги се предлагат чрез директна връзка в реално време към системата на конкретния партньор.

Ние не гарантираме, че абсолютно всеки детайл от предоставената от наш партньор информация е вярна, точна или пълна. "Маджестик Турс“ ЕООД не носи отговорност за грешки ( както явни, така и печатни), прекъсвания поради поддръжка на системата на партньора, за неточна, подвеждаща, невярна или непълна информация

Всеки партньор на съответната услуга остава отговорен по всяко време за точността, пълнотата и точността на информацията (включително размера и наличността) която показва на нашия уебсайт. Нашият сайт не представлява и не трябва да се разглежда като препоръка или одобрение на качеството, нивото на обслужване, квалификация или оценка на дадено място за настаняване или друг вид услуга.

3. Всички резервации за туристически услуги и туристически пакети се потвърждават само след като потребителят се е съгласил с условията за резервация и дължимите суми постъпят по сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД или по сметката на съответния партньор. В краткия времеви интервал между заплащането на избраната туристическа услуга, постъпването на дължимата сума по сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД или съответния партньор и потвържаването на резервацията е възможно да настъпи промяна по цената или изчерпена наличност. В случай, че настъпи такова обстоятелство, на потребителя се предлагат опциите да закупи резервираната туристическа услуга на новата цена или да направи безплатна анулация. 

Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на потребители, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни.

"Маджестик Турс" ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

1.КОИ СМЕ НИЕ?

1.1. Данни за Администратора:

1.1.1. „Маджестик Турс“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9020, ж.к. Младост, бл. 155, ап. 96, ЕИК 204423284, МОЛ: Кремена Велева-Бренан

1.1.2. „Маджестик Турс" ЕООД е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение за регистриция №РК-01-7675, издадено от Министерството на Туризма на Република България.

1.1.3. „Маджестик Турс“ ЕООД е администратор на лични данни с регистрация №427341, съгласно закона за Личните данни на Република България

1.1.4. Данни за контакт с „Маджестик Турс‘ ЕООД

Телефонен номер/skype/viber/whats up : +359 887 31 10 05

Адрес на електронна поща: info@majestictours.net 

Уеб сайт: www.majestictours.net

1.1.5. Данни за контакт с отговорника по защита на данните:

Име: Кремена Велева-Бренан

Ел. поща: kvbrennan@majestictours.net

Тел: +359 88 74 63 43

2. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

"Маджестик Турс" ЕООД   спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

2.1. Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;

2.2. Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели;

2.3. Личните данни са подходящи, относими и не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за които данните се обработват;

2.4. Личните данни са точни и при необходимост са поддържани в актуален вид; 

2.5. Личните данни се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват;

2.6. Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените определения имат следното значение:

За целите на настоящия регламент:

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

„профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

„регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследени или придобити генетичните белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за отличителните черти или здравето на това физическо лице и които са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице;

„биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;

„данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние;

„дружество“ означава физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност, независимо от правната му форма, включително партньорствата или сдруженията, които редовно осъществяват икономическа дейност;

„надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51;

4. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?

Това Уведомление е предназначено за всички физически лица, които :

4.1. посещават сайта www.majestictours.net

4.2. отправят запитване за туристическа услуга или туристически пакет през уебсайта www.majestictours.net, по имейл, по телефон, както и чрез всеки друг канал за комуникация с „Маджестик Турс“ ЕООД

4.3. резервират или са  резервирали туристическа услуга или туристически пакет(„Клиенти“) и сключват или са сключили договор с „Маджестик Турс“ ЕООД

4.4 са „Ползватели“/“Пътуващи“  по силата на резервация и сключен от трето лице („Клиент“) договор с „Маджестик Турс“ ЕООД

5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR):

5.1. субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

5.2. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

5.3. обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

5.4.  обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

5.5. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

5.6. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

6. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ 

6.1. данни при ползване на сайта:

Когато използваме уебсайта за информационни цели, ние събираме и обработваме следните категории лични данни:

Данни от регистъра: когато посещавате нашите уебсайтове, записи на данни от регистъра (наричани „лог файлове от сървъра“) се запазват на нашия уеб сървър. Това включва:

препращащата страницата (наричана препращащ URL адрес)

името и URL на желаната страница

версията на използвания уеб браузър

IP адресът на изискващия компютър

количеството прехвърлени данни

операционната система

Разлика в часовата зона с GMT

Идентификационен номер на „бисквитка” без които сайтът не би могъл да предостави коректни услуги. 

Видове бисквитки, които използва нашия сайт са:

-Задължителни бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на сайта 

-Аналитични бисквитки, които дават информация за броя посещения на сайта ни. Този вид бисквитни не дават информация за лични данни, а само показват колко страници са били разгледани, колко пъти са били посетени дадени страници, от какъв вид устройство и са анонимни. 

-Функционални бисквитки, които позволяват предоставянето на по-персонализирана услуга. Този вид бисквитки не съхраняват лична информация.

Потребителят може сам да управлява настройките на бисквитките, които се получават от нашия сайт чрез настройките на браузера, който ползва.

Правното основание е нашият легитимен интерес  да можем да направим уебсайта достъпен за Вас по подходящ начин.

6.2. данни при отправяне на запитване към  „Маджестик Турс“ ЕООД за туристическа услуга или туристически пакет

Име и фамилия на Потребител

Електронна поща на Потребител

Телефонен номер на Потребител

Данни на профил в социлни мрежи на Потребител, когато запитването е направено през социална мрежа

Тези данни се предоставеят лично от Потребителя, който е и субектът на личните данни

Правно основание да обработваме тези лични данни:

-субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни 

- легитимен интерес да обработваме запитвания и да предлагаме персонални оферти

за изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна 

-легитимен интерес за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните

6.3. данни при сключване на  договор с „Маджестик Турс“ ЕООД

6.3.1. Данни на Клиент 

Информация за пола

Собствено име, презиме и фамилия по документ за самоличност

Електронна поща

Телефонен номер

Адрес

Националност

ЕГН/Персонален идентификационен номер

Номер на документ за самоличност

Място на издаване на документ за самоличност

Дата на издаване на документ за самоличност

Дата на изтичане на документ за самоличност

Тези данни се предоставят лично от Клиента, който е и  субектът на личните данни

Правните  основания за обработването на тези данни са:

-субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни 

- изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна

- предоставяне на доказателства

- за да гарантираме спазването и документирането на правни задължения

- за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора

- обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна

6.3.2. Данни на Ползвател на туристическа услуга или Пътуващ по туристически пакет 

Информация за пола

Собствено име, презиме и фамилия по документ за самоличност

Националност

Навършени години

Дата на раждане

В зависимост от вида туристическа услуга и туристически пакет е възможно да събираме и обработваме и следните лични данни

Номер на документ за самоличност

Място на издаване на документ за самоличност

Дата на издаване на документ за самоличност

Дата на изтичане на документ за самоличност

-предпочитания по предлаганите от нас туристически услуги и туристически пакети

Чувствителни данни: 

-Данни за здравословното ви състояние 

      Данни на застрахования за целите на сключване на туристическа застраховка

    Данни на Ползвателя при сключване на договор за туристическа услуга и на Пътуващия при сключване на договор за туристически пакет, когато е необходимо. Тези данни са ни необходими за да можем да окажем съдействие при асистиране.

-Родствени връзки

    Данни за Ползвателя при сключване на договор за туристическа услуга и на Пътуващия при сключване на договор за турстически пакет, когато е необходимо. Тези данни са ни необходими например при резервация за малолетно/непълнолетно дете под ваша опека или ползване на промоция „меден месец”

Тези данни се предоставят от Клиента след като е получил изричното съгласие от субектите на лични данни

Правните  основания за обработването на тези данни са:

-субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни 

- изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна

- предоставяне на доказателства

- за да гарантираме спазването и документирането на правни задължения

- за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора

- обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните

-обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна

7. ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно. Тези данни могат да бъдат предоставени  лично от Вас или  от друго физическото или юридическото лице (компания, туристически агент, туроператор) на когото Вие сте дали Вашето изрично съгласие.

Ние разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

 Това означава, че всеки Клиент носи отговорност да не предоставя на „Маджестик Турс“ ЕООД данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Маджестик Турс“ ЕООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят

8. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Единствено лица на възраст над 16 години могат да предоставят своето лично съгласие. За лица под тази възраст се изисква съгласието на техни родители или законни настойници. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 16 години

9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 9.1. Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните лични данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

9.2.Използваме защитени уебсайтове, през които събираме Вашите лични данни;

9.3.Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме;

9.4.Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;

9.5.Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни;

10. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

10.1. в  рамките на нашата компания 

Достъп до личните данни, които се събират в контекста на резервирането на туристически пакети и туристически услуги, имат следните категории лица:

10.1.1.служители, които са пряко ангажирани с процеса по резервиране и организиране на съответната услуга – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Клиента и Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната туристическа услуга или туристически пакет

10.1.2. служители в счетоводен отдел – имат достъп до личните данни на Клиента, както и до личните данни на Ползвателите, които се визуализират върху издадения счетоводен документ за съответната услуга (ако такива данни се визуализират);

10.1.3. системни администратори, извършващи поддръжка на софтуерните системи, които използваме – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Клиета и Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на туристическа услуга или туристически пакет

Всички наши служители, които работят с лични данни са обвързани от строги правила за поверителност. Те могат да разкриват лични данни пред трети лица, единствено ако ние сме им разрешили да го направят, съответно ако това е необходимо, за да предоставим закупената от Клиента услуга.

10.2. извън нашата компания

„Маджестик Турс“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „Маджестик Турс“ ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

10.2.1. доставчиците на съответните туристически услуги или туристически пакети. Това могат да бъдат туроператори, турагенти, авиокомпании, жп компании, автобусни компании, хотели, фериботни компании, компании предлгащи услуги по наемане на кола, круизни компании, застрахователи и др. – всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната туристическа услуга или туристически пакет и са изискуеми от доставчика.

10.2.2. консолидирани резервационни системи, през които се правят резервации или директно се закупуват съответните туристически услуги– всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от резервационната система.

10.2.3. посолства на чужди държави в България или в чужбина – всички категории данни, предоставени от кандидата за виза

10.2.4. Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

10.2.5. на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

10.2.6. на компетентни органи органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз 

10.2.7.  Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да разкрием лични данни с компетентните органи, за да защитим своите и/или Вашите права и законни интереси.

10.2.8. Като част от нашите бизнес взаимоотношения, Вашите лични данни могат да бъдат споделяни или разкривани на трети страни, които също може да се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. в трети страни. В тези случаи проверяваме нивото на адекватност на защита на данните  и сключваме договор с лицето, на което предаваме данните Ви, съгласно разпоредбите на ЕС, или събираме съгласието Ви за предаването на тези данни. 

11. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ  ДАННИ?

Съхраняваме личните данни, които събираме и обработваме, за различни срокове в зависимост от  целите за които се събират, вида на данните и средствата, чрез които се обработват, както следва:

11.1. Лични данни по договори за туристически услуги и туристически пакети - данните за Клиента и Ползватели е възможно да се съхраняват в една или повече компютърни системи, като за целите на изпълнението на ангажимента ни по сключените договори, тези данни се съхраняват за период не по-дълъг от 5 години от приключването на туристическата услуга или туристическия пакет

11.2. Лични данни, събрани за целите на визови услуги в срок от 2 месеца от кандидатстването за виза.

11.3. Данни от бисквитки – всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.

11.4.Данни, включени в счетоводни документи – всички счетоводни документи, включително когато съдържат лични данни, се съхраняват за минималните задължителни срокове за съхранение на съответния вид счетоводна документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство.

11.5. Данни, фигуриращи в документи, които могат да бъдат обект на проверка от компетентен надзорен орган (напр. НАП, КЗП) и/или са били ангажирани като доказателства в граждански, административен или наказателен спор – за срока, след който нашите евентуални претенции или задължения, свързани със съответния документ, се погасяват по давност и/или до приключването на съответното административни и/или съдебно производство с окончателен административен и/или съдебен акт.

След изтичането на срока за съхранение всички лични данни, съответно документите, в които се съдържат, се унищожават по безопасен начин.

12. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

12.1. Правото на достъп до личните данни, които „Маджестик Турс“ ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

12.2. Право да искате от „Маджестик Турс“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни

Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

12.3. Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни

Имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение в посочените по-долу случаи:

12.3.1. Когато оспорвате точността на личните Ви данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

12.3.2. Когато смятате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, но  не желаете те  да бъдат изтрити, а вместо това изисквате да  ограничим използването им;

12.3.3. Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

12.3.4. Вие сте възразили срещу обработването им в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси

12.4. Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „Маджестик Турс“ ЕООД, в случай че е налице едно от следните условия:

12.4.1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

12.4.2. Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

12.4.3. Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

12.4.4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

12.4.5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

12.5.5.Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

а/за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на наше законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Маджестик Турс“ ЕООД;

б/по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве 

в/за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

12.5. Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица

Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.

12.6. Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие 

Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви. Независимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните 

12.7. Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни  предоставили на, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна. Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, имате право да получите и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

12.8. Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

Надзорен орган

Име: Комисия за защита на личните данни

Данни за контакт с надзорен орган:

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19;  kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg


1. Туристически услуги

„Туристически услуги” съгласно т. 90 от Допълнителните разпоредби на ЗТ  и  Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015г. са:

а) превоз на пътници 

б) настаняване, което не е неделима част от превоза на пътници и не е за жилищни нужди

в) отдаване под наем на автомобили по смисъла на § 6, т. 12, букви "а" и "в" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, на други моторни превозни средства по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Наредба №60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) или на мотоциклети, за които се изисква свидетелство за управление, валидно за категория А съгласно чл. 150а, ал. 2, т. 4 от Закона за движението по пътищата 

г) всяка друга туристическа услуга, която не е неразделна част от туристическата услуга по смисъла на букви "а", "б" или "в"

Има 4 вида туристически услуги съгласно горното определение

-пътнически транспорт - самолет, влак, автобус, лодка и др.

-настаняване за нежилищни цели - хотел, ваканционен комплекс и др.,

-наемане на автомобили или други моторни превозни средства и някои мотоциклети *наем на велосипеди или лодки не попадат в тази категория, но са "други туристически услуги"

-достъп до концерти, спортни събития и др. екскурзии, тематични паркове, екскурзии с екскурзовод, ски карти, наем на лодки, наем на велосипеди и наем спортно оборудване като ски оборудване или уелнес процедури

Не се считат за туристическа услуга: 

• Настаняването за жилищни цели, включително за дългосрочни езикови курсове 

• Финансовите услуги като застраховки при пътуване 

• Услуги, които са неделима част от друга туристическа услуга, например превоз на багаж при превоз на пътници, малки транспортни услуги — напр. превоз на пътници като част от организирана обиколка с гид или трансфер между хотела и летище или железопътна гара, предоставяне на храни и напитки в хотела и почистване при настаняване, или достъп на място до съоръжения — напр. басейн, сауна, спа процедури или тренировъчна зала, предоставяни на всички гости на хотела. 

• Настаняване, което е неразделна част от пътническия превоз с шосеен, железопътен, воден или въздушен транспорт, когато основният компонент очевидно е транспортът и придвижването от точка А до точка Б

2. Туристически пакет 

"Туристически пакет“ съгласно т. 67 от Допълнителните разпоредби на ЗТ и  Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015г. е  комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция, ако:

 а) тези услуги са комбинирани от един търговец, включително по искане на или в настаняване за нежилищни цели - хотел, ваканционен комплекс и др., наемане на автомобили или други моторни превозни средства и някои мотоциклети *наем на велосипеди или лодки не попадат в тази категория, но са "други туристически услуги" достъп до концерти, спортни събития и др. екскурзии, тематични паркове, екскурзии с екскурзовод, ски карти, наем на лодки, наем на велосипеди и наем спортно оборудване като ски оборудване или уелнес процедури 8 съответствие с избора на пътуващия преди сключването на общ договор за тези услуги, или 

б) независимо от това, дали се сключват самостоятелни договори с отделни доставчици за всяка туристическа услуга, тези услуги се: аа) закупуват само от един пункт за продажби (например един офис на туристическа агенция, колцентър или уебсайт) и са избрани, преди пътуващият да се съгласи да плати. Например когато различни туристически услуги се събират в „пазарска количка" или се избират по друг начин преди сключването на договор. 

бб) предлагат, продават или начисляват на пакетна или на обща цена; 

вв) рекламират или продават под наименованието "туристически пакет" или под друго подобно наименование; гг) комбинират след сключването на договор, с който търговецът дава право на пътуващия да избере измежду различни видове избрани туристически услуги, например подаръчен ваучер с възможност за избор на пакетно туристическо пътуване или 

дд) закупуват от отделни търговци посредством свързани процеси за онлайн резервации, при които името на пътуващия, информацията/данни за плащането от негова страна (има се предвид предаване на данни, с които може да се осъществи плащане, като например номер на кредитна карта) и адресът на електронната му поща се предават от търговеца, с когото е сключен първият договор1, на друг търговец или на търговци и не по-късно от 24 часа след потвърждаването на резервацията за първата туристическа услуга се сключи договор с този търговец или с тези търговец.

2.1. Съгласно т. 67 от Допълнителните разпоредби на ЗТ и Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015г. за туристически пакет не се смята  комбинация от туристически услуги, при която не повече от един вид туристическа услуга по смисъла на т. 90 от Допълнителните разпоредби на ЗТ, букви „а" (превоз на пътници ), „б" (настаняване, което не е неделима част от превоза на пътници и не е за жилищни нужди) или „в" (отдаване под наем на автомобили по смисъла на § 6, т. 12, букви "а" и "в" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, на други моторни превозни средства по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Наредба №60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) или на мотоциклети, за които се изисква свидетелство за управление, валидно за категория А съгласно чл. 150а, ал. 2, т. 4 от Закона за движението по пътищата ) е комбинирана с една или повече туристически услуги по смисъла на т. 90 от Допълнителните разпоредби на ЗТ, буква „г" (всяка друга туристическа услуга, която не е неразделна част от туристическата услуга по смисъла на букви "а", "б" или "в"), ако последните услуги не представляват значителен дял от стойността на комбинацията и не са обявени като представляващи съществена характеристика на комбинацията от туристически услуги или не представляват съществена характеристика на тази комбинация, или са избрани и закупени, след като е започнало изпълнението на туристическата услуга, посочена в т. 90, букви „а", „б" или „в" от Допълнителните разпоредби на ЗТ.

2.2. Съгласно  Допълнителните разпоредби на ЗТ и Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015г.  за  „Туристически пакет “ не се смята и  комбинацията от туристически услуги  когато:

а/ Туристическите услуги се реализират в рамките на 24 часа и в тях не се включва нощувка.

б/ Случаите, в които пакети се организират не по занятие и не с цел печалба. 

в/ При рамково споразумение за организиране на служебни пътувания, свързани с търговската дейност на физическо/юридическо лице. 

3. Свързани туристически услуги 

 „Свързани туристически услуги"  съгласно т. 68а от Допълнителните разпоредби на ЗТ и  Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015г. са най-малко два различни вида туристически услуги, закупени за целите на едно и също пътуване или ваканция, които не представляват туристически пакет и водят до сключване на самостоятелни договори с отделни доставчици на туристически услуги в случаите, когато търговецът улеснява: 

а) отделния избор и отделното заплащане на всяка туристическа услуга в рамките на едно посещение или контакт с негов пункт за продажби,

 или 

б) по целенасочен начин закупуването поне на една допълнителна туристическа услуга от друг търговец, когато договорът с другия търговец е сключен най-късно 24 часа след потвърждаването на резервацията за първата туристическа услуга. 

3.1. В случаите, когато е закупена само един вид туристическа услуга съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015г. и по смисъла на т. 90 от Допълнителните разпоредби на ЗТ, букви „а" (превоз на пътници ), „б" (настаняване, което не е неделима част от превоза на пътници и не е за жилищни нужди) или „в" (отдаване под наем на автомобили по смисъла на § 6, т. 12, букви "а" и "в" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, на други моторни превозни средства по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Наредба №60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) или на мотоциклети, за които се изисква свидетелство за управление, валидно за категория А съгласно чл. 150а, ал. 2, т. 4 от Закона за движението по пътищата ) и една или повече туристически услуги по смисъла на т. 90, буква „г" ( всяка друга туристическа услуга, която не е неразделна част от туристическата услуга по смисъла на букви "а", "б" или "в"), тези услуги не представляват свързана туристическа услуга, ако същите не представляват значителен дял от комбинираната стойност на услугите, не са обявени като представляващи съществена характеристика на пътуването или на ваканцията или не представляват съществена характеристика на пътуването или ваканцията.

4. "Маджестик Турс" ЕООД предлага на Потребителя туристически услуги в качеството си на Туроператор или Туристически агент, в зависимост от договорните си отношения със съответния доставчик, туроператор или подагент.

При резервация на туристически услуги и туристически пакети се прилагат Общите Условия на приложимите по Закона за Туризъм договори.

4.1. "Маджестик Турс" ЕООД действа в качеството си на агент и посредничи на Потребителя при закупуването на следните туристически услуги:

-Пътувания- Пътуванията, които предлагаме са екскурзии и почивки с различна продължителност, и могат да са или да не са част от туристически пакет в зависимост от начина по който са предлагат от съответния доставчик или туроператор. 

-Самолетни билети по чартърни, нискобюджетни и редовни авиолинии

-Билет/пропуск за Lounge на определено летище

-Билети са влакове

-Жп карти (Rail Passes)

-Круизи

-Билети за фериботи

-Места за настаняване

-Туристически застраховки

-Трансфери

-Автобусни билети 

-Наем на кола (rent a car)

-Билети за атракции, музей, спортни/музикални събития, атракции, комбинирани билети и др. подобни

4.2. "Маджестик Турс" ЕООД действа в качеството си на Туроператор при продажбата на туристически пакет, когато той се предлага от името и за сметка на дружеството, както и в отделни случаи при предлагането на круизни пътувания, трансфери и услуги по настаняване.

4.3. "Маджестик Турс" ЕООД  не предлага „Свързани туристически услуги" съгласно т. 68а от Допълнителните разпоредби на ЗТ и  Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015г., тъй като не предлага свързани процеси на резервация на туристически услуги и всяко едно посещение на Сайта  води до резервация на само една туристическа услуга, и не  усляснява по целенасочен начин закупуването поне на една допълнителна туристическа услуга от друг търговец.

1. Туристически услуги и туристически пакети с възможност за директна резервация към Маджестик Турс

СТЪПКА 1: Потърсете  туристическа услуга или туристически пакет по зададени от Вас критерии и/или  да изберете конкретна оферта публикувана на страницата на Маджестик Турс.

СТЪПКА 2: Приемете избраната от Вас оферта, като потвърдите, че сте се  запознали с условията за резервацията и с общите условия на Маджестик Турс, и натиснете  бутон „Резервирай‘. Приемането на офертата има характера на предложение за сключване на договор с Маджестик Турс.

СТЪПКА 3: Попълнете необходимите лични данни за Клиент/Резервиращ и Потребители/Пътуващи и заплатете депозита или цялата сума според условията на резервацията и договора с Маджестик Турс. 

СТЪПКА 4: След като дължимата от Вас сума постъпи по сметката на Маджестик Турс ще получите потвърждение на Вашата резервация и договорът между Вас и Маджестик Турс ще се счита за сключен.


2. Туристически услуги и туристически пакети с възможност за директна резервация и плащане към наш партньор

СТЪПКА 1: Потърсете  туристическа услуга или туристически пакет по зададени от Вас критерии и/или  да изберете конкретна оферта публикувана на страницата на Маджестик Турс.

СТЪПКА 2: Приемете избраната от Вас оферта, като потвърдите, че сте се  запознали с условията за резервация и с общите условия на нашия партньор,  и натиснете  бутон „Резервирай‘(Book/Book now). Приемането на офертата има характера на предложение за сключване на договор с нашия партньор и доставчика на туристическата услуга/туристическия пакет.

СТЪПКА 3: Попълнете необходимите лични данни за Клиент/Резервиращ и Потребители/Пътуващи и заплатете депозита или цялата сума според условията на резервацията и договора с нашия партньор.

СТЪПКА 4: След като дължимата от Вас сума постъпи по сметката на нашия партньор  ще получите потвърждение на Вашата резервация и договорът между Вас и нашия партньор и доставчика на туристическата услуга/туристическия пакет ще се счита за сключен.

ВСИЧКИ ОФЕРТИ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕЗЕРВИРАНИ И С  МАДЖЕСТИК ТУРС!


3. Туристически услуги и туристически пакети с възможност за резервация след отправяне на запитване към Маджестик Турс

СТЪПКА 1: Изпратете ни запитване за конкретна туристическа услуга, публикувана на страницата на „Маджестик Турс“ или индивидуално запитване по избрани критерии 

СТЪПКА 2: Маджестик Турс ще провери за наличност и актуална цена (в рамките на 24 часа от получаването на заапитването) или ще Ви изготви персонална оферта( в рамките на 72 часа от получаването на запитването). Персоналната оферта може да бъде разгледана на страницата на Маджестик Турс, след въвеждане на код за достъп. Персоналната оферта включва условията за резервация, както и вида на договора с който Клиентът ще бъде обвързан след приемане на офертата.

СТЪПКА 3: Попълнете необходимите лични данни за Клиент/Резервиращ и Потребители/Пътуващи 

СТЪПКА 4: Приемете изпратената от Маджестик Турс  оферта, като потвърдите, че сте се  запознали с условията за резервацията и с общите условия на Маджестик Турс, и натиснете  бутон „Резервирай и плати“. Заплатете депозита или цялата сума според условията на резервацията и договора с Маджестик Турс. 

СТЪПКА 5: След като дължимата от Вас сума постъпи по сметката на Маджестик Турс ще получите потвърждение на Вашата резервация и договорът между Вас и Маджестик Турс ще се счита за сключен. Достъпът до резервацията на сайта на Маджестик Турс се осъществява след въвеждане на персонален код за достъп.

В случай, че във времевия интервал между получаването на заплатената от Вас сума и потвърждаването на резервацията от страна на Маджестик Турс настъпят промени по цената на заявената туристическа услуга/туристически пакет, или наличността по нея/него е изчерпана, и заявената от Вас туристическа услуга/туристически пакет не може да бъде потвърдена,  Маджестик Турс ще Ви предложи  следните опции:

 Опция 1: възстановяване на заплатената от Вас сума;

 Опция 2: възможност да направите резервация на актуалната цена, след доплащане на съответната разлика;

При плащането на резервации за туристически услуги или туристически пакети, може да изберете една от посочените начини на плащане:

1.  С банков превод в лева:

1.1. При плащане на каса или от сметка в Транскарт Файненшъл Сървисис АД, FIBANK (Първа Инвестиционна Банка АД), Банка ДСК, ОББ, Пощенска банка (Юробанк България АД), MyFin или TBI BANK чрез Blink, моля преведете дължимата сума по следната сметка:

Платежна институция:Транскарт Файненшъл Сървисис АД

Получател:"Маджестик Турс“ ЕООД

IBAN: BG31TRIV40030001121318

BIC: TRIVBGS1

Валута: BGN

1.2. При плащане от сметка в Уникредит, на каса в клон на Уникредит, или от всяка друга банка в България, моля преведете дължимата сума по следната сметка:

Банка: "Уникредит Булбанк" АД

Получател:Маджестик Турс“ ЕООД

IBAN: BG46UNCR70001522835513

BIC: UNCRBGSF

Валута: BGN

Основание за плащане: вид туристическа услуга и име и фамилия на Клиента, или номер на резервация

2. С  банков превод в евро

Банка: Paysera LT, UAB

Получател: Majestic Tours EOOD

IBAN: LT183500010002834631

BIC: EVIULT2VXXX

Валута: EUR

Адрес на банка: Литва, гр. Вилнюс, LT-04352, Pilaitės pr. 16

Основание за плащане: вид туристическа услуга и име и фамилия на Клиента, или номер на резервация

3. От вашата сметка в Paysera към Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД

Получател: Majestic Tours EOOD

Номер на сметка: EVP5310002834631

Email: kvbrennan@majestictours.net

Валута: BGN, EUR

4. Онлайн с  банкова карта  в лева или евро, посредством линк за плащане (т. нар. payment link). Платецът трябва да има карта, която поддържа последна версия на стандарта 3-D Secure. Когато платецът получи линка за плащане и кликне върху него, ще се отвори сигурен раздел в интернет страницата на платежния доставчик с информация за сумата, основанието на плащането и имената на получателя. Платецът трябва да избере вида на картата, с която ще плаща, и да извърши плащането, като следва указанията. Плащането се извършва при спазване на всички задължителни стандарти за сигурност.

ВАЖНО: Резервациите за туристически услуги се потвърждават само след постъпване на сумата по банкова сметка на "Маджестик Турс" ЕООД, независимо от начина на плащане. Всичко банкови такси са за сметка на Клиента.

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

В качеството си на туристически агент Маджестик Турс посредничи на Клиента при резервация и заплащане на избраната от него туристическа услуга. Изпълнение на резервираната от Клиента туристическата услуга  се предоставя от трета страна, наричана  „Доставчик на туристическа услуга“. Следователно договорът за действителното предоставяне на туристическата услуга (напр. договор за транспорт, договор за застраховка, договор за наем на автомобил и т.н.) се сключва директно между Ползвателя/Ползвателите и съответния доставчик, който отговаря за изпълнението й.  Като посредник Маджестик Турс не носи никаква отговорност за изпълнението  на туристическата услуга и не дава гаранции (нито изрични, нито подразбиращи се) относно пригодността или качеството на туристическите услуги за които посредничи. Отговорността на Маджестик Турс към Клиента се ограничава до  подаването на правилните данни  за резервацията и заплащането й към доставчика на туристическата услуга, както и до предоставянето на необходимите документи за ползване на услугата към Клиента. 

Клиентът може да заявяви на Маджестик Турс специални желания и изисквания при резервацията на туристическа услуга(напр. специални ястия, съдействие за хора с увреждания или места за деца). Тези желания и изисквания ще бъдат предадени на съответния доставчик, като  Маджестик Турс не поема отговорност, че те ще бъдат удовлетворени или изпълнени.

При резервиране на туристическа услуга Клиентът упълномощава Маджестик Турс да посредничи със съответния доставчик от негово име и от името на Ползвателя/Ползвателите. Цената на туристическата услуга към Маджестик Турс може да включва  комисионна или такса обслужване за посредничество.

При закупуване на повече от една туристическа услуга Клиентът, от името и за сметка на Потребителя/Потребителите сключва отделни договори със съответните доставчици и те не могат да се разглеждат като едно цяло, и не са взаимосвързани. Всеки "Доставчик на туристическа услуга" прилага своите общи условия и условия за резервация. Ако поради  форсмажорни обстоятелства или по вина на един от доставчиците на туристически услуги дадена туристическа услуга не може да бъде ползвана, това не  освобождава Клиента от договорните му отношения с другия "Доставчик на туристическа услуга", както и не му дава автоматично право на възстановяване на средства по неизползваните или частично използваните туристически услуги.

Всички жалби относно изпълнението или неизпълнението на туристическата услуга трябва да се адресират чрез Маджестик Турс до съответния доставчик на туристическата услуга.

 

1. Общи условия при договор за посредничество за резервация на пътуване

При сключването на договор за посредничество за резервация на пътуване с Клиента  Маджестик Турс посредничи между Клиента, за сметка на Туриста/Туристите или Пътуващия/Пътувващите  и Доставчика/Организатора на пътуването.

При резервация на пътуване Клиентът  сключва договор за посредничество с Маджестик Турс, а Туриста/Туристите чрез Клиента Договор за туристическа услуга или Договор за Туристически пакет със съответния Доставчик.

Пътуванията, при които Маджестик Турс посредничи и предлага в качеството си на туристически агент могат да бъдат полудневни, еднодневни или за повече от 1 ден. 

Описанието на пътуването, маршрута, часовете на започване и приключване, цените и общите условия на Доставчика са индивидуални за всяко едно пътуване и се предоставят на Клиента в  офертата за туристическата услуга или туристически пакет.

 

1.1. Заявка за резервация,  потвърждение на резервация и сключване на договор за посредничесто при резервация на пътуване

Офертите за пътувания при които  Маджестик Турс посредничи могат да бъдат публикувани на сайта на Маджестик Турс или да бъдат персонално изготвени според посочени от Клиента  критерии. Публикуваните оферти са на заявка-потвърждение и са със стартови цени или с цена на запитване, и не показват актуална наличност за избраната от Клиента дата. Към всяка оферта има бутон "Отправи запитване" с натискането на който, последващо попълване на изискуемата информация и натискане на бутона "Запитай" Клиента изпраща запитване към Маджестик Турс за оферта с актуална наличност и цена. Персоналната оферта се публикува на сайта на Маджестик Турс и Клиента може да я разгледа само с код за достъп. Приемането на офертата и изпращането на заявка за резервация (с натискане на бутона "Резервирай и плати" ) от страна на Клиента има характера на предложение за сключване на договор. Резервацията за Пътуване се потвърждава от Маджестик Турс при наличие на свободни места, и след приемане на офертата от страна на Клиента  и заплащане на дължимата сума. След потвърждаване на резервацията от страна на Маджестик Турс договорите за поредничество при резервация за пътуване между Клиента и Маджестик Турс и  Договора за туристическа услуга между Туриста/Туристите  или Догвора за туристически пакет между Пътуващия/Пътуващите  и доставчика на пътуването  се считат за сключени.

В случай, че във времевия интервал между получаването на заплатената от Клиента сума и потвърждаването на резервацията от страна на Маджестик Турс настъпят промени по цената на заявенето пътуване, или наличността по него е изчерпана, което води до невъзможност за потвърждение на резервацията за пътуване  Маджестик Турс ще  предложи  на Клиента следните 2 опции:

Опция 1: възстановяване на заплатената от Клиента сума;

Опция 2: възможност да направите резервация на актуалната цена, след доплащане на съответната разлика;


1.2. Цени

Публикуваните цени са в лева на човек и са стартови. За актуална цена по резервацията и договора се приема цената в  изпратената от Маджестик Турс актуална оферта. Когато по една резервация пътуват повече от един човек, крайната цена се калкулирана на броя пътуващи.

Цените на офертите за пътуване не включват храна, напитки и входове за атракции, освен ако не е упоменато друго, както и задължителна туристическа или медицинска застраховка.

Доставчиците на туристическото пътуване  имат право да увеличат цената на пътуването и след потвърдена резервация когато се изисква допълнително заплащане поради повишаване на цената на горивото, на летищни/пристанищни такси, местни данъци на посещаваната дестинация, като посочат в общите си условия допустимия максимален размер на увеличението, както и крайния срок, до които то е приложимо. Увеличение на цената над упоменатите от Доставчика параметри дава право на Клиена безплатно да анулира  резервацията си.


1.3. Език на провеждане на пътуването

Езикът, на който се провежда  пътуването е упоменат в офертата, като в повечето случаи е на Английски език. При желание за провеждане на пътуването  на език, извън посочения в офертата, моля свържете се с нас за да отправим запитване към доставчика на пътуването.

1.4. Приемане на риска

Клиентът се задължава да се запознае напълно с особеностите и спецификите на пътуването, което резервира, и сам да прецени потенциалните рискове за здравето и безопастността на Туристите/Пътуващите по резервацията. При някои пътувания, особено при тези свързани с посещения на отдалечени райони, могат да възникнат непредвидими ситуации в резултат на природни сили, тероризъм, граждански вълнения, войни и аварии и др. В подобни ситуации евакуацията, както и достъпа до медицинско обслужване може да отнеме малко повече време от необходимото, което да доведе до нараняване, загуба или повреда на имущество, дискомфорт и неудобство на Туристите/Пътуващите.

Пътуванията свързани с активна почивка, катерене, походи, планински/водни/ектремни/ летателни спортове/колоездене/мотокрос/приключенски/ авантюристични  и други рискови дейности, могат да представляват значително ниво на риск за  здравето и безопастността на Ползвателите/Пътуващите, дори смърт. С резервацията на този вид пътуване  Туристите/Пътуващите декларират чрез Клиента, че са взели под внимание всички потенциални рискове, предизвикателства, опасности, преценили са, че здравословното им състояние, както и нивото им на физическа активност не би възпрепятствало безпроблемното изпълнение на резервираното пътуване, и поемат цялата отговорност при евентуални неблагоприятни последици.

Всички доставчици на пътуване, техните контрагенти, и подизпълнители притежават необходимите лицензи и застраховки, като ползваните от тях превозни средства се проверяват за техническа изправност преди използването им и са напълно застраховани срещу злополука на пътниците по време на движение.

Преди започване на пътуването Туристите/Пътуващите получават пълна информация по отношение на своята безопастност и се задължават да следват стриктно дадените указания. Указанията могат да включват, но да не се ограничават до начина на експлоатация на превозно средство, правилното използване на предпазни устройства (включващи предпазни колани, каски и флотационни устройства) и подчиняване на всички знаци, както и устни или писмени предупреждения по отношение на здравето и безопасността.

Туристическа компания „Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици не носят отговорност за загуби или щети, причинени от неспазването на инструкциите за безопасност.

1.5. Специфични изисквания

Клиентът може да информира „Маджестик Турс“ ЕООД за специфични искания и предпочитания свързани с резервацията на конкретното пътуване при изпращането на зачвка за резервация. Маджестик Турс се ангажира да уведоми съответния доставчик, който ще положи всички усилия да удовлетвори искането на Клиента в рамките на възможното, без да дава гаранции за това.

1.6. Здравословно състояние

Клиентът се задължава от името на Туристите/Пътуващите по този договор да уведоми Маджестик Турс при бременност, увреждане, намалена подвижност или специални нужди, за да може доставчикът на резервираното пътуване да предприеме необходимите мерки, съгласно Европейското законодателство и законодателството на посещаваната от  Туристите/Пътуващите дестинация.

Някои доставчици изискват попълването на Медицински формуляр, с подробна информация относно здравословното състояние на пътуващите, поради спецификата на предлаганите от тях пътувания.

Маджестик Турс и доставчиците на пътувания не поемат отговорност, ако в резултат на недекларирани медицински състояния, на Туристите/Пътуващите им е отказана възможността напълно, или частично да се възползва от резервираното пътуване, и не дължат компенсации за допълнителни разходи или възстановяване на суми по неизползвани услуги.

Доставчикът си запазва правото да откаже резервация за определено пътуване,  поради факта, че не разполага с необходимите ресурси да окаже нужното съдействие, смята, че ползването й би влошило здравословното състояние на  Туристите/Пътуващите или, че здравословното състояние на  Туристите/Пътуващите би възпрепятствало изпълнението на пътуването, и в резултат на това би оказало въздействие върху удовлетвореността на другите участници.

1.7. Местни закони

Туристите/Пътуващите се задължават да спазват законите и подзаконовите нормативни актове на дестинациите, които посещават или преминават транзитно, като при установено нарушение „Маджестик Турс“ и доставчика на пътуването се освобождават от задълженията и отговорностите, които биха имали по договора с Клиента и Туристите/Пътуващите.

1.8. Промени направени от Доставчика в последния момент

Доставчика на пътуването си запазва правото да прави промени по време на предлаганото от него пътуване по негово усмотрение. Тези промени могат да бъдат промяна на маршрут, място и час на тръгване и пристигане, място за настаняване, първоначално предвидени места за посещение, алтернативни превозни средства и др. В повечето случай промените могат да се дължат на непредвидени обстоятелства, представляващи опасност за здравето на  Туристите/Пътуващите, до тяхната неудовлетвореност, безопасност или комфорт или други оперативни проблеми.

Това би могло да доведе до допълнителни разходи, които следва да бъдат покрити от  Туристите/Пътуващите, за което Маджестик Турс и доставчика на пътуването не поемат отговорност.

С изпращане на заявка за резервация на пътуване Клиентът декларира, че Туристите/Пътуващите разполагат с необходимата застраховка и финансови средства за покриване на извънредни разходи, независимо дали те са в следствие на промяна на маршрута или не. Маджестик Турс и доставчика на пътуването не носят отговорност, в случаите, когато Ползвателите/Пътуващите  по този договор не са предприели необходите действия за обезпечаване на своето пътуване за непредвидими обстоятелства.

1.9 Промяна или анулация на Пътуването страна на Доставчика преди началната му дата

Доставчика ба пътуване си запазва правото да прави незначителни промени по предлаганото от него пътуване преди началната дата, за които Маджестик Турс уведомява Клиента в най-кратък срок.

В случаите, когато промяната е определена от доставчика на пътуването като значителна, на Клиента  се предлага възможността да я приеме или да упражни правото си на безплатна анулация.

Пътуването може да бъде анулирано от доставчика, поради несъбран минимален брой участници, като на Клиента се предлага пълно възстановяване на заплатените суми. Пътуването може да бъде анулирано и при форсмажорни обстоятелства, при които доставчикът си запазва правото да си приспадне евентуалните разходи, към настъпването на събитието.

1.10. Промяна или анулация на  Пътуването от страна на Клиента

Всеки Клиент има право на направи промяна или анулация на резервация за пътуване, съгласно условията на резервацията. Моля, обърнете внимание, че не винаги е възможно да се правят промени по резервацията за пътуване. Там, където това е въможно, към приложимите такси на доставчика, Клиентът заплаща и административна такса от 30 лв за промяна  или административна такса за анулация на стойност 5% от стойността на резервацията, но не по-малко от  20 лв на Маджестик Турс, 

1.11. Поведение на Туристите/Пътуващите по настоящия договор

При резервация на пътуване с  група Туристите/Пътуващите се съгласяват да се съобразявате с решенията на водача. От всички пътуващи се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването.  Доставчицкът на пътувамето си запазва правото да прекъсне пътуването на Турист/Пътуващ който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай доставчикът  може да изискат от Туриста/Пътуващия да напусне групата на първото възможно място, без да носи никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.

Туриста/Пътуващит се задължават да се се явят на посоченото във ваучера място на провеждане на пътуването или сборен пункт поне 5 минути по-рано и да се придържат към туристическата програма. Неявяването или отделянето от групата се приема като отказ от страна на Туриста/Пътуващия да ползват закупената туристическа услуга, за което не се дължат неустойки от страна на Маджестик Турс  и доставчика на пътуването.

1.12. Отговорност на Доставчика

Отговорността на доставчика на пътуване  се определя според това дали резервираното от Клиента пътуване е полудневно, еднодневно, повече от 1 ден, и дали е Туристически пакет.

Доставчикът на пътуването  е отговорен за вреди, причинени от неговата небрежност.

Задълженията на доставчика на пътуването, обезщетенията и компенсациите се ограничават до законодателството на седалището на доставчика, както и до международните конвенции, приложими за съответното пътуване, а именно: Варшавската конвенция, изменена с Хагския протокол от 1955; Монреалската конвенция по отновешение на международно пътуване по въздух; Атинската конвенция по отношение на морското пътуване; Конвенцията Берн/Котиф по отношение на железопътния транспорт и Парижката конвенция по отношение на настаняването, както и при пътуване в Европейския съюз до регламентите приети от Европейската комисия. Изброените по-горе конвенции ограничават размера на обезщетението, за което Туриста/Пътуващият може да претендира при телесна повреда, смърт, нараняване, закъснение, анулация, загуба, повреда и забавяне на багажа.

Доставчикът  на пътуването не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, които се дължат на :

а/поведението на Туриста

б/действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

в/непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на доставчика или туроператора, както и от техните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

                                                                                      2.Общи условия при договор за посредничество за резервация на самолетни билети

Маджестик Турс“ ЕООД посредничи при резервациите на  самолетни билети на базата на директни агентски договори с авиокомпании и контрагенти.

Доставчиците  могат да бъдат други туроператори  или туристически агенти.

2.1. Общи понятия при резервация на самолетни билети

Действителен превозвач (или Опериращ превозвач) означава превозвачът, който действително оперира полета.

Административни такси означава  такси свързани с резервация, промени,  преиздаване и анулиране на самолетен билет, или такси свързани с  възстановяване на суми

Договорено място за спиране означава определеното от Превозвача място на спиране, разположено между Мястото на заминаване и Мястото на пристигане, както е посочено в Разписанията.

Позволен багаж означава максималното количество багаж (по отношение на броя и/или теглото, и/или размерите), ако има такова, определено от Превозвача, с което всеки Пътник може да пътува срещу заплащане или без заплащане в зависимост от ценовите условия. 

Багажна разписка означава частта от Идентификационната бланка, която Превозвачът издава на Пътника във връзка с превозването на регистриран багаж. 

Багажен етикет означава частта от Идентификационната бланка, която е прикрепена към Регистрирания багаж. 

Полет под споделен код означава полет, опериран от Въздушен превозвач, който може да бъде или Превозвачът, с който Пътникът е сключил Договор за превоз (Превозвачът по договора или Договорен превозвач), или друг превозвач, опериращ полета (Действителния превозвач), с който Превозвачът по договора е асоциирал Обозначителния си код.

Купон за полет означава частта от билета, определена като "валиден за превоз", или за електронните билети – електронният купон, който показва конкретните точки, между които Пътникът трябва да бъде превозен.

Такса обслужване означава начислената от Маджестик Турс такса за посредничеството резервация на  самолетен билет.

Пътник означава всяко лице, с изключение на членовете на екипажа, което се превозва или предстои да бъде превозено, и което притежава самолетен билет.

Пътник с намалена подвижност означава всяко лице, чиято подвижност при ползване на транспорт е намалена поради физическо увреждане (сетивно или двигателно, постоянно или временно), умствено увреждане или недостатък или всяка друга причина за увреждане, или възраст, и чието състояние предполага подходящо внимание и адаптиране на услугите, предлагани на всички пътници, към специфичните нужди на съответното лице.

Място на тръгване означава мястото на излитане, посочено на самолетния билет. 

Място на пристигане  означава мястото на кацане посочено на самолетния билет 

Специална декларация за интерес означава декларация, направена от Пътника при предаването на багажа за регистрация, която определя стойност, по-висока от определения от Конвенцията лимит на отговорност, срещу заплащането на допълнителна такса. 

Междинни кацания означава точките, с изключение на мястото на заминаване и мястото на пристигане, означени на Билета или посочени в разписанията като планирани междинни кацания по маршрута на Пътника.

Форсмажор означава обстоятелства, които са външни за страната, която се позовава на тях, и които са извънредни и непредвидими, а последствията не могат да бъдат избегнати, въпреки положената грижа и внимание.

Краен срок за регистрация означава крайният срок, определен за всеки полет, преди който пътниците трябва да са направили регистрацията си на гише и да са получили бордната карта или пропуск


2.2 Резервация на самолетен билет

При резервация за самолетен билет Клиентът сключва Договор за посредничество с Маджестик Турс. При резервация на  чартърни полети Клиентът сключва Договор за посредничество с Маджестик Турс и Договор за туристическа услуга с Туроператора предлагащ самолетния билет. Договорът за превоз  при всички самолетни билети се сключва между  авиокомпанията превозвач и  Пътника. 

Офертите за резервация на самолетни билети при които  Маджестик Турс посредничи могат да бъдат публикувани на сайта на Маджестик Турс или да бъдат персонално изготвени според посочени от Клиента  критерии. Публикуваните оферти могат да предоставят възможност за директни резервация и плащане или да са на заявка-потвърждение. Офертите на заявка-потвърждение не показват актуална наличност и цена, въпреки, че се актуализират регулярно. Към всяка оферта има бутон "Отправи запитване" с натискането на който, последващо попълване на изискуемата информация и натискане на бутона "Запитай" Клиентът изпраща запитване към Маджестик Турс за оферта с актуална наличност и цена. Клиентът може да изпрати запитване за оферта към Маджестик Турс и за конкретен самолетен билет непубликуван на Сайта или оферта за самолетен билет по избрани критерии. Изготвената от Маджестик Турс персонална оферта се публикува на сайта на дружеството и е достъпна само с код за достъп. Приемането на офертата и изпращането на заявка за резервация (с натискане на бутона "Резервирай и плати" ) от страна на Клиента има характера на предложение за сключване на договор. Резервацията на самолетен билет се потвърждава от Маджестик Турс при наличие на свободни места, и след приемане на офертата от страна на Клиента  и заплащане на дължимата сума. След потвърждаване на резервацията от страна на Маджестик Турс Договорът за посредничество при резервация за самолетен билет  между Клиента и Маджестик Турс Договорът за резервация на самолетен билет  между Клиента и Туроператора и  Договорът за превоз между Пътника и авиокомпанията превозвач  се считат за сключени.

В случай, че във времевия интервал между получаването на заплатената от Клиента сума и потвърждаването на резервацията от страна на Маджестик Турс настъпят промени по цената на заявения самолетен билет, или наличността по полета е изчерпана, и резервацията на заявения самолтен билет не може да бъде потвърдена,  Маджестик Турс ще Ви предложи  следните опции:

Опция 1: възстановяване на заплатената от Вас сума;

Опция 2: възможност да направите резервация на актуалната цена, след доплащане на съответната разлика;

2.3. Цена

2.3.1 Цената на самолетния билет е валидна само за превоз от и до конкретното летище, тарифа, вид пътник, дата и номер на полет, освен ако изрично не е посочено друго.

2.3.2. Цената на еднопосочните билети по полетите на редовните авиолинии не винаги е в размер на 50% от тази на двупосочните – в повечето случаи е по-висока. При нискобюджетните авиокомпании цената на двупосочния билет се изчислява сумарно на база цената на двата еднопосочни билета. При чартърните полети цената на двупосочния билет може да е както фиксирана, така и да е сумарно изчислена на база цената на двата еднопосочни билета.

2.3.3. Цените на самолетните билети не включват стойността на наземното транспортно обслужване между летищата, или между летищата и градските терминали. Цената се изчислява съгласно тарифата на въздушния превозвач /доставчика в сила към момента на изпращането на офертата към Потребителя и зависи от наличността на съответната класа и окончателното потвърждение от доставчика или авиокомпанията.

2.3.4 Цените на самолетните билети по чартърните полети и тези на нискобюджетните авиокомпании се отличават със своята динамичност. Извършването на плащане след изпратена заявка за резервация само по себе си не означава че резервацията Ви е потвърдена. Потвърждението на резервацията е обвързано със закупуването на самолетния билет. Поради тази причина потвърждението за закупен билет се изпраща след постъпване на дължимата сума в банковата сметката на дружеството. Договорът за посредничество между „Маджестик Турс“ ЕООД и Клиента относно закупуването на конкретния самолетен билет се счита за сключен само след изпращане ма потвърждение  до посочената от  Клиента електронна поща.

2.3. Местни данъци и такси

Дължимите данъци, такси и др., установени от съответните държави и техните органи и учреждения или от лицата, експлоатиращи летищата се заплащат от пътника. Клиентът ще бъде уведомен за дължимите данъци и такси, които не са включени в цената на превоза, при закупуването му. Клиентът е длъжен да заплати и данъците и таксите, които са установени след датата на издаване на билета, дори и да не е уведомен предварително за размера им от превозвача или Маджестик Турс . При намаление или отмяна на платените  данъци и такси Клиентът има право да иска връщане на разликата между дължимите и платените от него суми.

2.4. Валидност на билета

2.4.1. Валидността на билета може да бъде 1, 3, 6 месеца, за една година или за конкретен времеви период(за чартърните полети, предлагани от други туроператори този период е в рамките на летните или зимните им туристически програми).

Ако след като започне своето пътуване с билет на редовна авиокомпания Пътникът е  възпрепятстван, поради здравословни причини да продължи пътуването си по време на периода на валидност на билета, е възможно Превозвачът да удължи периода на валидност на билета до датата, на която Пътникът отново ще е в състояние да пътува, за което следва да се представи подходящо медицинско удостоверение, посочващо здравословните причини възпрепятстващи Пътника да продължи пътуването си, и при условие, че тези здравословни причини не са били известни към момента на резервацията.

2.4.2. Посоченото удължаване може да започне само в точката, в която пътуването е било прекъснато, и е валидно за превоз в класата за която е била предварително заплатена цената.

2.4.3. Валидността на билета се удължава по преценка и според условията на конкретния превозвач. По същия ред, и само ако са спазени посочените по-горе условия за представяне на доказателства, Превозвачът може при отправена молба да удължи периода на валидност на билетите на най-близките членове на семейството, които са съпровождали Пътника към момента на възникване на здравословните проблеми, поради които Пътникът е прекъснал пътуването си.

В случай на смърт на Пътник по време на пътуване с редовна авиокомпания,  билетите на лицата придружаващи починалия Пътник е възможно след писмена молба да бъдат променени, или като се премахнат всякакви изисквания за минимален престой, или чрез удължаване периода на валидност на съответните билети. В случай на смърт на най-близък член от семейството на Пътник, чието пътуване е започнало, периодът на валидност на неговия билет и на билетите на най-близките членове на семейството пътуващи  с него могат да бъдат променени по същия начин.

Всяка промяна посочена по-горе може да се направи само след получаване на валиден акт за смърт. Посоченото по-горе удължаване може да започне само в точката, в която пътуването е било прекъснато, и е валидно за превоз в класата за която е била заплатена цената с данък.

2.5. Поредност и използване на купоните

2.5.1. Закупеният билет е валиден само за превозът означен на него - от мястото на заминаване през уговорените спирки, ако има такива, до крайната дестинация. Билетът губи валидността си, ако не бъдат използвани всички купони в последователността посочена в билета и Пътникът няма право да използва останалите отсечки по протежение на маршрута или тези за връщане. В определени случаи, в зависимост от условията на конкретния превозвач, анулацията на билета може да бъде избегната, ако Превозвачът бъде уведомен предварително за невъзможността на Пътника да ползва дадената полетна отсечка.

2.5.2. Ако Клиентът желае да направи промени по резервирания билет, той трябва да отправи запитване за новата дата или конкретния полет към Маджестик Турс, но не по-късно от 1 ден от първоначално резервираната дата на излитане. Ако на Пътникът се наложи да промени полета си поради непреодолима сила, той трябва да уведоми въздушния превозвач при първа възможност и да му предостави доказателства за съществуването на обстоятелства,  представляващи непреодолима сила. В такъв случай Превозвачът може да направи разумно възможното, за да превози Пътника до следващото му междинно кацане или до крайната дестинация без преизчисляване на цената на превоза.

2.6. Запазване на място в самолета

Резервирането на определено място в самолета може да бъде безплатно или платено  в зависимост от политиката на определената авиокомпания и тарифа по закупения билет. Редовните авиолинии дават възможност на Пътника да заяви своите предпочитания, относно разположението на седалката (до прозореца или до пътеката) безплатно, като самото място се определя на гишето за регистрация. На Пътника може да бъде предложен и вариант за закупуване на място с повече пространство за краката.

Безплатна заявка за седалка до прозореца или пътеката може да бъде направена само по полетите на редовните авиолинии, като конкретното място се определя от авиокомпанията на гишето за регистрация на летището.

Забележка: Авиокомпаниите си запазват правото да променят запазеното или заплатеното място по различни причини, като например: от съображения за сигурност; смяна на типа самолет с цел правилното разпределение на тежестта в самолета; или други непридвидени обстоятелства дори непосредствено преди излитането на самолета.

Във връзка с правилата за безопасност, не всички места на борда могат да бъдат резервирани. Такова ограничение се отнася за местата до аварийната врата, над крилата, както и за онези в най-предната и най-задната част на самолета. На тези седалки служителите на авиокомпанията настаняват пътници по тяхна преценка и с тяхното съгласие. Деца, болни и инвалиди не могат да заемат места в зоните на аварийните изходи.

2.7. Полетно разписание

2.7.1 Посочените на самолетния билет часове на излитане и кацане са в местни времена и се предоставят от съответните авиокомпании и доставчици.

Те са актуални към момента на резервацията и могат да бъдат променени, поради ограничения в контрола на въздушното движение, метеорологични условия,  изисквания за експлоатация / поддръжка, изискването пътниците да се регистрират навреме и др.

2.7.2 В случай на промяна по полетното разписание, Клиентът ще бъде уведомен на посочената от него електронна поща, като той се задължава да изпрати потвърждение, че е запознат с промените и ги приема. Когато промяната по разписанието е с прекомерно закъснение в сравнение с планирания график, определена е като значителна според условията на конкретния доставчик, и той не е в състояние да предложи по-подходяща резервация, Клиентът може да заяви желание за безплатна анулация.

2.7.3 Маджестик Турс не носи отговорност за направени разходи и претърпени вреди от Клиента или Пътника, в следствие на промяна по разписание на издаден билет.

2.7.4 Важно е да се знае, че при чартърните полети авиокомпанията или туроператора си запазват правото да променят полетното разписание до последния момент преди полета с разлика от до +/- 12 часа от първоначално обявеното разписание, без право на връщане на суми по закупени билети в случай на анулация от Ваша страна.

Поради тази причина от Клиента  се изиска да провери с Маджестик Турс  или с конкретния доставчик актуалното разписание за полета си минимум 24 часа преди обявения час на излитане. Някои авиокомпании имат изискване за потвърждаване за пътуване от страна на Пътника в предварително определен срок, като в противен случай резервацията подлежи на автоматична анулация, без право на възстановяване на средства по непролетяни отсечки. Ако това изискване е приложимо за Вашето пътуване, ще бъдете уведомени при получаването на самолетния Ви билет. Не сме в състояние да Ви окажем съдействие ако сте закъснели, тъй като тези въпроси са по преценка на съответната авиокомпания.

2.8. Багаж

2.8.1 При пътуване със самолет Пътникът може да пътува с ръчен и регистриран багаж. Ръчният багаж е багажа, който Пътникът взема със себе си на борда на самолета, а регистрираният багаж е багажът който Пътникът предава при регистрацията си за полет, и който ще бъде превозен в багажното отделение на самолета.

Общото тегло, количеството и размерите на типа багаж се определят от конкретния Превозвач и варират според направлението и класата на пътуването.

Всички самолетни билети включват превоз на безплатен ръчен багаж, като при повечето авиокомпании той трябва да е с максимален размер 55х40х20см и масимално тегло 10 кг. Условията, относно превоза на ръчен багаж се определят oт конкретния Превозвач, и при превишаване на разрешеното тегло и обем той се превозва като регистриран, срещу допълнително заплащане.

Някои редовни авикомпании позволяват безплатен превоз и на регистриран багаж. Обикновенно безплатния регистриран багаж е с определени от Превозвача максимални размери и тегло, като при повечето превозвачи теглото не трябва да надвишава 20кг. за билет в икономична класа. Превозвачите поставят изисквания и относно разпределението на позволения багаж, катo повечето превозвачи изискват багажът да бъде само една бройка (1 куфар или 1 чанта), но има и случай, при които няма изисквания за рапределението на багажа, стига той да не превишава допустимото тегло. При презокеанските полети е възможно да имате право да вземете повече багаж със себе си. Всеки Превозвач определя и максималното тегло на общия  регистриран багаж за съответната тарифа.

Самолетните билети по чартърните полети могат да включват превоза на регистриран багаж, или той да се предлага срещу допълнително заплащане.

Самолетните билети по полетите на нискобюджетни авиокомпании по правило се предлагат без багаж, но някои авиокомпании предлагат и варианти за закупуване на по-висока тарифа или пакет от допълнителни услуги, включващ определено количество регистриран багаж.

2.8.2 Багажът, който превишава допустимите размери се счита за свръхбагаж, и трябва да бъде заплатен допълнително на летището. Някои авиокомпании позволяват и предварително заплащане за бройка багаж на по-ниска цена. Общото тегло на регистрирания багаж не трябва да надвишава определените в условията на авиокомпанията килограми.

Превозът на големи, с неправилна форма, чупливи или лесно повредими предмети в регистрирания багаж(например велосипед, сърф, сноуборд,  ски, музикални инструменти и т.н.) се заплаща допълнително, според предвидените от авиокомпанията тарифи. Превозът на тези предмети изисква удобрението на авиокомпанията, и Потребителят е длъжен да ги заяви най-малко 48 часа преди обявения час на излитане.

Общото допустимо количество багаж не може да се разпределя между отделните пътници, освен ако не е упоменато друго.

Заплащането на регистриран багаж може да бъде направено при закупуването на самолетния билет, или на по-късен етап, но не по-късно от 1 ден от датата на отпътуване.

Пренасянето на ценни предмети, като лаптоп, фотоапарат, ценни книжа, пари, скъпоценни камъни и метали, ключове, бижута, търговските документи, не трябва да става в регистрирания багаж.

2.9. Специален багаж

Според критериите на отделните авиокомпании, превозът на бебешка количка, велосипед, водолазна екипировка, дъска за сърф и уиндсърф, ски и сноуборд, стикове за голф, музикални инструменти (в ръчния или в основния багаж), електронно оборудване, цветя (в ръчния или в основния багаж), се определя като превоз на специален багаж.

Превозът на специален багаж в повечето случаи се предлага срещу допълнително заплащане, освен ако не е упоменато друго.

Бебешките колички за деца до 2г. могат да бъдат включени в теглото на безплатния или закупения регистриран багаж, или да се превозват безплатно като допълнителен багаж, в зависимост от изискванията на Превозвача.

Музикални инструменти могат да се транспортират като регистриран багаж, само ако се спазват количествените ограничения за тегло и размер на регистрирания багаж, определени от авиокомпанията.

Ако не желаете Вашият музикален инструмент да бъде превозван в багажното отделение на самолета, поради опасност от счупване или повреда, можете да закупите за него допълнително място в самолета (седалка). За тази цел ще трябва да заплатите определената от авиопревозвача тарифа.

Музикалните инструменти превозвани на борда на самолета трябва да бъдат опаковани по подходящ начин – без остри ръбове, които да доведат до нараняване или повреда на ръчен багаж на друг Пътник.

Желанието за превоз на специален багаж трябва да бъде заявено предварително, но не по-късно от 48 часа от часа на излитане, и след удобрение от Превозвача. Превозът на специален багаж може да бъде обвързан със заплащане на допълнителна такса, като в зависимост от условията на превозвача тя може да бъде заплатена предварително или на летището преди регистрация.

Багаж, който пътниците не желаят да превозват в багажното отделение (като чупливи музикални инструменти или други) може да бъде приет като ръчен багаж  при условие, че Превозвачът е бил надлежно уведомен за това предварително, и е дал съгласието си.

2.10. Рекламации за закъснял, изгубен или повреден багаж

2.10.1 Повреден багаж

За щетите на Вашия багаж при повреда или частични липси от съдържанието му  трябва да съобщите в службата за "Изгубен багаж" на съответното летище, която се намира преди митнически контрол. Там ще Ви бъде направен Протокол за щета на багаж (Damage report).

Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/сканирани документи:

-Протокол за повреден багаж (DamageReport)

-Протокол за невъзможна поправка.

-Бордни карти

-Багажен(и) етикет(и)

-Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE

-Жалба

2.10.2 Закъснял/изгубен багаж

За отсъствието на Вашия багаж трябва да съобщите при пристигането си в службата за "Изгубен багаж" на съответното летище, където  ще Ви бъде направен Протокол за нередовност на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/ сканирани документи:

-Протокол за нерегулярност на багаж (Property Irregularity Report - PIR)

-Бордни карти

-Багажен(и) етикет(и)

-Квитанция за платена такса свърхбагаж (ако има такава)

-Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE

-Жалба

Авиокомпанията има 21 дни да проучи къде се намира забавеният багаж. Ако след изтичането на този срок багажът все още не е намерен, той се обявява за изгубен и авиокомпанията дължи обезщетение на собственика.

Рекламациите за повреден багаж се изпращат директно до авиокомпанията, с която сте пътували, до 7 дена от настъпването на щетата и издаването на протокол за щета на багаж (Damage report), и до 21 дни след издаването на Протокол за нерегулярност на багаж (Property Irregularity Report - PIR). В конкретни случаи "Маджестик Турс" ЕООД може да окаже съдействие на Потребителя за изпращането на конкретната реклмация.

Максималният размер на обезщетение за загубен или повреден багаж според Монреалската конвенцив е приблизително 1000-1100 евро. Размерът на обезщетението от страна на авиокомпанията за изгубен или повреден багаж може да бъде по-малък от горепосочената сума, в случай,  че багажът не е бил пакетиран правилно, или ако съдържа непозволени за транспортиране елементи, както, и  ако превозваният от Вас багаж е с по-висока парична стойност.

Пътникът може да се възползва от по-висока отговорност за регистриран багаж, ако подаде специална декларация за ценен регистриран багаж и заплати допълнителна такса, определена от Превозвача на летището на заминаване.

2.10.3 Забранени предмети

Подробна информация относно забранените предмети за превоз в ръчния или регистрирания багаж при пътуване в рамките на ЕС може да прочете на следния линк: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1998&from=EN

При пътуване извън ЕС информация относно забранените предмети за превоз може да намерите на страницата на съответното летище, или в общите условия на Превозвачът осъществяващ превоза.

2.11. Регистрация за полет и получаване на бординг карта

Пътниците са задължени да спазват стриктно обявените от конкретния превозвач срокове  за регистрация. Часовете за регистрация на летището се отнасят и за крайния срок, в който Пътникът може да предаде регистрирания си багаж. Полетът не може да бъде задържан за пътници пристигащи със закъснение на гишето за регистрация, и при наличие на такова, отговорността за изпуснатия поради вина на Пътника полет пада изцяло на Пътника.

2.11.1 Чартърни полети

При повечето чартърни полети регистрацията за полета се осъществява само на гишетата за регистрация за конкретния полет на летището, но някои превозвачи позволяват и предварителна онлайн регистрация.

2,11.2 Полети на нискобюджетни авиокомпании

Повечето нискобюджетни авиокомпании предлагат безплатна онлайн регистрация,  регистрация през мобилен телефон или регистрация на летището срещу  заплащане на допълнителна такса. Периодът за онлайн чекиране(регистрация) варира при различните превозвачи, като може да започне между  1 месец до 1-2 дена преди деня на полета  и приключи  от 3 часа до  30 минути преди обявяния час на излитане. При онлайн регистрацията Пътникът получава електронна бординг карта, която трябва да принтира(освен в позволените случаи на бординг карта през мобилния телефон) и се задължава да я носи със себе си на летището, като при липса на такава заплаща допълнителна такса към авиокомпанията за издаване на нова. Някои превозвачи предлагат и безплатна регистрация на гишето за регистрация за конкретния полет или на специално устройство за регистрация (self-service kiosk). Ако все пак решите да заплатите регистрация на летището, имайте в предвид, че гишето за регистрация отваря между 2 и 3 часа и затваря между 45 минути и 1 час преди обявения час на излитане.

2.11.3 Редовни линии

Редовните линии предлагат безплатна регистрация на летището, като някои от тях дават възможност и за онлайн регистрация. Гишето за регистрация на летището отваря между 2 и 3 часа преди обявения час на излитане и затваря между 45 минути и 1 час в зависимост от изискванията на съответната авиокомпания.

Всяка авиокомпания сама определя  периода за онлайн регистрация, като той може да започна от 1 месец до 24 часа и да приключи от 12 часа до 30 минути преди часа на излитане посочен на билета.

2.12. Качване на борда на самолета

Качването на борда на самолета започва от определеното за полета гише/изход, наричано на английски гейт(gate), откъдето след проверка на бордна карта и документ за самоличност пътниците се отвеждат към борда на самолета през т.н ръкав, пеша или с автобус. Крайният час за качане на борда на самолета, както и конкретния изход, се посочват на бордната Ви карта, когато се регистрирате на летището. При онлайн регистрацията гишето за отвеждане не е оказано, но може да се информирате от мониторите на конкретното летище или да попитате на гишето за регистрация за конкретния полет. Ако Пътникът се яви на изхода след посочения час и изхода за неговия полет е затворен, той губи правото си да ползва билета, както и да получи каквито и да е компенсации по него.

На входа на самолета персоналът отново проверява бордната карта на всеки Пътник.

Повечето нискотарифните авикомпании предлагат и опция за качване с предимство,  срещу допълнително заплащане. В случай, че проявявате интерес, ние можем да Ви резервираме тази услуга в момента на закупуване на самолетния билет, а при отделни авиокомпании и на по-късен етап, но не по-късно от 1 ден от датата на полета.

2.13. Храна на борда на самолета

При редовните авиокомпании предлаганата храна на борда зависи от маршрута,   часовете на излитане и кацане, и продължителността на полета. В зависимост от това, на борда се сервира безплатно лека или пълна закуска, обяд или вечеря, а също и чай, кафе, сок или безалкохолна напитка.

Услугата „изисквания за храна на борда“ се предлага за някои полети, предимно за презокеански и по-продължителни полети, както и по специални тарифи при пътуването на кратки разстояния. За тези полети е възможно да поръчате различни видове храна – вегетарианска, безглутенова, кашер, за бебета и др. Специално меню можете да запазите по време на самата резервация на билета, или в впоследствие. Aвиокомпаниите си запазват правото да потвърдят или отхвърлят искания вид храна.

В бизнес или първа класа на редовните авиокомпании е на разположение храна от специално меню. Храната в първа и бизнес класа се сервира в керамични съдове, приборите са метални, а напитките се сервират в стъклени или кристални чаши. Някои редовни авиокомпании предлагат и прясно изпечен хляб за пасажерите в тези класи.

По чартърните и нискотарифните полетите храната и напитките не са включени в цената на самолетния билет (освен ако не е упоменато друго), но се предлагат на свободни консумация. Някой нискотарифни авиокомпании предлагат и вариант да заявите или заплатите за храната предварително в момента на резервацията или на по-късен етап преди полета.

2.14. Специализирана помощ

2.14.1 Пътуването на непридружени деца, пътници с намалена подвижност, бременни жени и хора със заболявания, или друго лице изискващи специална помощ, е обект на предварителното съгласие на Превозвача.

На пътниците с намалена подвижност, които при закупуване на своя самолетен билет са съобщили за увреждането си или за нужда от специализирана помощ, но не по-късно от 72 часа преди часа на полета, и са били приети от Превозвача, превозът не може да бъде отказан.

2.14.2 Ако Пътник изисква специална храна, той трябва да провери дали тя се предлага от конкретния Превозвач при извършване на резервация(или промяна на резервация) или в рамките на сроковете, публикувани от превозвача. В противен случай превозвачът не може да гарантира наличието на специална храна на борда на съответния полет. Ако поради оперативни ограничения не могат да бъдат изпълнени определени искания, превозвачът не носи отговорност по никакъв начин.

2.14.3 Ако пътник има медицински проблеми се препоръчва да се консултира с лекар преди да закупи своя самолетен билет, особено при дълги разстояния, и да вземе всички необходими предпазни мерки.

Когато съществуват специални изисквания във връзка със случаите посочени в точки 2.11.1. и 2.11.2. по-горе, и за които превозвачът не е уведомен и е потвърдил предварително че може да изпълни определените изисквания, на пътника  може да му бъде отказан достъп до борда на самолета, за което превозвачът не дължи обезщетение или връщане на суми по непролетяни отсечки.

2.15. Превоз на животни

Превозът на животни се осъществява само след предварително уведомяване на въздушния Превозвач и с неговото изрично съгласие при следните условия:

2.15.1 Пътникът следва да направи необходимото при превоз на животни, като кучета,   котки, птици или други, те да бъдат надлежно поставени в контейнери и да са придружени от валидни здравни и ваксинационни сертификати, както и други документи изисквани от държавата до която е полета или от транзитните държави. За такъв превоз може да бъдат определени и допълнителни правила от конкретния Превозвач, които се съобщават от него при поискване.

2.15.2 Превозът на животни не е безплатен и е свързан със заплащането на допълнителна такса. Стойността й се определя общото тегло (на животното+контейнера с който то се превозва) и размери на контейнера. В зависимост от условията на Превозвача превозът на малки породи кучета и котки може да бъде разрешен и в салона на самолета.

2.15.3 Кучета-водачи и други животни-водачи съпровождащи пътници с увреждания се превозват безплатно, в допълнение към позволеното количество безплатен багаж и  при определени от Превозвача условия.

 

2.16 Бременност

Всеки Превозвач сам определя политиката си относно превоза на бременни жени по своите полети. В повечето случай при бременност без усложнения до 28-ма гестационна седмица бременната жена трябва сама да прецени състоянието си,  преди да се качи на борда на самолета. След 28-ма гестационна седмица повечето авиокомпании изискват да представите лекарско разрешение, с което се освобождават от отговорност при инциденти или усложнения причинени от пътуване със самолет. Лекарското разрешение следва да се представи на Превозвача не по-късно от 3 работни дни преди датата  на полета. След представянето на лекарско разрешение и според политиката на отделния Превозвач, бременните жени могат да пътуват и до 36-тата седмица от бременността си. Моля свържете се с нас, в случай че желаете да направите резервация за бременна жена, за да Ви запознаем предварително с политиката на съответния Превозвач и процедурата по осъществяването на превоза.

 

2.17. Непридружено дете

Непридружено дете е дете на възрат от 3г. (в повечето случай от 5г. ) до 15-17г. пътуващо без придружаващ го възрастен. Изисванията за възраст на непридружено дете зависят изцяло от избраната от Вас авиокомпания, като за повечето нискобюджетни и чартърни полети тази опция не е налична.

Желателно е, още когато започнете да планирате подобно пътуване, първоначално да се информирате за правилата, условията и изискванията на съответния Авиопревозвач с който сте избрали да пътува Вашето дете.

При този вид услуга е възможно авиокомпанията да не предложи детско намаление за съответния билет и да заплатите допълнителна такса за самата услуга.

Задължително е още при заявката за резервация на самолетния билет да ни дадете информация касаеща изпращача и посрещача на Вашето дете – имена, роднинска връзка, телефони за контакт и адрес.

Децата пътуващи като непридружени задължително трябва да бъдат доведени на летището за регистрация минимум два часа преди обявения час на излитане. След регистрация и попълване на необходимите документи от изпращача на детето се поставя отличителен стикер с инициали UM. За него се грижи наземна стюардеса, която е плътно до него до момента на качването му на борда на самолета. В зависимост от възрастта на детето и условията на авиокомпанията то може да бъде придружавано и по време на полета. След полета детето се съпровожда до залата за посрещане и предава на предварително обявен от Вас посрещач само и единствено след като той представи документ удостоверяващ самоличността си.

Задължително условие за всички български граждани ненавършили 18г. е необходимо да се представи на граничните власти нотариално заверена декларация-съгласие, подписана и от двамата родители и съпроводена от копие на акт за раждане.

 

2.18. Специални видове тарифи

2.18.1 тарифа за бебе

За да ползвате специална отстъпка от цената на самолетния билет за бебе, то трябва да е под 24 месеца към датата на вашия полет, като при двупосочни билети се взема под внимание и датата на връщане. Ако детето Ви празнува втория си рожден ден докато сте на почивка, трябва да резервирате и да заплатите тарифата за самолетен билет за дете. Отстъпките от тарифата за възрастен варират в зависимост от авиокомпанията,  маршрута и продължителността на полета. По правило бебетата нямат право на собствена седалка и трябва да пътуват в скута на възрастен, но има и опции за закупуване на такава. В този случай се заплаща тарифа за детски самолетен билет. Бебетата нямат право на безплатен регистриран багаж, освен ако изрично не е упоменато от Превозвача. Важно е да се знае че авиокомпаниите имат и изисквания за минимална възраст на бебето при осъществяване на превоза.

2.18.2 тарифа за дете, пътуващо с възрастен

В зависимост от условията на конкретния Превозвач, деца на възраст от 2 до 11.99 години могат да ползват детско намаление от тарифата за възрастен в съответната класа. Условието е децата да са под 12 години към датата на излитане на последния полет, ако по полетните сегменти на Вашето пътуване е издаден един билет. В случай, че за полетите по Вашето пътуване има издадени отделни билети, то всеки един билет се разглежда като отделно пътуване.

2.18.3 младежки тарифи- за пътници от 12 до 25 години. Изискванията за възраст могат да варират спрямо условията на конкретния превозвач.

2.18.4 студентски тарифи- за ученици и студенти от 12 до 32 години. Изискванията за възраст могат да варират спрямо условията на конкретния превозвач.

2.18.5 тарифа за възрастни хора-за пътници над 60г. Изискванията за възраст могат да варират спрямо условията на конкретния превозвач.

 

2.19.Получаване на билета

Обикновенно билетите по чартърните полети се изпращат от доставчика 10-14 дена преди полета, освен ако не е упоменато друго, като те могат да са както елетронни, така и на хартиен носител. При резервация направена няколко дена преди полета или в последния момент,  доставчикът може да изиска билетите да бъдат получени на летището преди отварянето на гишето за регистрация, срещу представяне на документ съдържащ потвърждение за платена резервация.

Билетите по полетите на редовните и нискобюджетните авиокомпании са електронни, освен ако не е упоменато друго, и ще  бъдат изпратени на посочената от Клиента електронна поща до 2 дена от потвърждението на резервацията от страна на Маджестик Турс.

 

2.20. Споразумения между авиокомпаниите

Авиокомпаниите имат споразумения чрез които става възможно полети от две различни авиокомпании да бъдат включени в един билет по два начина: интерлайн и код-шеър.

2.20.1  Код-шеър споразумение

Това е търговско споразумение между авиокомпаниите, което позволява една авиокомпания да публикува полета като нейн с нейния номер, но всъщност полетът да се изпълнява от друга компания. Тази авиокомпания се нарича Маркетинг Превозвач, а другата, която всъщност изпълнява полета се нарича Опериращ Превозвач.

Видове код-шеър споразумения

-Когато една авиокомпания, обикновено по малка изпълнява полета, но тя не продава билети за този полет(просто е наета да извърши полета). В този случай пътниците трябва да се съобразяват с правилата за превоз на пътници, багаж и др. единствено с Маркетинг Превозвача.

-Когато една авиокомпания използва своя код за продажба на билети за друга авиокомпания (като например пътник купува билет с Бритиш Еъруейз, но се оказва че лети с Американ Еърлайнс)

При код-шеър чекирането става с опериращата авиокомпания на първия полет, а не с маркетинговата. Същото се отнася и за изискванията за допустим багаж, които са съобразени с  правилата и изискванията на опериращата авиокомпания.

2.20.2 Интерлайн споразумение

Това е споразумение между две авиокомпании, които са съгласни техните полети да бъдат включени в един билет.

Например  когато на отиване се лети с една авиокомпания, а на връщане с друга.  Когато бъде закупен такъв билет, той се издава като билет на  една от двете авиокомпании. Важно е да се знае, че при този вид споразумения при закъснения и анулации компанията издател на билета може да пререзервира билета за всеки един превозвач по същия маршрут с който има интерлайн споразумение, дори с преките конкуренти.

 

2.21. Отказ за превоз от страна на авиокомпанията

2.21.1 по вина на Пътника

Авиопревозвачът може да откаже превоза на Пътник или неговия багаж в случай, че е налице, или има основание, че ще бъде налице някое от следните обстоятелства:

2.21.1.1. Пътникът се изразил по такъв начин или е имал такова поведение, с което всява съмнение относно безопасността и/или Превозвачът, неговият екипаж и/или наземният персонал, самолетът/активите и/или собствеността, услугите (включително програмите за лоялни клиенти на Превозвача) или пътниците са претъпели вреди, било то преки или косвени. Подобно изразяване или поведение включва използването на заплашителен, обиден или оскърбителен език към наземния персонал или екипажа и Пътници, които заплашват, че ще поставят в опасност, или вече са поставили в опасност сигурността на едно или повече лица, стоки или на самия самолет (в това число и лицата отправящи фалшиви бомбени заплахи).

2.21.1.2. Физическото или психическо състояние на Пътника, включително състояния причинени от употребата на алкохол, наркотици или лекарствени средства, биха могли да представляват дискомфорт, опасност или риск за самото лице, останалите пътници, екипажа или имуществото.

2.21.1.3. Пътникът е в незаконно притежание или има основателни съмнения, че е в незаконно притежание на наркотични вещества.

2.21.1.4. Пътникът е нарушил сигурността, реда и/или дисциплината при регистрация за полет, или в случай на свързващи полети по време на предишен полет, и Превозвачът има основание да счита, че подобно поведение може да се повтори.

2.21.1.5. Имиграционните и/или митническите власти и/или друг държавен орган информират Превозвача (било то устно или писмено), че на Пътника не е разрешено да пътува и/или Превозвачът е уведомил Пътника (било то устно или писмено), че Превозвачът няма да превозва Пътника на свой полет за определен период от време,  или завинаги. Това включва случаи, в които Превозвачът е получил негативно мнение относно пътуването на Пътника от гореспоменатите органи, например в случай когато Пътникът е заподозрян в(намерения) за трафик на наркотици, както и ситуации, в които властите са уведомили Пътника писмено, че Превозвачът повече няма да превозва Пътника на свои полети.

2.21.1.6. Превозвачът по своя собствена преценка е решил да не превозва Пътника на свои полети за определен период от време, поради лошо (криминално) поведение на Пътника спрямо Превозвача, неговия екипаж и/или наземен персонал, неговия самолет/активи и/или собственост, неговите услуги (в това число програми за лоялни клиенти на Превозвача) или неговите Пътници, и е информирал Пътника за това устно или писмено.

2.21.1.7. Пътникът е отказал да премине проверките за сигурност или е отказал да предостави доказателство за своята самоличност.

2.21.1.8. Пътникът не е в състояние да докаже, че е лицето посочено в полето "Име на Пътника" върху билета.

2.21.1.9 Пътникът (или лицето, заплатило билета) не е платил цената с данъци, която е в сила, и/или всички приложими такси за издаване и/или Данъци.

2.21.1.10 Пътникът не притежава валидни документи за пътуване, може да направи или е направил опит да влезе незаконно в държава по време на транзитно преминаване или е унищожил документите си за пътуване по време на полета и е отказал да му бъде издадено и запазено от превозвача копие на тези документи, или документите за пътуване на пътника са изтекли, непълни според действащите разпоредби, или има съмнения, че са подправени или по друг начин подозрителни (например кражба на самоличност, подправяне или фалшифициране на документи).

2.21.1.11 Билета, представен от Пътника:

-е невалиден

-е придобит незаконно или е закупен от организация, различна от тази на Превозвача или негов оторизиран агент

-е бил регистриран като откраднат или изгубен документ

-е бил подправен или изглежда фалшифициран, подправен или по друг начин съмнителен

-е с купон за полет, който е бил повреден или променен от лице, различно от Превозвача или негов оторизиран агент.

2.21.1.12 По време на регистрацията или качването на борда Пътникът изисква специализирана помощ, която не е била поискана, когато е направена резервацията за пътуването, или в съответствие с приложимите разпоредби, най-малко 48 часа преди обявения час на излитане на полета, съгласно и която по разумни причини Превозвачът не може да предостави.

2.21.1.13 Пътникът не е спазил указанията и изискванията свързани със сигурността и/или безопасността.

2.21.1.14 Пътник, който се възползва от ценово намаление или от цена, която е предмет на специфични условия, не е в състояние да предостави съответните документи необходими за прилагането на тази специфична цена и отказва да заплати преизчислената цена

2.21.1.15 Пътникът: не притежава валидни документи за пътуване; направи опит да влезе в територия по време на транзитно преминаване; унищожил е документите си за пътуване по време на полет и е отказал да му бъде издадено копие на тези документи; документите за пътуване са изтекли, непълни според действащите разпоредби или подправени (присвояване на чужда самоличност, подправяне или фалшифициране на документи).

2.21.2 по вина на авиокомпанията

2.21.2.1 Превозвачът по своя собствена преценка определя, че подобно действие е необходимо с цел да се спазят приложимите закони, регулации или нареждания на който и да е щат или държава, от който, към който или над който ще се извършва полетът.

2.21.2.2 Отказан достъп на борда поради свръхпродажба на билети.

В тази ситуация  въздушният превозвач трябва първо да попита за доброволци, желаещи да летят с  по-късен полет. При липса на достатъчно доброволно отказали се от полета си пътници, авиокомпанията прибягва към принудително отказване на достъп до борда на самолета, въз основа на предварително определени приоритети за качване на борда, които могат да са различават от тези на другите превозвачи. По-принцип с предимство се ползват лица с намалена подвижност (поради физически увреждания; психически увреждания и всяка друга причина за неспособност), техните придружители или кучета-водачи, както и децата, които пътуват без придружител.

Според резолюция на ЕС № 261/2004, чл.3 при отказан достъп на борда поради свръхрпродажбва на билети, Пътникът получава допълнителни права и привилегии описани по-долу.

Горепосочения регламент важи за пътници, отпътуващи от което и да е летище в рамките на ЕС, както и пристигане с превозвач, регистриран в ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария. Този регламент се отнася както за стандартни, така и за нискобюджетни авиокомпании.

Ако ви бъде отказан достъп на борда, въздушният Превозвач трябва да Ви предостави възможност за избор между възстановяване на цената на билета в пълен размер, в срок до 7 дни, и премаршрутиране за по-късен полет или дата, според Вашето желание и  при наличието на свободни места.

При изчакване на новия полет трябва да Ви бъде осигурено и следното:

•храна и напитки;

•два безплатни телефонни разговора/електронни съобщения;

Ако се очаква самолетът да излети най-рано на следващия денбезплатно настаняване в хотел, както и безплатен превоз между летището и хотела.

 

Ако при алтернативния полет Ви бъде предложено място в по-висока класа, от Вас не се изисква да заплатите разликата в цената, но ако Ви бъде предложено място в по-ниска класа, Превозвачът ще Ви дължи връщане на част от парите в размер от 30 до 75 %, в зависимост от дължината на полета:

•30 % за полети до 1500 км;

•50 % за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км;

75 % за полети над 3500 км.

 

Важно: Правилата за обезщетение не са приложими обаче, когато пътувате безплатно или при намалена тарифа, която не се предлага директно или индиректно на всички пътници.

Имате право и на и на парично обезщетение (компенсация), в размер на:

•250 евро за полети до 1500 км;

•400 евро за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км;

•600 евро за полети над 3500 км.

 

Обезщетението може да бъде намалено с 50%, ако Ви бъде преложен алтернативен полет, чието време на пристигане не превишава планираното време на пристигане на първоначално резервирания полет с от два до четири часа. (два часа за полети до 1500 км; три часа за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; четири часа за полети над 3500 км.).

При доброволен отказ Превозвачът е длъжен да Ви предостави и договорени между Вас отстъпки или ползване на привилегиии при друг полет. По споразумение с Превозвача обезщетението може да не бъде изплатено в пари, а в пътнически ваучери и/или други услуги.

В случаите, когато не се прилага цитираната европейска резолюция, отказа от качването на борда на самолета е субект на Варшавската конвенция и Конвенцията от Монреал за превоз на пътници по въздушен транспорт за полети по редовни линии и условията и компенсациите на съответния Превозвач.

 

2.22. Заявка за анулация на самолетен билет от страна на Клиента

Условията по тарифите на повечето самолетни билети, особено на  тези по ниските класи, полетите на нискобюджетните авиокомпании и чартърните билети не позволяват връщане на заплатени суми в случай на анулация по вина на Клиента, освен ако не е упоменато друго. При невъзвръщаеми билети по полетите на редовните авиолинии е възможно да имате право на връщане на част от таксите, приложими към тарифата.

2.22.1. В случай, че условията на тарифата по  резервирания самолетния билет позволява възстановяване на суми по непролетени отсечки или летищни такси Маджестик Турс ЕООД ще възстанови на Клиента  сумата по закупения билет в едномесечен срок, след получаването й от Превозвача. От дължимата към Потребителя сума се приспада административна такса за анулация към Маджестик Турс, в размер  от 60 лв. + таксата за анулация към конкретния Превозвач. При анулация не се възстановява и такса обслужване, която Клиентът е заплатил по своята резервация.

2.22.2. Според условията на тарифите на някои авиокомпании се позволява безплатна анулации на самолетен билет, поради болест, или смърт на Ваш роднина или отказ на виза, като решението се взема само от съответната авиокомпания след представяне на съответните документи, и Маджестик Турс не може да поеме отговорност, в случай на евентуален отказ за връщане на суми по закупения билет.

22.3. Сумата се възстановя по начина, по който е заплатена т.е. по банковата сметка на лицето извършило плащането.


2.22.  Заявка за промяна по име, дата, час или маршрут по издаден самолетен билет от страна на Клиента

2.22.1. Редовни авиолинии

Редовните авиокомпании не предлагат възможност за смяна на име по направена резервация. Промяна на дата, полет или маршрут могат да бъдат направени само, ако конкретната тарифа го позволява, срещу заплащане на такса за промяна или премаршутиране определена от конкретния превозвач+евентуална разлика в тарифата и таксите за новата дата. При промяна на самолетен билет, поискана  от Клиента, той заплаща и допълнителна административна такса от 60лв.

22.2. Нискобюджетни авиокомпании

Повечето нискобюджетни авиокомпании предлагат възможност за промяна на име, дата, полет и маршрут по закупен билет, срещу заплащане на административна такса +евентуална разлика в цената на билета за новата дата. При промяна на самолетен билет, поискана  от Клиента, той заплаща и допълнителна административна такса от 60лв.

22.3.  Чартърни полети

Повечето туроператори и авиокомпании не позволяват смяна на имена, дата, полет и маршрут по закупен самолетен билет. В случаите, когато това е възможно, Потребителят заплаща определената от доставчика административна такса за промяна +доплащане на разликата в цената на билета за новата дата. При промяна на самолетен билет, поискана  от Клиента, той заплаща и допълнителна административна такса от 60лв.

22.4. В случаите, когато новата тарифа е по-евтина, авиокомпанията не връща разликата.

22.5. При промяна по издаден  самолетния билет се вземат в предвид и  рестрикциите на конкретната тарифа, относно минимален/максимален престой, валидност, период на пътуване, период на продажба, сезонност и др.

22.6. Билет на една авиокомпания неможе да се замени с билет на друга авиокомпания, освен ако не е изрично упоменато в тарифата.

22.7. Промени по първоначалния маршрут не са позволени, освен ако авиокомпанията изрично е упоменала, че позволява премаршутиране по съответната тарифа.

22.8. Промени без наказателни такси по резервиран самолетен билет по редовни линии са възможни само преди неговото издаване, като Маджестик Турс не гарантира запазването на първоначалната цена при смяна на име(изисква се нова резервация), полет или дата (зависи от наличието на съответната класа).

 

2.23. Aнулиране на полет и закъснение по вина на авиокомпанията

2.23.1. Анулиране/Отмяна на полет

При отмяна на полет от страна на Превозвача, Пътникът има право да избира между следните опции:

а/премаршрутиране, предложено от Превозвача, с който Пътникът има сключен договор за превоз

б/връщане на сумите по неизползвания самолетен билет

2.23.2. Пътниците могат да се ползват с допълнителни права при анулация на полет, според Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент при следните случаи:

-Ако полетът е в рамките на ЕС. ЕС означава 28-те страни от ЕС, включително Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен-Мартен (Френски Антили), Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, както и Исландия, Норвегия и Швейцария. В ЕС не влизат Фарьорските острови, остров Ман и Aнгло-нормандските острови.

-Ако полетът пристига в ЕС от страна извън Съюза и се изпълнява от авиокомпания от ЕС, освен ако не са получили облаги или обезщетение и не им е предоставена помощ в тази трета страна.

-Ако полетът тръгва от ЕС за страна извън ЕС.

 

Според горепосочената директива, пътниците имат право на допълнително обезщетение:

-Ако са уведомени за отменен полет по-малко от 14 дена от деня на полета.

-Ако са били уведомени за анулация между 7 и 14 дена преди часа на полета си и им е предложено премаршрутирани с полет заминаващ повече от 2 часа преди  първоначалния им час на заминаване, и пристигащ по-късно от 4 часа от първоначално планирания час на пристигане.

-Ако са били уведомени за анулация по-малко от 7 дена преди часа на полета си и им е предложено премаршрутирани с полет заминаващ повече от един час преди първоначалния час на заминаване и пристигащ по-късно от два часа от първоначално планирания час на пристигане.

2.23.3. Опериращият въздушен Превозвач не е длъжен за изплаща обезщетение, ако може да докаже, че отмяната е причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки.

Тежестта на доказване във връзка с въпроса дали и кога Пътникът е бил информиран за отмяната на полета лежи върху опериращия въздушен превозвач.

 

Компенсацията  при анулиран полет случай  зависи от разстоянието на полета и причината за анулирането.

Ако разстоянието на полета е:

-до 1500 км. компенсацията  е в размер на  €250

-от 1500 км. до 3500 км. и за всички полети от Европейския съюз над 3500 km, компенсацията  е в размер на   €400

-3500 km или повече, компенсацията  е в размер на  €600.

При определяне на разстоянието базата е последният краен пункт на пристигане, в който отмяната на полета ще забави пристигането на Пътника след времето по разписание.

В случай, че въздушният Превозвач може да предложи премаршрутиране до крайната цел, което не надвишава:

-два часа за полети по-малки от 1500 км.;

-три часа за полети между 1500 км. и 3500 км.; и

-четири часа за полети над 3500 км.

компенсацията се намалява с 50%

Обезщетението се изплаща директно на Пътника в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове или, с подписано съгласие на Пътника, в пътнически ваучери и/или други услуги.

 

2.23.2. Закъснение на  полет

Пътниците могат да се ползват с допълнителни права при закъсение  на полет, според Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент при следните случаи:

-Ако полетът е в рамките на ЕС. ЕС означава 28-те страни от ЕС, включително Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен-Мартен (Френски Антили), Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, както и Исландия, Норвегия и Швейцария. В ЕС не влизат Фарьорските острови, остров Ман и Aнгло-нормандските острови.

- Ако полетът пристига в ЕС от страна извън Съюза и се изпълнява от авиокомпания от ЕС, освен ако не са получили облаги или обезщетение и не им е предоставена помощ в тази трета страна.

- Ако полетът тръгва от ЕС за страна извън ЕС.

 

При закъснение на полета пътниците имат право на следните компенсации:

-за два или повече часа при полети до 1 500 километра-250 EUR

-за три или повече часа при всички полети на територията на Общността над 1 500 километра и при всички други полети между 1 500 и 3 500 километра-400 EUR

-за четири часа или повече при всички други полети-600 EUR

-при закъснение от минимум пет часа, възстановяване на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за част или части от неосъществения път и за част или части от вече осъществения път, ако полетът повече не изпълнява предназначението си по отношение на първоначалния план за пътуване и обратен полет до първоначалния пункт на излитане, при първа възможност

-безплатна храна и напитки

-според времето за изчакване

-настаняване в хотел в случаите, когато се налага престой за една или повече нощи, или когато се налага допълнителен престой към първоначално предвидения от пътника

-превоз между летището и мястото за настаняване

-две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения.

 

2.24. Право на претърсване

От съображения за сигурност и безопасност, Превозвачът може да поиска от Пътниците да бъдат подложени на щателна проверка - те и/или техният багаж - чрез претърсване или всякакъв вид сканиране, независимо дали чрез използването на рентгенови лъчи или по друг начин. Ако Пътникът не е на разположение, багажът може да бъде сканиран или претърсен в негово отсъствие, с цел да се провери дали той съдържа опасни или непозполени за превоз предмети. Ако Пътникът откаже да спази тези искания, Превозвачът може да откаже превоз на пътника и неговия багаж.

 

2.25. Отказ за влизане

Ако на пътник е отказан достъп до дадена територия, Пътникът трябва да заплати всички произтичащи такси или глоби, наложени на Превозвача от местните власти, както и цената на превоза, ако Превозвачът поради държавна процедура е длъжен да превози пътника до мястото на заминаване или до друго място.

Цената, платена за превоз до дестинацията, до която е било отказано влизане, не се възстановява от Превозвача.

 

2.26. Отговорност на Пътника при глоби, разходи от принудително задържане и др.

Ако Превозвачът трябва да заплати или депозира глоба или да направи разходи от какъвто и да е вид, поради доброволно или принудително неспазване на действащото законодателство в съответните държави от страна на Пътника, или поради невъзможност да предостави необходимите документи, или поради предоставянето на невалидни документи, Пътникът трябва, по искане на Превозвача, да възстанови платените или депозирани суми и направени плащания.

За тази цел Превозвачът може да използва всяка заплатена сума за неизвършен превоз или всички суми, принадлежащи на Пътника, които се държат от превозвача.

 

2.27. Поведение на Пътника на борда на самолета

2.27.1. Превозвачите си запазват правото да оценят по разумен начин поведението на пътниците на борда на самолета и да преценят, в зависимост от обстоятелствата,  дали определено поведение може да възпрепятства, заплашва, застрашава или не представлява опасност за едно или повече лица, предмети или за самия самолет.

Във връзка с това, пътниците не трябва да пречат на екипажа да изпълнява своите задължения и трябва да се съобразят с инструкциите и препоръките на екипажа, за да се гарантира сигурността и безопасността на самолета, спокойното протичане на полета и комфорта на пътниците.

2.27.2. От съображения за сигурност, превозвачите могат да забранят или ограничат използването на борда на самолета на електронни устройства, като клетъчни телефони, лаптопи, преносими записващи устройства, портативни радиа, електронни игри или предавателни устройства, както и на всички радио-контролирани игри и уоки-токита, с изключение на слухови апарати и пейсмейкъри.

2.27.3 На борда на самолета пътниците не трябва, в резултат на консумация на алкохол, наркотици или други вещества, да се държат по начин, който може да причини дискомфорт, неудобство, да заплашва или застрашава едно или повече лица, предмети или вещи, както и самия самолет.

2.27.4 Пушенето е строго забранено на борда на самолета.

-Превозвачите могат да ограничат или забранят употребата на алкохол на борда на самолета.

2.27.5 Ако пътник се държи по един от начините, описани в предходните точки, превозвачите могат да предприемат мерки, които считат за подходящи и необходими в определената ситуация, за да предотвратят продължаването на подобно поведение.

За тази цел, превозвачите могат да използва ограничителни мерки и/или сваляне от борда на пътника по време на всеки един етап от полета.

2.27.6 Ако пътник извършва престъпно или осъдително държание на борда на самолета, то превозвачите си запазват правото да предприемат съдебни действия срещу конкретния Пътник.,  дали определено поведение може да възпрепятства, заплашва, застрашава или не представлява опасност за едно или повече лица, предмети или за самия самолет.

Във връзка с това, пътниците не трябва да пречат на екипажа да изпълнява своите задължения и трябва да се съобразят с инструкциите и препоръките на екипажа, за да се гарантира сигурността и безопасността на самолета, спокойното протичане на полета и комфорта на пътниците.

2.27.7 От съображения за сигурност, превозвачите могат да забранят или ограничат използването на борда на самолета на електронни устройства, като клетъчни телефони, лаптопи, преносими записващи устройства, портативни радиа, електронни игри или предавателни устройства, както и на всички радио-контролирани игри и уоки-токита, с изключение на слухови апарати и пейсмейкъри.

2.27.8 На борда на самолета пътниците не трябва, в резултат на консумация на алкохол, наркотици или други вещества, да се държат по начин, който може да причини дискомфорт, неудобство, да заплашва или застрашава едно или повече лица, предмети или вещи, както и самия самолет.

27.9 Пушенето е строго забранено на борда на самолета.

-Превозвачите могат да ограничат или забранят употребата на алкохол на борда на самолета.

2.27.10 Ако пътник се държи по един от начините, описани в предходните точки, превозвачите могат да предприемат мерки, които считат за подходящи и необходими в определената ситуация, за да предотвратят продължаването на подобно поведение.

За тази цел, превозвачите могат да използва ограничителни мерки и/или сваляне от борда на пътника по време на всеки един етап от полета.


2.27.11Ако пътник извършва престъпно или осъдително държание на борда на самолета, то превозвачите си запазват правото да предприемат съдебни действия срещу конкретния Пътник.   

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ДОСТЪП  ДО ЛЕТИЩНИТЕ САЛОНИ ЗА БИЗНЕС И ОТДИХ (AIRPORT LOUNGES)

 "Маджестик Турс" ЕООД предлага възможност на Клиента да направи резервация за достъп до над 400 салони за бизнес и отдих на международните летища, наричани още салони за гости, летищни салони(Airport Lounges) бизнес или ВИП салони  по целия свят, разположение на над 250 летища ,в над 80 държави.

Услугата се предлага чрез програмата „Lounge Pass“ на Priority Pass Limited, с регистрационен  номер 02728518 и адрес: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU,UK (Великобритания).
Летищните салони осигуряват спокойна обстановка, в която пътниците могат да се отпуснат преди полета си, където могат да се насладят на безалкохолна или алкохолна напитка и лека закуска, да четат вестници, да гледат телевизия и да се възползват от допълнителни удобства. Много салони приветстват деца и бебета, а в някои случаи достъпът до тях е безплатен.
3.1.  Резервации
Резервацията за достъп до салони за бизнес и отдих са обвързани с предварително заплащане и  може да бъде направена от 15 месеца до 24 часа от  желания час за достъп. Тя е валидна за престой до максимум 3 часа (освен ако не е упоменато друго), и само за гости със закупен самолетен билет за излитащ полет от терминала, на който е разположен избрания от него салон. Гостите могат да ползват всички зали и съоръжения на територията на конкретния салон, като за някои от предлаганите услуги, като интернет, напитки и храна може да се изисква допълнително заплащане, в зависимост от условията на конкретния салон. Предоставянето на безплатни алкохолни напитки (където местното законодателство позволява) е по преценка на всеки салон, и в някои случаи може да бъде ограничено или да не се предлага. В тези случаи клиентът трябва да заплати всички такси за допълнителна консумация или премиум алкохолни напитки директно в салона.
Ползване на телефонни услуги и Wi-Fi съоръжения(където има такива) може да е безплатно или платено, в зависимост от условията на конкретния салон. Безплатното използване на телефонни услуги обикновено е ограничено само до местни разговори. В случаите, в които ползването на определено съоръжение или услуга се предлага срещу допълнително заплащане, то трябва да бъде направено директно в салона.
Достъпът до салоните за бизнес и отдих се отнасят за точно определен салон, като цените започват от 31,36 лв.
Резервацията за достъп може да се ползва само от лицата вписани в нея, и  е валидна само за датата и часа, посочени на отпечатаното потвърждение. Максималният брой хора за индивидуална резервация при повечето от салоните е 5 човека, и се определя според условията на управляващата салона организация. Ако резервацията надвишава определения броят хора за индивидуална резервация, важат условията за резервация и анулации за групи, при които резервации за достъп и искане за анулация се правят минимум 7 дена преди желаната датата и час за ползване на конкретния салон. 
3.2. Условия за достъп
Условията за достъп до салоните могат да поставят ограничения относно облеклото на посетителите,  които те са длъжни да се спазват за да не загубят правото си на достъп и да загубят заплатената за резервацията сума. 
3.2.1. Достъпът до салоните е позволен само след показване на валидно отпечатано потвърждение за платена резервация, самолетен билет
и бордна карта за излитащ полет. Служителите на авиокомпаниите, летищните служители и други служители на туристическата индустрия, които пътуват с билети на намалена цена, може да не отговарят на условията за достъп.
Моля, имайте предвид, че някои салони в Европа се намират в определените шенгенски зони на летището, което означава, че достъпът до тези салони е достъпен единствено, ако клиентите пътуват между държави от Шенген (актуализиран списък на държавите от Шенген е подробно описана на на следния линк  http: // ec. europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm) 
3.2.2. Ползването на салоните от деца се определя според условията за достъп за конкретния салон.
Салоните за бизнес и отдих са собственост и се управляват от трети страни. Всички лица, които имат потвърдена резервация за достъп трябва да спазват установените правила за ползване за конкретния салон. Нито ние, нито нашите партньори не можем да окажем влияние или натиск върху организациите опериращи салоните за бизнес и отдих и в случаи на отказан достъп, несъответствие на предварително обявените удобства, продължителността на времето което клиента прекарва в салона, работно време и всички такси, платими за продължителни посещения в салона или персонала, нает от салоните.
3.2.3. Компаниите  управляващи салоните нямат задължението да дават информация относно полета Ви.
3.2.4Компаниите управляващи салоните си запазват правото да откаже влизането в салона 30 минути преди часа на затваряне на салона ,както и да ограничат максималния престой във всеки салон.
3.2.5. Достъпът до салоните може да бъде отказан за групи от един и същ пол, като достъпът за групи, празнуващи момински и ергенски партита е строго забранен.
3.2.6. Достъпът до салоните може да бъде отказан за групи от един и същ пол, като достъпът за групи, празнуващи момински и ергенски партита е строго забранен.
3.3. Анулация на резервация
Ако Клиента желае да анулира своята резервация безплатно, той може да  я анулира самостоятелно онлайн най-малко 26 часа преди датата и часа на посещението в салона. Анулацията към доставчика се обработва от Маджестик Турс само в официални работни дни в часовете от 10:00 до 18:00. При анулации след този срок се прилага на 100% неустойка. В случай, че Ползвателят се опита и успее да се възползва от анулирана резервация, за която е Клиентът е получил обратно заплатената от него сума , то Клиентът се задължава да възстанови получената сума обратно по банковата сметка на Маджестик Турс.

3.4. Отговорност на организатора
Организаторите  не носят отговорност за каквато и да е загуба, която Ползвателят може да претърпи, произтичащи от предоставянето или невъзможността за ползване (изцяло или отчасти) на някоя от предварително обявените предимства и съоръжения.
Организаторите не поемат отговорност ако Ползвателят не може да се възползва от закупената услуга поради  грешно резервиран ден  или час за достъп до избрания от него салон или други зависещи или независещи от Ползвателя фактори и причини, като заплатените суми остават невъзвръщаеми, освен при условията за безплатна анулация посочени по-горе.
Организаторите не поемат отговорност за действията на Ползвателя по време на неговия престой в салона, и не носят отговорност за изгубени или повредени лични вещи, както и за спорове възникнали между Ползвателя и компаниите  управляваща салона или техните гости и разходи, щети, загуби или разходи, свързани с такива спорове.

4. ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО  ПРИ ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА ВЛАКОВЕ 

 

 „Маджестик Турс“ ЕООД действа в качеството си на Туристически агент и посредник при резервацията на еднопосочни и двупосочни жп билети. Резервацията на билети за влакове и  ж.п карти се осъществява на базата на директни договори с доставчици, ж.п превозвачи или договори с наши контрагенти, явяващи се техни агенти.


4.1. Резервации и условия за закупуване на жп билети

Маджестик Турс публикува на своята уеб страница www.majestictours.net ценови предложения за еднопосочни и двупосочни жп билети. Публикуваните цени за еднопосочни и двупосочни жп билети са стартови за конкретното направление, и са с информативна цел. Публикуваните оферти за жп билети са на заявка-потвърждение и са със стартови цени, и не показват актуална наличност за избраната от Клиента дата. Към всяка оферта има бутон "Отправи запитване" с натискането на който, последващо попълване на изискуемата информация и натискане на бутона "Запитай" Клиента изпраща запитване към Маджестик Турс за оферта с актуална наличност и цена. Клиентът може да изпрати запитване и оферта за непубликуван билет по зададени от него критерии. Приемането на офертата и изпращането на заявка за резервация (с натискане на бутона "Резервирай и плати" ) от страна на Клиента има характера на предложение за сключване на договор. Резервацията на жп билета се потвърждава от Маджестик Турс при наличие на свободни места, и след приемане на офертата от страна на Клиента  и заплащане на дължимата сума. След потвърждаване на резервацията от страна на Маджестик Турс договорите за поредничество при резервация за жп билет между Клиента и Маджестик Турс и  между Клиента и жп превозвача  се считат за сключени.

В случай, че във времевия интервал между получаването на заплатената от Клиента сума и потвърждаването на резервацията от страна на Маджестик Турс настъпят промени по цената на заявения жп билет, или наличността по него е изчерпана, което води до невъзможност за потвърждение на резервацията на жп билет  Маджестик Турс ще  предложи  на Клиента следните 2 опции:

Опция 1: възстановяване на заплатената от Клиента сума;

Опция 2: възможност да направи резервация на актуалната цена, след доплащане на съответната разлика;

4.2. Приложимост

Еднопосочните и двупосочните билети  са предназначени за еднократно пътуване, и са валидни само за класата, периода, влака, датата, часа и началната/крайната гара, посочени на тях.

Двупосочните билети губят своята валидност, ако не е пропътувана  първата отсечка.

Повечето жп билетите са поименни, и немогат да се прехвърлят или препродават, освен ако не е упоменато друго. Те са валидни само с документ за самоличност, удостоверяващ идентичността на пътника. Видът документа за самоличност, който трябва да бъде представен заедно с билета се определя от всеки един превозвач в неговите условия за превоз, като в повечето от случаите се изисква международен паспорт или лична карта (при пътуване в границите на Европейския Съюз).

Всички билети трябва да бъдат валидирани на посочените от превозвача места преди тяхното използване.

4.3. Форма на билета

4.3.1. Хартиен билет

Начинът му на доставка варира според изискванията на конкретния превозвач.

4.3.1.1. Издаден на официална хартиена бланка. Този вид билет се издава от нас или наши партньори и се изпраща с куриер на посочения от Потребителя адрес, като разходите за доставката се поемат от Потребителя.

4.3.1.2. Принтиран на гарата билет на  т.нар. „ticket machines“ (апарати за закупуване на билети, от които пътника може да получи своя  билет, след посочване на определени данни и/или чрез идентификация с документ за самоличност)

4.3.1.3. Получаване на билета от гишето за продажба на билети на съответната гара/ презвозвач(възможно е заплащането на допълнителни такси, за които ще бъдете уведомени преди приемането на нашата оферта)

4.3.2. Електронен билет

Този вид билет съдържа всичките реквизите на хартиения, но може да се изпрати по електронен път на пътника, като той се задължава да го принтира на бял лист хартия, А4 формат, и в резолюция определена от превозвача, така, че баркода върху него да може да се чете от сканиращите устройства при проверка.

4.3.3.  „Ticketless” билет

Това е виртуален билет, който не съдържа номер на билет, а само номер на потвърждение във вид на код съдържащ цифри и/или букви. Той се изпраща на пътника по електронен път и трябва да се принтира на бял лист хартия,А4 формат, и в резолюция определена от превозвача, така, че баркода въргу него да може да се чете от сканиращите устройства при проверка.

4.3.4.  Мобилен билет

Този вид билет може да се ползва чрез инсталиране на определени мобилни приложения на телефона на пътника или да бъде принтиран като електронния билет, в зависимост от условията и изискванията на съответния превозвач.

4.4. Срок на валидност

Срокът на валидност на всеки вид билет е посочен към информацията за тарифата, върху билета, или в общите условия на превозвача.

Жп билетите по  промоционални и намалени тарифи могат да имат  рестрикции по отношение на датата и часът на отпътуване, или да са приложими за определен влак или ж.п компания.

Еднопосочните и двупосочните билети са валидни само за класата, в която за закупени, при пътуване от начална до  крайната точка, без прекъсване, с изключение на случаите, когато са закупени с прикачване през междинна спирка и  не е  упоменато друго.

Ако  маршрута по закупения билет включва смяна на влакове или трансфер между станции, Пътникът се задължава сам да прехвърли багажа си и да се увери, че се качва на правилния влак за да продължи пътуването си. Повечето жп компании не включват в цената на билетите си пътуване между отделните станции в един и същ град. В случай, че пътникът прекъсне пътуването си, той няма право да използва закупения билет до крайната точка на по-късен етап, освен ако не е упоменато друго.

Ако Пътникът желае да се качи от станция, различна от посочената в билета му, той ще трябва да закупи отделен билет  за допълнителната част от пътуването си.

В засимист от условията на жп компанията и местната станция, от Пътника може да се изисква да валидира своя билет на автоматичните врати или на гишетата/бутките за регистрация.

4.5. Намаления и видове намаления

4.5.1. Намаления според възрастта на пътника

-Намаление за бебе(до 2 ненавършени години от датата пътуване, за целия период на пътуването или за периода на валидност на билета)

-Намаление за деца до 12 ненавършени години от датата на пътуване, за целия период на пътуването или за периода на валидност на билета. Изискванията за възраст могат да варират.

-Намаление за младежи(от 12 до 25/26/27/28 ненавършени години от датата на пътуване ,за целия период на пътуването или за периода на валидност на билета. Изискванията за възраст могат да варират.

-Намаление за възрастни хора(от и над 60 навършени години от датата на пътуване). Изискванията  за възраст могат да варират.

4.5.2. Сезонни намаления

4.5.3. Промоционални цени

4.6. Резервация на място и допълнителни услуги

Повечето еднопосочни и двупосочни билети включват резервирано място, където това е приложимо.

4.7. Позволен Багаж

Всеки превозвач сам определя ограничнията относно размерите и килограмите на позволения багаж, както и допълнителните такси по свръх багаж, с които Потребителя се съгласява при приемането на офетата. Превозвачът може забрани или да постави ограничения относно превоза на определени стоки.

Превозвачът може по своя преценка да откаже превоза на пътници и багаж.

Загубеният и непотърсеният багаж се третира според условията на съответната ж.п компания, за която важи билета.

4.8. Пътуване с домашен любимец

Повечето превозвачи позволяват превоза на домашни любимци като кучета и котки безплатно или срещу заплащане, като някои от тях имат ограничения относно размера, теглото и начина на превозване на Вашия любимец. В случаи, че желаете да пътувате с домашния си любимец, моля да заявите това Ваше желание при изпращането на заявката за резервация и ние ще Ви изпратим подробна информация относно приложимите такси и изисквания на конкретния превозвач.

4.9. Изгубени, повредени  и откраднати ж.п. билети 

„Маджестик Турс“ ЕООД не носи отговорност при изгубени, откраднати, или негодни за пътуване хартиени билети, и няма правомощията да издава дубликати.

Всеки билет, който е негоден за пътуване, скъсан или променен по някакъв начин, не е валиден за пътуване и  Клиентът няма право претендира за компенсация за пропуснати ползи.

В случаите на загубен или откраднат електронен билет, може да се свържете с нас, за да Ви го изпратим отново.

4.10. Регистрация и качване

Всяка ж.п компания сама определя времето за регистрация преди часа на отпътуване, като в повечето случай е необходимо да  сте се качили на влака поне 5 -10 минути преди посочения час на тръгване, ако не е упоменато друго, с изключение на Eurostar, където компанията изисква регистрация минимум 30 минути преди посочения на билета час на тръгване.

Ако Пътникът не се съобрази с изискванията за регистрация или качването на влака, посочен от съответната ж.п компания, може да му бъде отказан превоз, без право на компенсации и връщане на заплатени суми.

4.11. Права и задължение на пътниците преди/по време и след пътуването

4.11.1. Пътникът е длъжен да спазва изискванията за регистрация и качване на борда на съответния превозвач, както и да се  увери, че носи със себе си правилния билет (и пълния пакет документи към него), заедно с документ за самоличност, с който да се идентифицира пред съответния ж.п служител при проверка. Документът за самоличност може да бъде лична карта, международен паспорт или документ, удостоверяващ жителството на пътника в съответната страна, и се определя от общите условия приложими за съответния вид билет.

4.11.2. Пътникът в длъжен да следва административните изисквания на съответния превозвач и ж.п станция. Маджестик Турс, както и  съответния доставчик (чрез, който е закупен съответния билет) и превозвач осъщестяващ пътуването,  не носят отговорност за финансови загуби или пропуснати ползи в следствие на неспазването на административните изискванията и налагането на адмнистративна такса или глоба.

4.11.3. Съхранението на билета е отговорност на пътника и Маджестик Турс, доставчика и  превозвача не  могат да носят отговорност при загубен, откраднат или негоден за пътуване билет.

4.11.4. Дубликат на загубен или откраднат билет/жп карта не може да бъде издаден. 

4.11.5. Пътникът е длъжен да се запознае с визовия режим на страната, която посещава и при изисквания за виза да предприеме съответните мерки.

4.11.6. Пътникът е длъжен да запази всички билети и документи към тях  до края на пътуването си и да ги предостави на Маджестик Турс или на съответния превозвач при поискване.

4.12. Промени, направени от Маджестик Турс

Маджестик Турс си запазва правото да направи промени по закупения от Клиента жп билет, в случай на технически грешки от страна на дружеството, съответния доставик или превозвач,  както и при наличие на форсмажорни обстоятелства, за които Клиента ще бъде уведомен в най-кратък срок.

При направени промени от страна на Маджестик Турс на Клиента ще му бъдат предложени следните опции:

4.12.1. Да приеме промяната и да направи доплащане при евентуална разлика е цената.

4.12.2. Да анулира закупения билет, и в случай на направено плащане, да получи пълно възстановяване на заплатената сума.

4.13. Промени, поискани от Клиента

Заявка за промяна по еднопосочни и двупосочни билети  се приемат в секцията "Въпроси, уточнения и пояснения" към резервацията на Клиента в сайта на Маджестик Турс или от посочената от Клиента по резервация електронна поща. Заявката от Клиента се обработва през официални работни дни до 18:00 часа.  В случай, че заявката е изпратена след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден.

При издаден хартиен билет, освен заявка за промяна от Клиента се изисква и да върне оригиналния билет на посочения от Маджестик Турс адрес, преди промяната да бъде направена, съгласно условията на конкретния превозвач и приложима тарифа, но не по-късно от 7 дена до първоначалната дата на пътуването. Клиентът се задължава да се увери, че билетът е получен  на посочения от Маджестик Турс адрес в посочения срок.

Еднопосочните и двупосочните билети са валидни само за конкретната услуга, дата и час, посочени на билета, освен ако не е упоменато друго.

Ако Клиентът  желае да промени дата или часа на тръгване, билетът трябва да бъде преиздаден, но само ако ако превозвачът  и тарифата по закупения билет го позволяват.

Моля да се запознаете с приложимата тарифа, преди да  ни изпратите Вашата заявка за резервация.

В случай, че тарифата позволява промяна, тя може да бъде само за ден и час, но не и промяна в маршрута, броя и имената на пътниците или местата за сядане.

Ако тарифата по издадения вече  билет се е повишила, или не е налична, се прилага следващата най-ниска тарифа към момента на промяната, и се заплаща разликата в цената, както и приложимите административни такси за промяна на превозвача и Маджестик Турс  в качестовото й на посредник. Таксата за промяна, която Клиетът  заплаща към Маджестик Турс е в размер на 10 лв.

Промени по издадени билети за възможни само преди посочения на билета ден и час, освен ако не е упоменато друго, в рамките на определения от превозвача период.

Резервациите за конкретни място са валидни само за конкретната услуга, дата и час посочени на билета и по тях не могат да се правят промени или анулации, освен ако не е упоменато друго.

4.14. Анулации и възстановяване на суми по неизползвани билети 

4.14.1. Маджестик Турс може да възстанови суми по анулирани и неизползвани билети само когато те са закупени  през дружеството , и според условията на приложимата тарифата. Клиентът може сам да анулира резервацията онлайн, като натисне бутон " Анулирай". Анулациите се обработват от Маджестик Турс през официални работни дни до 18:00 часа. В случай, че Клиентът е заявил анулация след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден. При  издаден хартиен билет или жп карта, освен заявка за анулация  от Клиента се изисква и да върне оригиналния билет на посочения от  Маджестик Турс адрес, като се увери, че билетът е получен на посочения от дружеството адрес не по късно от 24 часа от посочения на него час на тръгване, като се вземат в предвид и  анулационните срокове на конкретния превозвач или доставчик.

4.14.2. Процедурата по анулация се прилага само след като оригиналния хартиен билет е получен от Маджестик Турс. Билетите и жп картите, резервирани на промоционална цена, резервациите за място и административната такса обслужване към Маджестик Турс са с невъзвръщаема стойност.

4.14.3. Възстановяването на средства по неизползвани хартиени билети  не е възможно, когато те са повредени, фалшифицирани, откраднати, изгубени, са извън периода си на валидност, са били валидирани или частично използвани. В случайте, когато превозът не е бил осъществен по  вина на превозвача, Клиентът трябва да представи  документ/заверка  от персонала на превозвача или съответната станция, където е настъпило събитието, както и да  изпрати всички документи и билети по пътуването си на посочения от дружеството адрес, като  се увери, че те са получени в срок най-късно до 7 дни от датата на неосъщественото пътуването. В противен  случай, Клиентът  губи правото си на възстановяване на заплатените от него суми. Изпращането на билета и документите на посоченя от Маджестик Турс адрес е свързано с допълнителни разходи, които се покриват от Клиента.

Когато възстановяването на средства по неизползвани услуги  е разрешено само преди датата на пътуване, билетите за конкретното пътуване (изключение се прави само за електронни билети) трябва да са получени на посочения от Маджестик Турс  адрес преди процедурата по възстановяване да е започнала, и не по-късно от 24 часа от посочения на билета час на тръгване, като се вземат в предвид и сроковете за анулация на конкретния превозвач или доставчик.

При възстановяване на средства по вина на Потребителя, към сумата, която превозвачът удържа за анулация се заплаща  и допълнителна административна такса за анулация към  Маджестик Турс  на стойност 10 лв на издаден  билет. В случай на анулация, включената в цената на билета такса обслужване е невъзвръщаема. Възстановяването на суми по неизползвани и анулирани билети се извършва по начина, по който те са заплатени от Клиента, т.е по банков път, до 7 работни дни от  получаването им по сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД от съответния превозвач или доставчик.

4.15. Условия за превоз
4.15.1. При пътуване в рамките на една държава или с Eurostar се прилагат условията за превоз на съответния превозвач, както и местните закони, на които той  се подчинява.
4.15.2. При международно пътуване с двама или повече превозвачи в страни прилагащи международната конвенция за превоз на пътници и багаж със железопътен транспорт,условията за превоз се подчиняват на:
а)Единните правила относно договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV),приложими към Бернската конвенция
б)Единните допълнителни правила;
в)Условията на стандартните международни тарифи за превоз на пътници и техния багаж; и
г)Условията на превоз на превозвача/ите, приложими за закупения билет.
д/Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.
Той гарантира основно ниво на защита за пътуващите с железниците на цялата територия на Европейския съюз и се прилага за всички видове услуги (международни, вътрешни, регионални, градски и крайградски) за железопътен превоз на пътници в рамките на ЕС, предоставени от лицензирани жп превозвачи.
4.16. Отговорност на Превозвача при смърт и нараняване по време на превоз
4.16.1. При пътуване между две или повече държави, отговорността на виновния превозвач може да бъде ограничена спрямо разпоредбите на международната конвенция за превоз на пътници и багаж със железопътен транспорт(CIV), но само в страните, където тя се прилага от местното законодателство.
4.16.2. При пътуване в рамките на една страна отговорността на превозвача се определя от местните закони, на които той се подчинява.
4.17. Приложимо право
4.17.1. По отношение на спорове, възникнали във връзка с превоза, се прилагат законите на страната, на която се подчинява съответния превозвач.
4.17.2. При международно пътуване с двамата или повече провозвача, пътниците могат да се ползват с допълнителни права, съгласно Договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV) към Бернската конвенция.
4.17.3. При пътуване с железниците на територията на Европейския съюз правата на пътниците се определят и от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

                                                     5. ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО  ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ НА ЖП БИЛЕТИ ЗА МНОГОКРАТНИ ПЪТУВАНИЯ (RAIL PASS)


„Маджестик Турс“ ЕООД действа в качеството си на Туристически агент и посредник при продажбата на жп билети  за многократни пътувания (Rail Passes). Посредничеството ни при продажбата на жп билети  за многократни пътувания се осъществява на базата на директни договори с доставчици или с наши контрагенти, явяващи се техни агенти. 

ЖП билети  за многократни пътувания могат да се ползват за пътуване както с местните жп превозвачи на съответната страна, така и с някои  фериботни компании или частни транспортни фирми (автобусни, ж.п компании осъществаващи превоз по  градски или междуградски линии), както и да включват определени отстъпки от други туристически услуги. 

5.1. Резервации и условия за закупуване на жп билети  за многократни пътувания

Маджестик Турс публикува на своята уеб страница www.majestictours.net ценови оферти за жп билети  за многократни пътувания. Към всяка оферта има бутон "Отправи запитване" с натискането на който, последващо попълване на изискуемата информация и натискане на бутона "Запитай" Потребителя изпраща запитване към Маджестик Турс за персонална оферта. Приемането на офертата и изпращането на заявка за резервация (с натискане на бутона "Резервирай и плати" ) от страна на Клиента има характера на предложение за сключване на договор. Резервацията на жп билети  за многократни пътувания се потвърждава от Маджестик Турс след приемане на офертата от страна на Клиента  и заплащане на дължимата сума. След потвърждаване на резервацията от страна на Маджестик Турс договорите за поредничество при резервация на жп билети  за многократни пътувания между Клиента и Маджестик Турс и  между Ползвателя/Ползвателите и Доставчика  се считат за сключени. 

5.2. Видове жп билети  за многократни пътувания:

5.2.1. Хартиен- Този вид  жп билет се издава на официална бланка и се изпраща на посочения от Клиента адрес(срещу допълнителна такса за доставка) или се получават срещу предоставяне на ваучер.

5.2.2. Електронен –Този вид билет съдържа всичките реквизите на хартиения, но може да бъде  изпратена по електронен път и да бъде  съхранена на електронно устройство и показан на проверяващите жп служители при пътуване. Някой доставчици позволяват елетрония жп билет да бъде принтирана  и на бял лист хартия, А4 формат и в определена резолюция, така ,че баркода въргу него да може да се чете от сканиращите устройства при проверка. 

Начинът, по който жп билетът за многократни пътувания ще бъде инспектиран преди и по време на пътуване зависи от неговите условия за ползване.

5.2.3. Мобилен жп билет- Този вид жп билет може да се ползва чрез инсталиране на определено мобилно приложение на телефона на пътника или да бъде съхранен на електронно устройство и показан на проверяващите жп служители при пътуване. Начинът, по който билетът ще бъде инспектиран преди и по време на пътуване зависи от неговите условия за ползване.

5.3. Валидност на жп билетите  за многократни пътувания

ЖП билетите  за многократни пътувания са персонални и могат да се ползват само от Пътника, чието име е отбелязано върху тях. Срокът на валидност на всеки предлаган от Маджестик Турс жп билет за многократни пътувания е посочена в неговите условия за резервация.

5.4. Намаления и видове намаления

Доставчиците  на жп билетите за многократни пътувания  предлагат различни намаления. Намаленията от цената на жп билета могат да се прилагат при продажба на жп билет в конкретен период,  както и да включат намаление според възрастта на Пътника.

5.5. Регистрация и качане 

Всяка жп компания сама определя времето за регистрация преди отпътуване, като в повечето случай е необходимо да  се намирате на борда на влака поне 5 -10 минути преди посочения час на тръгване, освен ако не е упоменато друго, с изключение на  Eurostar, където компанията изисква регистрация минимум 30 минути преди посочения час на тръгване.

Ако Потребителят не се съобрази с изискванията за регистрация или качване на влака, посочени от съответната жп компания, може да му бъде отказан превоз, без право на компенсации за пропуснати ползи.

5.6. Условия за пътуване в първа  и втора класа с жп билет за многократни пътувания

5.6.1. Пътници закупили билет за първа класа могат да пътуват и във втора , но не получават компенсации или право на връщане на суми

5.6.2. При закупен билет във втора класа и желание на пътника да ползва първа  в някои от своите пътувания, той трябва да заплати разликата в цената, като се взема в предвид пълната стойност на билета по съответното пътуване.

5.6.3. Младежките билети не предлагат възможност за доплащане за първа класа. При този вид билети се налага закупуване на самостоятелен билет за Първа класа по избраното пътуване. 

5.6.4. Някои влакове предлагат пътуване само в стандартна класа. В тези случаи пътниците закупили билет за първа класа няма да имат възможността да се възползват от допълнителни удобства.

5.7. Резервация на място и допълнителни услуги

5.7.1. ЖП билетите за многократни пътувания  не гарантират непременно място на  пътника  във влака. В зависимост от условията на съответната ж.п компания, вид влак, маршрут, дата и час на отпътуване, може да се изисква  допълнително заплащане за резервация на  място.

5.7.2. Резервацията на  място е задължителна при повечето бързи, международни, нощни влакове и влакове минаващи покрай живописни райони.

5.7.3. Ползването на спални  места и кушети се заплаща допълнително, освен ако не е упоменато друго. 

5.7.4. Някои влакове имат ограничени на места за пътници ползващи жп билети за многократни пътувания. Горещо Ви препоръчваме да направите резервация за място предварително за да избегнете евентуални разочарования.

5.8. Позволен Багаж

Всеки превозвач сам определя ограничнията относно размерите и килограмите на позволения багаж, както и допълнителните такси по свръх багаж. Превозвачът може по своя преценка да откаже превоза на пътници и багаж.

Загубеният и непотърсеният багаж се третира според условията на съответната жп компания с която пътникът пътува.

5.9. Превоз на животни

Повечето превозвачи позволяват превоза на домашни любимци като кучета и котки безплатно или срещу заплащане,като някои от тях имат ограничения относно  размера, теглото и начина на превозване на Вашия любимец. Подробна информация относно приложимите такси и изисквания може да намерите в условията за превоз на конкретния превозвач. 

5.10. Изгубен или повреден билет за многократни пътувания

5.10.1. Маджестик Турс не носи отговорност при загубен, откраднат или повреден жп билет и няма правомощията да  издава дубликати.

5.10.2. Ако по време на резервацията сте закупили  застраховка/план за защита на жп билет за многократни пътувания, ще имате право да получите компенсация за неизползваната част от жп билета, като се извади сумата по използваните дни, но само в случай на загуба или кражба, след представяне на необходимата документация спред условията на застраховката.

5.10.3. Всеки жп билет за многократни пътувания, който е повреден, скъсан или променен по някакъв начин се счита за негоден за пътуване, без  право на компенсация за пропуснати ползи.

5.11. Права и задължение на пътниците преди/по време и след пътуването

5.11.1. Пътникът е длъжен да спазва изискванията за регистрация и качване на борда на съответния превозвач, както и да се  увери, че  носи със себе си правилния жп билет за многократни пътувания(и пълния пакет документи към него, заедно с документ за самоличност, с който да се идентифицира пред съответния жп служител при проверка. Документът за самоличност може да бъде лична карта, международен паспорт или документ, удостоверяващ жителството на пътника в съответната страна. Документът удостоверяващ жителството на пътника в съответната страна трябва да отговаря на изискването за ползване на закупения жп билет за многократни пътувания.

5.11.2. Пътникът в длъжен да следва административните изисквания на съответния превозвач и жп станция.

“Маджестик Турс, съответния доставчик (чрез който е закупен съответния билет) и превозвач осъщестяващ пътуването  не носят отговорност за финансови загуби или пропуснати ползи в следствие на неспазването на административните изискванията и налагането на адмнистративна такса или глоба.

5.11.3. Съхранението на билета е отговорност на пътника и „Маджестик Турс“ ЕООД, нейните доставчици и съответните превозвачи не  могат да носят отговорност при загубена, открадната или негодна за пътуване жп карта и произтичащите от този факт допълнителни разходи, нито ще възстановяват частично или изцяло заплатената за нея сума

5.11.4. Дубликат на загубен или откраднат жп билет за многократни пътувания не може да бъде издаден.

“Маджестик Турс“ ЕООД Ви съветва при закупуване на жп билет за многократни пътувания да закупите и застраховка към него, която би Ви позволила да закупите нов билет за останалата част от пътуването Ви или право на безплатна анулация 

5.11.5. Пътникът е длъжен да се запознае с визовия режим на страната, която посещава, и при изисквания за виза да предприеме съответните мерки преди закупуването на жп карта.

5.11.6. Пътникът е длъжен да запази жп билета за многократни пътувания и документите към него  до края на пътуването си, и да ги предостави на Маджестик Турс или съответния превозвач при поискване.

5.11.7. Ползването на жп билети за многократни пътувания не дава право на Пътника на безплатна храна по време на пътуване, както и допълнителни безплатни услуги, който жп компаниите предлагат при еднопосочните и двупосочните жп билети.

5.12. Промени, поискани от Клента

Заявка за промяна по жп билети за многократни пътувания се приемат в секцията "Въпроси, уточнения и пояснения" към резервацията на Клиента в сайта на Маджестик Турс или от посочената от Клиента по резервация електронна поща. Заявката от Клиента се обработва през официални работни дни до 18:00 часа.  В случай, че заявката е изпратена след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден.

При хартиени жп билети за многократни пътувания, освен заявка за промяна от Клиента се изисква и да върне оригиналния билет на посочения от Маджестик Турс адрес, преди промяната да бъде направена, съгласно условията за резервация. Клиентът се задължава да се увери, че жп билетът за многократни пътувания е получена  на посочения от Маджестик Турс адрес в посочения срок.

5.13.Промени, направени от „Маджестик Турс“ ЕООД 

„Маджестик Турс“ ЕООД си запазва правото да направи промени по закупен  жп  билет за многократни пътувания, в случай на технически грешки от страна на дружеството или съответния доставик, както и при наличие на форсмажорни обстоятелства, за които Клиентът ще бъде уведомен в най-кратък срок.

При направени промени от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД  на Потребителят ще му бъдат предложени следните  опции:

-Да приеме промяната и да направи доплащане при евентуална  разлика в цената

-Да анулира закупеният  жп билет за могократни пътувания, и в случай на направено плащане да получи пълно възстановяване на заплатената сума.

5.14. Анулации и възстановяване на суми по неизползвани билети

5.14.1 Маджестик Турс може да възстанови суми по анулирани и неизползвани жп билети за многократни пътувания, само когато те са закупени  през дружеството. 

5.14.2. Клиентът може сам да анулира резервацията онлайн, като натисне бутон " Анулирай". Анулациите се обработват от Маджестик Турс през официални работни дни до 18:00 часа. В случай, че Клиентът е заявил анулация след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден. 

5.14.3. При  издаден хартиен жп билет за многократни пътувания, освен заявка за анулация  от Клиента се изисква и да върне оригиналния билет на  посочения от  Маджестик Турс адрес,  като се увери, че той е получена в рамките на посочения в условията за резервацията срок.

5.14.4.Разходите за изпращането на билета и документите на посочения от Маджестик Турс адрес са за сметка на изпращача.

5.14.5. Процедурата по анулация се прилага само след като оригиналния хартиен жп билет за многократни пътувания е  получена от Маджестик Турс. ЖП билетите за многократни пътувания резервирани на промоционална цена, резервациите за място и административната такса обслужване към Маджестик Турс са с невъзвръщаема стойност.

5.14.6. Минималната удръжка при анулация е в размер на 15 %.Точния размер за конкретната жп карта се посочен в нейните условия за резервация. Към нея се прилага  и допълнителна административна такса към  „Маджестик Турс“ ЕООД на стойност 10 лв на на жп карта. 

5.14.7. При анулация административната такса обслужване заплатена на „Маджестик Турс“ ЕООД е с невъзвръщаема стойност.

5.14.8. Възстановяването на средства по неизползвани хартиени жп билети не е възможно, когато жп билетът:

- е повреден

- е фалшифициран

- е откраднат

- в изгубен

- е извън периода си на валидност

- e бил валидиран

- е бил частично използван

5.14.9. Възстановявания на суми по неизползвани и анулирани жп билети за многократни пътувания се извършват по начина, по който те са заплатени от Клиента, по банков път или с карта до 7 работни дни от получаването им по сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД от съответния доставчик..

5.20. Условия за превоз

5.20.1. При пътуване е в рамките на една държава или с Eurostar се прилагат  условията за превоз на съответния превозвач, както и местните закони, на които се подчинява съответния превозвач

5.20.2. При международно пътуване с  два или повече превозвача в страни прилагащи  международната конвенция за превоз на пътници и багаж със железопътен транспорт условията за превоз се подчиняват на:

а) Единните правила относно договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV),приложими към Бернската конвенция

б) Единните допълнителни правила;

в) условията на стандартните международни тарифи за превоз на пътници и техния багаж; и

г) условията на превоз на превозвачите приложими за пътуването

д/ Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Той гарантира основно ниво на защита за пътуващите с железниците на цялата територия на Европейския съюз  и се прилага за всички видове услуги (международни, вътрешни, регионални, градски и крайградски) за железопътен превоз на пътници в рамките на ЕС, предоставени от лицензирани железопътни предприятия.

5.21. Приложимо право

5.21.1. По отношение на всички спорове, възникнали  от отговорността на „Маджестик Турс“ ЕООД  в качеството й на посредник при закупуване на жп билети за многократни пътувания  се прилагат законите на Република България.

Отговорността на Маджестик Турс при посредничество при закупуването на жп билети за многократни пътувания се ограничава до:

-запознаване на Клиента с пълната информация за конкретния жп билет и неговите условия за резервация

-запознаване на Клиента с условията за превоз на доставчика 

-придвижване на резервацията и плащането за жп билета за многократни пътувания към Доставчика 

-изпращане на жп билета за многократни пътувания на посочения от Клиента адрес или електронна поща

-съдействие при възникнали въпроси, анулации, промени и  рекламации 

“Маджестик Турс“ не носи отговорност в случай, че Клиентът е  посочил грешна елекронна поща или адрес за доставка, или по някоя друга причина, независеща от „Маджестик Турс“  жп билета за многократни пътувания не може да бъде доставена или получена от Клиента

5.21.2. По отношение на спорове възникнали във връзка с превоза се прилагат законите на страната, на която се подчинява съответния превозвач.

5.21.3. При международно пътуване с двамата или повече провозвача, пътниците   могат да се ползват с допълнителни  права, съгласно  Договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV) към Бернската конвенция

5.21.4. При пътуване с железниците на територията на  Европейския съюз правата на пътниците се определят и от  Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 

1 Резервация

Резервация за круизно пътуване може да бъде направена от пълнолетни Потребители над 18г.,като някои круизни компании ,особени пътуващите под американски флаг поставят изисквания за минимална възраст от 21г. Изискванията за минимална възраст при резервацията на Круиз,ще бъдат се посочват към всяка оферта преди нейното приемане от Потребителя.

Подробностите, свързани с круиза, които не се съдържат в документите със сила на договор, брошурите, уебсайта на организатора или други средства за комуникация, ще бъдат своевременно изпратени на Потребителя от „Маджестик Турс“ ЕООД преди началото на пътуването. 

При групови резервации или инсентив групи е възможно да се прилагат допълнителни условия..

Резервацията на круизно пътуване се извършва след като Потребителят е получила актуална ценова оферта от страна на „Маджестик Турс „ ЕООД и потвържение за свободни места за конкретния круиз.При възможност за временна резервация на Потребителят се посочва краен срок за заплащане на депозит или пълно плащане.В случаите,когато направата на временна резервация не е възможна,Потребителят трябва предварително да заплати изискуемата сума,за да се пристъпи към резервация.Ако във времевия интервал между постъпването на сумата по сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД и потвърждението на резервяацията от страна на доставчика или круизната компания настъпят промени по цена или наличност „Маджестик Турс“ ще предложи на Потребителя пълно възстановяване на заплатената сума или при наличие на места възможност да резервира избраното круизно пътуване по актуалната тарифа за конкретната категория каюта. 

Временната резервация се преобразува в окончателна,само когато изискуемата сума е постъпила по сметката „Маджестик Турс“ ЕООД и Потребителят е получил потвърждение за потвърдена окончателна резервация от страна на дружеството.

В повечето случаи от Потребителя се изисква да внесе депозит,определен от круизната компания в размер на не по-малко от 30% от стойността на цялото пътуване и окончателно плащане според сроковете за плащане,приложими за конкретното круизно пътуване.

При записване в последния момент или след определените срокове за окончателно плащане , Потребителя заплаща 100 % процента от цената на пътуването.

Неспазването на сроковете за плащане на депозита и/или на окончателното плащане се тълкува от „Маджестик Турс“ ЕООД като едностранен отказ от страна на Потребителя от съответното пътуване и води до автоматично анулиране на резервацията за пътуване и загуба на предварително заплатените суми.Автоматичната анулация може да е обект и на допълнителни неустойки.

2. Необходими документи за пътуване

Пътуването на борда на корабите на круизните кораби се извършва с електронен билет,освен ако не е упоменато друго.

За осъществяване на пътуването е необходимо всеки пътник да разполага с международен паспорт, валиден поне още 6 месеца след датата на приключване на круиза.Възможно е паспортът да бъде задържан по време на круиза, за да бъде показван пред съответните власти в посещаваните пристанищата.

За деца под 18 години, които не са придружени и от двамата си родители, се представя освен международен паспорт също и нотариално заверена декларация от отсъстващия родител/настойник, че е съгласен детето да пътува с другия родител/настойник.

При несъответствие между фамилното име на детето и фамилните имена на родителите, които го придружават, родителите трябва да си осигурят документ удостоверяващ родствената им връзка с детето (например преведен на английски и заверен акт за раждане).

Всички пасажери, които желаят да пътуват на круиз с начална точка пристанище на територията на САЩ следва да притежават валидна виза. Подробности относно процедурата за издаване на виза, може да бъде намерена на уеб страницата на посолството на САЩ в България.

3. Цена на круизното пътуване

Публикуваните цени са на човек, за конкретен круиз и дата на отплване,в избраната категория каюта при настаняване на двама пълноплащащи пасажери.Крайната сума по изпратената от „Маджестик Турс“ ЕООД оферта се изчислява сумарно за броя каюти и пасажери.

Цените на круизите и включените в тях услуги и удобства се определят от конкретната круизна компания или доставчик.

Окончателната цена на изпратената от „Маджестик Турс“ оферта за круизно пътуване за повечето круизни компании

а/Включва:

-Настаняване в избраните вид каюти за броя пасажери за периода на целия круиз

-Пристанищни такси във всички точки от маршрута

-Изхранване ,според условията на резервацията,определени от круизната компания

-Някои напитки на борда, според условията на резервацията,определени от круизната компания

- Ежедневно почистване на каютите

-Дневни и вечерни развлечения на борда на кораба (анимация и шоу протрами)

-Ползване на съоръженията и удобствата на борда на круиза като басейни, шезлонги, хидромасажни вани на открито, плажни хавлии,фитнес център и др.

- Бакшиши.За датите на отплаване, за които предварителното заплащане на бакшишите не е задължително, последните се заплащат от пасажерите по време на пътуването, чрез бордната им сметка. 

-Таксите гориво, в случай че такива бъдат въведени от круизната компания поради значителна промяна в международните цени на горивата. Таксата гориво /при наличие на такава/ се заплаща задължително независимо дали е въведена преди или след потвърждаване на резервацията за круиз.

б/Не включва:

-Транспорт до/от началното/крайното пристанище

-Хотелско настаняване в начално/крайно пристанище

-Трансфери летище-пристанище-летище. 

-Всякакъв вид застраховки

-Всякакъв вид услуги, предлагани на борда на круизните кораби, които не са упоменати като включени в цената. Такива са например: такси за вечеря в специализирани ресторанти; брегови екскурзии; такси за спортни, културни и други мероприятия на борда, които може да бъдат ползвани срещу допълнително заплащане; спа-услуги; комуникационни услуги; напитките, сервирани в баровете и ресторантите на борда на кораба; услугите на корабния лекар; пране и гладене; всички други, неупоменати тук услуги, които круизната компания предлага срещу допълнително заплащане

-брегови екскурзии

-медицински разноски

-лични разходи

Информацията по-горе относно това какво е включено в цената на круизите може да се ползва само като ориентир,като „Маджестик Турс“ ЕООД се задължава да запознае подробно Потребителя относно всички детайли по избрания от него круиз преди приемането на офертата и изпращане на заявка за резервация.

4. Изисквания за здравословно състояние 

При приемането на офертата и изпращане на заявка за резервация Потребителя декларира,че той и придружаващите го пасажери могат да пътуват по море и че тяхното поведение или състояние няма да навреди на безопасността или удобството на плавателния съд и на останалите пасажери. 

Круизните компании/доставчици имат право да изискат от пасажер да представи медицинско удостоверение, което да посочва състоянието му за пътуване. 

Круизната компанията и/или превозвачът, и здравните власти на всяко пристанище имат право да приложат обществен здравен въпросник. Пасажерът трябва да предостави точна информация относно симптоми за която и да е болест, включително стомашно-чревно заболяване и H1N1. Компанията може да откаже качване на борда на всеки пасажер, за когото прецени, че има симптоми на някое заболяване, включително вирусно или бактериално заболяване, Норовирус и H1N1. Отказът на пасажера да попълни въпросника може да доведе до отказ да бъде качен на борда. 

Когато пасажер се разболее на борда на кораба от вирусно или бактериално заболяване, корабният доктор може да изиска от него да остане в каютите си, поради съображения за безопасност.

Всеки пасажер, на чието състояние може да повлияе маршрута на кораба/самолета, трябва да предостави медицинско свидетелство преди потвърждение на резервация. 

Корабния Доктор има право да оказва първа помощ и да предписва необходими лекарства, терапия или друго необходимо медицинско лечение и/или да позволи и/или да принуди пасажера да влезе в болницата на кораба, или друга подобна институция, ако такава мярка се сметне за необходима от корабния Доктор и бъде подкрепена от Капитана.

При отказ от страна на пасажер да сътрудничи с корабния Доктор за провеждане на необходимата медицинска терапия, Капитанът има право да свали пасажера във всяко едно пристанище , в това число ако е необходимо и чрез намесата на местните полицейски служители или други компетентни органи, като в този случай нито Компанията, нито Капитанът носят отговорност за всяка последвала загуба, разход или обезщетение на пасажера. 

Когато на пасажер е отказано качване в резултат на лошо здравословно състояние, то тогава нито Компанията, нито Капитанът носят отговорност пред пасажера.

5. Лица с намалена подвижност 

При приемането на офертата за круизно пътуване Потребителя се задължава да информира „Маджестик Турс“ ЕООД за всякакви възможни болести, физически или душевни състояния, които може да изискват специална грижа или помощ. Не би могла да се приеме резервация за пътници, чието физическо или душевно състояние е такова, че прави участието им на круиза невъзможно или опасно за самите тях или за другите или пък изисква грижи или помощ, които е невъзможно да се осигурят на борда на кораба. 

Безопасността и комфорта на пасажерите са приоритет на круизните компании и доставчици.В тази връзка е важно по време на резервация да се предоставят възможно най-много детайли от пасажера спрямо информацията изброена по-долу, така че превоза да бъде осъществен безопасно и по оперативно осъществим начин. 

Нужно е да отчетат всички свързани елементи от възможностите на проектирания кораб и/или инфраструктурата на пристанищата, които ще се посетят, включително пристанищните терминали, които могат да направят невъзможно да се извърши качването, слизането или превозът на пътниците, което може да окаже влияние върху безопасността и удобството на пасажерите. 

Всички пасажери, които са нестабилни, болни, имат намалени двигателни способности или недъзи, е важно по време на резервация да предоставят пълна информация както следва: 

А) ако пасажерът изисква специална каюта за лица с намалена подвижност: тъй като на разположение има ограничен брой от тях, Компанията, когато това е възможно, настанява пасажера в тях, така че да се чувства удобно и безопасно по време на круиза; 

Б) ако пасажерът има някакви специфични изисквания за сядане/настаняване; 

В) ако пасажерът има нужда да вземе на борда със себе си медицинско оборудване; 

Г) ако пасажерът трябва да пътува с лицензирано куче-придружител на борда на кораба. Моля, имайте предвид, че кучетата -придружители са обект на национални разпоредби. 

В случай когато круизната компания или доставчик счетат за абсолютно необходимо за безопасността и удобството на пасажера както и за безопасното пътуване по време на круиза, може да изиска лицето с намалена подвижност да бъде придружено от друго лице, което е в състояние, което му позволява да окаже помощ и съдействие.

Това изискване ще се основава изцяло на круизната компания/доставчик и ще оценява нуждата на пътниците от съображения за безопасност и може да варира в зависимост от конкретния кораб и/или маршрут. Всеки пасажер в инвалидна количка трябва да осигури собствена сгъваема инвалидна количка стандартен размер и трябва да бъде придружен от пасажер, способен да му оказва помощ. 

Ако пасажерът има някакви специфични нужди, увреждане или намалена подвижност, които изискват лични грижи следва той да ги осигури и организира за негова сметка. Корабът не е в състояние да предостави лични грижи или надзор, или всяка друга форма на грижа за физически или психични или други нужди. 

Ако след внимателна оценка на специфичните нужди и изисквания на лицето с намалена подвижност или друго увреждане, Компанията прецени, че пасажерът не може да извърши безопасно и в съответствие с приложимите изисквания за безопасност превоз, Компанията има право да откаже да приеме резервация и/или качване на пасажера от съображения за безопасност. 

Компанията си запазва правото да откаже да качи пасажер на борда на кораба, който не е уведомил своевременно по време на резервацията за всякакви увреждания или нужда от помощ 

Компанията си запазва правото да откаже да превозва пасажер, който по нейно мнение не е в състояние да пътува или чието състояние може да представлява опасност за себе си или другите пасажери. 

Ако между датата на резервация и датата на започване на пътуването пасажерът разбере, че той/тя ще се нуждае от специфични грижи или помощ, трябва веднага да информира Компанията, така че да се направи обективна оценка, която да гарантира на пасажерите безопасност и удобство. 

Нестабилни пасажери или пасажери в инвалидни колички, или с намалени двигателни способности, може да не са в състояние да слизат на брега на пристанища, където плавателните съдове не пускат котва до брега. Списък на тези пристанища се предоставя след отправяне на писмена молба.

6. Внасяне на медицинско оборудване на борда на круизния кораб

Важно е пасажерите да се свържат с производителя или доставчика на медицинското оборудване, което възнамеряват да донесат на борда, за да се гарантира, че е безопасно за транспортиране. Отговорност на пасажерите е също да се организира доставка до круизния терминал на това оборудване преди заминаването, както да уведоми Компанията преди резервацията, така че да може да се гарантира, че медицинската апаратура може да се транспортира и качи безопасно. 

Отговорност и задължение на пасажера е да гарантира, че медицинското оборудване е изправно и с всички необходими консумативи за периода на круизното пътуване. Пасажерите трябва да могат да работят с оборудването без необходимост от помощ.

7. Бременни жени и малки деца

Всяка круизна компания/доставчик определя своите критерии и ограничения относно превоза на бременни жени,като здравословно състояние,напредналост и усложнения по времена на бременността,тък като медицинските центрове не са оборудвани за оказване на помощ при бременност или раждане.Обикновенно круизните компании отказват резервации ,когато пътничката е навлязла в 24-тата гестациоанна седмица.В случай,че желаете да направите резервация за бременна жена,Ви молим да предоставите нужната информация преди да приемете нашата оферта. 

Круизните компании поставят и изисквания относно минималната възраст на бебетата към първия ден от круизното пътуване,която е повечето случай те трябва да са навътшели минимум 6 месеца.

8. Медицинско обслужване 

В съответствие с изискванията на държавата, под чийто флаг се плава, на борда има квалифициран доктор и медицински център, оборудван за оказване на първа помощ и налични само най-необходими условия.Мединското обслужване на борда на круизния кораб се предлага срещу допълнително заплащане от независим изпълнител.Към момента на потвърждение на резервацията пасажерът приема, че медицинският център не е оборудван като болница на сушата и докторът не е с определена специалност. В резултат на това, нито Компанията, нито превозвачът, нито докторът ще носят отговорност пред пасажера за неспособност за лечение на определено медицинско състояние. 

Пасажерът приема, че докато на борда на кораба има квалифициран лекар, задължение и отговорност на пасажера е да потърси медицинска помощ при необходимост по време на круиза и да носи отговорност за плащане на медицинското обслужване на борда. 

В случай на заболяване или инцидент, Компанията, превозвача и/или Капитана могат да свалят пасажер на брега за медицинско лечение. Последните не поемат отговорност относно качеството на наличните медицински съоръжения или лечения на което и да е пристанище, предвидено за посещение или на мястото, на което бъде свален пасажера. Медицинските условия и стандарти варират в различните пристанища. Нито Компанията, нито превозвачът дават гаранции относно стандарта на медицинско лечение на брега. 

Професионалното мнение на лекаря относно възможността на пасажера да се качи на борда на кораба или да продължи круиза е окончателно и задължаващо за пасажера.

9. Забранени предмети в  багажа на пасажерите

Следните предмети са строго забранени: оръжие и муниции, експлозиви, фойерверки и сигнални ракети, сгъстени или втечнени газове (запалими, незапалими, хладилни агенти, дразнещи и токсични газове), като например къмпинг газ, сигнални пистолети, стартови пистолети, инфекциозни или токсични вещества, корозивни вещества, радиоактивни вещества и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжия. Също така е забранено да качвате храна и напитки  на борда на круизния кораб.

Ценности, лекарства, фотографска техника,пари,документи,банкови карти и деликатни предмети трябва да се пренасят в ръчния Ви багаж.

10. Хранителни алергии и изисквания за специална храна

Някои храни могат да предизвикат алергични реакции, поради непоносимост към определени съставки. Ако на някой пасажер е известно, че има алергии или непоносимост към някоя храна, той/тя следва да съобщи това на F&B Manager при първа възможност след качване на кораба. 

Отговорност на пасажера е да не консумира храна и продукти, които биха причинили алергия. Круизните компании не могат да бъдат държани под отговорност за предоставяне на специални ястия или готови храни, консумирани от пасажера. Ако имате изисквания относно специална храна,моля да я заявите преди резервацията за круизно пътуване,тъй като е възможно да не се предлага на избрания от Вас круиз.


11. Пътуване с домашен любимец

Забранено е да се качват животни от всякакъв вид и размер на борда на корабите, с изключение единствено на животни обслужващи хора с увреждания, като това допълнително се потвърждава в момента на резервацията.


12. Тютюнопушене

Тютюнопушенето на борда на кораба се извършва на определените за тази цел места. На някои круизи пушенето е разрешено още в каютата и в казиното на кораба.

13. Изисквания за облекло

Круизните компании могат да поставят изисквания за облекло,като на организираните официални вечери и в определени ресторанти има изисквания да сте облечени официално.Информация относно облеклото на кораба,ще Ви бъде предоставена към офертата за круизното пътуване.

14. Промени направени от круизната компания или доставчик

14.1 Промяна в цената

Круизните компании и доставчиците си запазват правото да променят договорната цена по всяко време, но преди посочения от тях краен срок, поради евентуални промени на: 

-цени на гориво, необходимо за движение на плавателния съд; 

-мита, данъци или начислявани такси за услуги като такси за качване и слизане на пристанища или летища. 

При завишение на цената, Потребителите доплащат разликата до оказания от доставчика срок.

Ако увеличението възлиза на повече от 10% от общата договорна цена, Потребителят има право да анулира договора с пълно възстановяване на договорната цена. 

За да упражни правото си да анулира, Потребителят трябва да уведоми „Маджестик Турс“ ЕООД чрез персоналния си профил в рамките на 3 дни от получаването на уведомлението за повишение на цената,освен ако не е упоменато друго.

14.2 Значителна промяна

Ако доставчикът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от условията си на Потребителя може да му бъде предложено да избере между: 

а) приемане на промяната; 

б) резервация на друг круиз ,предлагам от круизната компания при същото или по-високо качество

в) резервация на друг круиз ,предлагам от круизната компания е при по-ниско качество, като ще бъде възстановена разликата в цената; 

г) анулиране и възстановяване на пълната заплатена сума за круизното пътуване. 

Потребителят се задължават в определения срок да уведоми за решението си Маджестик Турс“ ЕООД и в случай, че избере опцията за анулиране на круизното си пътуване ,„Маджестик Турс“ ЕООД възстановява платените от Потребителя суми в 7-дневен срок от датата на получаването им от доставчика.

14.3 Промяна на маршрут 

Компанията си запазва правото по свое усмотрение и/или на капитана на всеки кораб (което няма да бъде упражнено неразумно), да реши дали да се отклони от обявения маршрут, да се забави, да пропусне или промени насрочени пристанища, да осигури съществено еквивалентен превоз с друг кораб, да тегли или да бъде теглен или помага на други кораби и/или да извършва друго подобно действие, което по негова собствена преценка и/или по тази на капитана ще бъде счетено за препоръчително или необходимо за безопасността на пасажерите, плавателния съд и екипажа. При подобни обстоятелства Компанията не носи отговорност или не дължи неустойни на пасажера. 

Непредоставяне на договорени услуги

Ако круизната компания/превозвачът не е в състояние да предостави съществена част от услугите посочени в договора, поради причини не дължащи се на действия или постъпки на пътника, той се задължава да предостави алтернативни услуги, които съответстват на техническите изисквания и изискванията за безопасност, без пътника да дължи допълнително заплащане за тях. Ако алтернативно предложените услуги са съществено по-евтини от първоначално уговорените, на пътника се дължи компенсация за разликата в цената. Ако не е възможна замяна на услугите или ако те са отказани от пътника по приемливи, доказани и уважителни причини. Круизната компания трябва да осигури транспорт еквивалентен на транспорта до точката на заминаване, или до което и да било направление, за което би се постигнало съгласие, без допълнително заплащане, само при условие, че такова разрешаване на проблема е неизбежно при създадените обстоятелства,круизната компания компенсира пътника за неизползваните услуги, след приспадане на разходите направени от нея във всяко отношение. 

Круизната компания си запазва правото да заменят плануваното превозно средство с друго с подобни характеристики, ако това се налага поради технически или експлоатационни причини, или с оглед безопасността на кораба.

15. Корекции и промени на имена по направена резервация

Корекции и промени на имена ,могат да бъдат осъществени само след специално писмено разрешение от доставчика в посочените от него срокове и след заплащане на съответните административни такси.

При корекция на имена „Маджестик Турс“ ЕООД събира допълнителна административна такса в размер 60 лв. на пътник .

Смяна на името на Потребителят,направил резервацията се приема от круизните компании като анулация на направената резервация или прехвърлянто на отговорността по сключения договор на трето лице подлежи на допълнителни уговорки ,неустойки и административни такси.


16 Анулация на пътуване 

16.1 По искане на Потребителя

Потребителят може да анулира резервирания круиз,като изпрати своето искане до „Маджестик Турс“ ЕООД през персоналния си профил.

Анулирането на потвърдена резервация за круиз е обект на неустойки,посочени в общите условия за резервация за конкретния круиз и круизна компания ,както и допъллнителна административна такса, в полза на „Маджестик Турс“ ЕООД, в размер 1% от платените суми, но не по-малко от 79 лв. на резервация. 

Ако анулирането на резервацията се отнася за пасажер ,настанен в двойна каюта и води до единично настаняване на желаещия да ползва своята резервация пасажер е възможно преизчисляване на цената за единична каюта и/или заплащане на допълнителна административна такса за анулиращия пасажер.

Искане за анулация за круиз, получено през празнични или почивни дни,както и такова, получено след 17:00 ч. през работни дни се счита за подадено на следващия работен ден.

16.2 По вина на круизната компания 

Круизните компании си запазват правото да анулират всяко круизно пътуване по всяко време с писмено уведомление към пасажера. 

Ако анулирането е поради форсмажор и/или други необичайни или непредвидими обстоятелства, които не биха могли да се избегнат и/или са извън контрола на круизната компания, въпреки че е взела необходимите мерки, последната ще предложи на пасажера да избере между: 

а) възстановяване на пълната заплатена сума за круизното пътуване; 

б) резервация на друг круиз от каталога или официалния сайт на Компанията, който е наличен и е при същото или по-високо качество, без да е необходимо доплащане; 

в) резервация на друг круиз от каталога или официалния сайт на Компанията, който е наличен и е при по-ниско качество, като ще бъде възстановена разликата в цената. 

Потребителя трябва да информира „Маджестик Турс“ ЕООД за решението си в срок до 3 дни от получаването на уведомлянието за анулация. 


17. Получаване на билета за круизното пътуване

Билетът за круизното Ви пътуване ще бъде достъпен за изтегляна през персоналния Ви профил между 2 и 4 седмици преди началната дата на пътуване,а в случай на хартиен билет ще Ви бъде изпратен на посочения от Вас адрес.

18. Качване на борда на круизния кораб

Началният и крайният час за регистрация и крайния срок ,когато пътника трябва да се е качил на борда се определя от конкретната круизна компания/превозвач и е посочен на круизния Ви билет.Процедурата по регистрация включва попълване на формуляр с изисквания за определени лични данни,след което на пътника се издават формуляр,който се показва на граничните и митническите власти ,заедно с круизния билет и документ за самоличност.Някои круизни компании предлагат онлайн регистрация,която значително улеснява процедурата по качването и спестява време на пътниците,която трябва да е направена най-късно 1-2 дена преди датата на отплаване.

В повечето случаи качването на борда на круизния кораб започва от 3 до 5 часа преди часа на отплаване и пътниците трябва да се намират на борда на круизния кораб до 1-2 часа преди отплаване.

Багажът ,с изключения на позволения ръчен багаж трябва да бъде оставен на определените за това гишета преди минаването на през гишето за регистрация и проверка на билети и документи и се доставя до Вашата каюта след отпътуване.Багажът трябва да бъде обозначен с багажен етикет с името и фамилията на пасажера,името на кораба,номера на каютата и началното пристанище.Времето за доставка на багажа може да отнеме няколко часа и поради тази причина Ви съветваме да сложите нещата от първа необходимост в ръчния си багаж.

След минаването на гишето за регистрация и проверка на билети и документите пасажерите получват магнитна бордна карта,която служи за ключ на каютата Ви и средство за разплащане и закупуване на допълнително стоки и услуги.Задължителното активиране на бордната карта като платежно средство става след регистрация на кредитна карта или заплащане на минимален депозит в брой (по валутата ползвана на круизния кораб),определен от круизната компания.При нужда и желание от Ваша страна може да зареждате бордната си карта с допълнителни срадства по всяко време.

Настаняването във определената за Вас каютата не винаги става веднага с качването Ви на круизния кораб,например каютата може да не изчистена след слизането на предишните пасажери или пък круизната компания да има строго определена процедура по настаняване по каюти и да се наложи да изчакате да бъдете повикани.


19. Слизане от круизния кораб

При напускане на кораба се спазват определени процедури при разтоварване на освобождаване на багажа,информацията за които се публикува и доставя в каютата Ви с ежедневната програма.

В деня преди слизане от пасажерите се изисква да проверят издадената към тях фактура за ползвани услуги и закупени стоки и да закрият сметката по бордната си карта.Ако сте заплатили депозит в брой ,неизползваната сума ще Ви бъде върната обратно,като ако сте предоставили кредитна карта крайната сума ще бъде директно изтеглена.

В деня преди слизането пасажерите получават цветни етикети определящи реда на слизане,които да прикрепят към багажа си или информация относно индивидуален час за слизане от круизния кораб,в зависимост от политиката на круизната компания.Багажните етикети трябва да съдържат име,фамилия и адрес на пътника .Багажът се оставя пред вратата на каютата в ноща преди слизане и се получава обратно на митница след слизане от кораба,като подлежи на щателна митническа проверка и може да бъде отворен пред властите.

Слизането от пасажери от кораба се осъществява по определен от круизната компания ред и само с предварителното разрешение на митническите и имиграционните служби.

20. Правомощия на капитана 

Капитанът на кораба има пълното право да процедира без лоцман, да взема на буксир и да оказва помощ на други кораби при каквито и да е обстоятелства, да се отклонява от обичайния курс, да навлиза в произволни пристанища (независимо дали са включени в маршрута на кораба или не) и да прехвърля Пътника и неговия багаж на друг кораб за продължаване на пътуването. 

Пътникът е подчинен на дисциплинарните правомощия на капитана на кораба по отношение на всичко, свързано със сигурността на кораба и плаването. Ако капитанът прецени, че даден Пътник не e в състояние да започне или да продължи пътуването, или пък че същият представлява заплаха за сигурността, здравето или невредимостта на кораба, екипажа или на другите пътници, или пък поведението му е такова, че пречи на другите пътници да се наслаждават на круиза, капитанът има право, в зависимост от случая: 

а) да недопусне пътника на борда на кораба; 

б) да свали пътника на междинно пристанище;

в) да не позволи на пътника да слезе на междинно пристанище; 

г) да не разреши на пътника достъп до определени зони на кораба или участие в определени дейности на борда. 

Организаторът и капитанът на кораба имат право да изпълняват всяко нареждане или указание, издадено от правителствата или властите на която и да е държава или от длъжностни лица, които действат или декларират, че действат от името на или със съгласието на съответните правителства или власти или всеки друг гражданин на дадена република, който на базата на действащата застраховка на кораба от военни рискове, има право да издава такива заповеди или указания. Всички действия или пропуски извършени от Организатора или капитана в изпълнение или вследствие на такива заповеди или инструкции, няма да се считат за неизпълнение на договора. Свалянето на пътници и багаж в съгласие с такива заповеди или указания, освобождава Организатора от каквато и да е отговорност за продължаване на пътуването или за репатриране на пътниците. 

21. Отговорност на пасажера 

-Пасажерът се задължава да следва инструкциите и заповедите на Капитана и офицерите докато е на борда.Пасажерът приема и се съгласява, че капитанът и офицерите имат правото да инспектират всяко лице на борда, всяка каюта, багаж и принадлежности поради съображения за безопасност, сигурност или други законови причини. 

-Всеки пътник гарантира, че той/тя е в добро физическо и психическо състояние и може да предприеме круизното пътуване. 

-Круизните компании и/или Капитанът имат право да откажат да качат на борда или да наредят слизането на всеки пасажер при нужда от съображения за безопасност и сигурност на пасажера, на другите пасажери или на кораба, или по мнение на Капитана заради вероятно застрашаване или нарушаване комфорта и удоволствието на другите пасажери на борда. 

- Пасажерите не могат да взимат каквито и да било животни със себе си на борда на кораба, с изключение на кучета-водачи.

-Круизните компании не носят и каквато да е отговорност към пасажер, в случай, че последния нарушава или неспазва разпоредбите по която и да било клауза

-Поведението на пасажера не трябва да рефлектира и/или нарушава безопасността, спокойствието и удоволствието от круиза на другите пасажери. 

-На пасажерите е забранено да носят на борда на кораба огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и запалими, токсични или опасни вещества и други подобни стоки, без писменото съгласие на Компанията. 

-Пътниците носят отговорност за всички вреди, причинени на Компанията и/или превозвача и/или всеки доставчик на всяка услуга, която е част от пакета, в резултат на неспазването на договорните задължения от страна на пасажера. В частност, пътникът носи отговорност за всички вреди, причинени на кораба или неговото обзавеждане и оборудване, за нараняване на други пасажери и трети лица, както и за всички глоби и разходи, причинени от пасажера, които Компанията, превозвачът или доставчикът може да се наложи да заплатят. 


22. Отговорност на круизната компания ,доставчик и превозвач

Международния превоз на пътници и личния им багаж по море, се урежда от Регламент на ЕС 392/2009 ("Регламент 392/2009") и всяка отговорност на Компанията и/или превозвача в случай на смърт или телесна повреда, загуба или повреда на багаж, произтичащи от превоза по море ще бъде единствено решен в съответствие с Регламент 392/2009. Атинската конвенция от 1974, изменена през 1976 г. ("Атинската конвенция") се прилага за вътрешни превози. Регламент 392/2009 и Атинската конвенция ограничават отговорността на превозвача в случай на смърт или телесна повреда, загуба или повреда на багаж и прави специални разпоредби за ценностите. Приема се, че багажът е бил доставен невредим на пасажера, освен ако последният не е предоставил писмено уведомление към Компанията или Превозвача при следните условия и срокове: 

а) в случай на очевидна повреда преди или по 

време на слизане от кораба или връщане на багажа; или 

б) в случай на повреда, която не е очевидна или на загуба, в рамките на 15 дни от датата на слизане или връщане на багажа или от времето, когато това връщане е трябвало да се осъществи. 

Всички повреди, които Компанията следва да заплати съгласно Атинската Конвенция, ще бъдат намалени пропорционално в случай на небрежност от страна на пасажера и спрямо максималната възможна сума, от Атинската Конвенция.

Допълнителна информация относно Атинската конвенция и пълния текст може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия: 

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/tr0018_en.htm 

Ограниченията, платими по Атинската конвенция, са 46,666 SDRs на пътник в случай на смърт и на наранявания. Лимитите на отговорност или ръчен багаж са 2,250 SDRs на пътник съгласно ЕС 392/2009 и 833 SDRs на автомобили съгласно Атинската конвенция. Компанията и превозвачът не носят отговорност за ценности, освен ако те не са депозирани на специално предназначеното за тази цел място на кораба. В този случай отговорността ще бъде ограничена до 3,375 SDRs или 1200 SDRs съответно. 

SDR или Special Drawing Right са допълнителни валутни резервни активи, които се поддържат от Международния валутен фонд (МВФ) и могат да варират ежедневно. 

Стойността на SDR може да се изчисли, като посетите: 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx . 

Отговорността на круизната компания,доставчика и превозвача изключва искове, произтичащи от загуба или повреда, пряко или косвено причинени от обстоятелства, при които изпълнението и/или незабавното изпълнение на Договора е възпрепятствано поради война или заплаха за война, бунт, граждански конфликт, индустриален спор, независимо дали от служители на Компанията или други, терористична дейност или заплаха за терористична дейност, прекъсване на електрозахранване, рискове за здравето или епидемии,природно или ядрено бедствие, пожар или неблагоприятни метеорологични условия, или неблагоприятни състояния на морето, самоубийство на Пасажер или опит за самоубийство, или преднамерено излагане на ненужна опасност от страна на Пасажера (освен при опит за спасяване на човешки живот), или последствията от участие в необичайна и опасна дейност и всяко друго обстоятелство от каквото и да е естество извън контрола на круизната компания,доставчика и/или превозвача. 

Круизната компания или доставчик не носят отговорност за неправилно или липса на действие, което е: 

а) изцяло по вина на пасажера; 

б) непредвидимо или неизбежно или пропуск на трета страна, която не е свързана с предоставянето на услуги, включени в договора; 

в) необичайно или непредвидено и е извън контрола на Компанията и/или на някой, който предоставя услуги, представляващи част от пакета, последствията от които не са били възможни да се избегнат, дори ако са били взети всички необходими мерки, включително (но не ограничено до) форсмажорна ситуация; или 

г) ситуация, която круизната компания ,доставчика или превозвача не са могли да се предвидят или предотвратят, въпреки положените необходими грижи.
Маджестик Турс“ ЕООД посредничи при резервациите на  голямо разнообразие от места за настаняване на базата на директни агентски договори с доставчици..

Доставчиците  могат да бъдат други Туроператори или Хотелиери (хотели, мотели, апархотели, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, туристически хижи, туристически спални,селски къщи,хижи,шалети и др.)

При резервация за отсядане в  определено място  за настаняване Потребителя влиза в договорни отношения с „Маджестик Турс“ ЕООД ,в качеството й на посредик и с конкретния доставчик във връзка с предоставянето на услугата по настаняването.Общите условия на доставчика се предоставят на Потребителя,заедно с изпратената оферта ,в случаите в които те не са предварително публикувани към предложението за настаняване.

1 Резервация

Заявка за резервация може да бъде направена само онлайн през персоналния профил на Потребителя,през който се води цялата кореспонденция ,касаеща конкретната резервация.В повечето от случаите резервациите са обвързани със предварително заплащане на депозит или на цялата сума,но някои доставчици позволяват  и направата на временни резервации или резервации на опция,при които Потребителят заплаща изискуемата сума след Потвърждението на резерервацията от Доставчика и в посочения от него срок. 

2 Цени

Цените в изпратената от нас оферта са актуални към момента на изпращането й  към Потребителя и могат да бъдат променяни от доставчика преди резервацията да бъде потвърдена.Офертата изпратена от „Маджестик Турс“ се калкулира за посочения от Потребителя период, за конкретния  брой хора,нощувки,вид и брой помещения,изхранване и допълнителни екстри,като изключва местния туристически данък,който се заплаща на место Възможно е при настаняване от Потребителя да бъде изискано заплащане на гаранция за евентуално щети във формата на възвръщаем депозит или  блокиране на сума по лична банкова карта.

3 Категоризация

Категорията на местата за настаняване  е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите се  предлага  от конкретното място за настаняване и нито „Маджестик Турс“ ЕООД,нито други туроператорите през които се правят резервациите могат да бъдат отговорни  при несъответстие с предварително обявената от Хотелиера информация.

4. Настаняване

Настаняването в хотелите и хотелските комплекси по правило е след 14 ч,а оссвобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11-12 ч на обяд ,освен ако не е посочено друго.В зависимост от политиката на конкретното мястото за настаняване. часовете за настаняване и освобождаване на резервираните помещения могат да се различават от горепосочените ,Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.Някои Хотелиери предлагат опцията за по-ранно настаняване или по-късно освобождаване на ползваните помещения при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане. В случай, че предвиждате да се настаните в избраното от  Вас място за настаняване късно вечерта (след 20 ч.), моля да го упоменете при приемането на офертата ,за да проверим с доставчика,дали тази опция е възможна ,тъй като не  всички места за настаняване предлагат 24 часова рецепция и резервацията Ви може да бъде анулирана поради неявяване.В случаите,когато изтървете транспортна връзка или поради форсмажорни обстоятелства неможете да ползвате първата си нощувка Хотелиерът  трябва да бъде уведомено за да не бъдат предприети мерки по анулация за целия резервиран от Вас период,поради  Вашето неявяване .

Настаняването се осъществява след попълване на бланка за регистрация и идентифициране с  туристически ваучер и документ за самоличност.Понякога предоставения документът за самоличност може да бъде задържан от персонала на рецепцията за  кратко време за да бъдат оформени формалностите по  Вашето настаняването.

 5.Tранспорт до мястото за настаняване

 Потребителят сам отговаря за придвижването си до мястото, в което е закупил настаняване.

6. Анулация на резервация от страна на  „Маджестик Турс“ ЕООД или Доставчика

„Маджестик Турс“ЕООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на доставчика или Туроператора   да извърши такова настаняване.

 В тези случаи „Маджестик Турс“ЕООД се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт. Ако Клиентът не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки, като „Маджестик Турс“ЕООД му възстановява платените суми в 7-дневен срок от получаването им от доставчика по сметката на дружеството.

 „Маджестик Турс“ЕООД  и Доставчиците  не носят  отговорност, не обезщетяват и не компенсират туристите, които са се отказали от ползването на мястото за настаняване и са решили да го напуснат преди края на резервирания период. 

-Ако поради независещи от „Маджестик Турс“ ЕООД причини направената резервация бъде анулирана,“Маджестик Турс“ ЕООД възстановява заплатената от потребителя сума и не дължи допълнително обезщетение за това.

„Маджестик Турс“ ЕООД  не носи отговорност, когато Потребителя не  се яви в хотела в деня на първата нощувка и по собствена воля реши да не ползва хотелската резервация. В този случай действията на Клиента се считат за No Show (неявяване) и платената сума по резервацията не се възстановява от Доставчика.

7.Права и отговорност на потребителя

 - При нанесени щети на ползваните места за настаняване, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изисква от потърпевшия. 

-Промяна  или анулация на резервация е  възможна само чрез персоналния профил на потребителя,съгласно условията за промяна и анулация на подписания договор.

-Потребителят  се задължава да уведоми „Маджестик Турс“ ЕООД в момента на отправянето на запитване  ,ако той или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки,  за да може „Маджестик Турс“ ЕООД    да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство.

8.Туристически ваучер  

След сключването на договор за туристическа услуга  и заплащането на пълния размер на дължимата цена за настаняването от страна на потребителя,ще Ви бъде издаден туристически ваучер за настаняването.За туристически ваучер, издаден в електронна форма, потребителят е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен файл.

9.Срокове за плащане

10.Анулация на резервация от страна на Потребителя 

Потребителят може по всяко време да анулира своята резервация, като за това дължи неустойка, в зависимост от анулационните срокове на доставчика и допълнителна такса за анулация към „Маджестик Турс“ ЕООД в размер на 20 лв..Анулации се приемат само през профила на Потребителя до 17:00 часа всеки работен ден от Понеделник до Петък.Ако заявката за анулация бъде изпратена след 17:00 ,както и по време на официалните празници,за дата на  заявка за анулация ще се счита следващия работен ден,

11.Промяна на име по потвърдена резервация

Смяна на име по потвърдена резервация е възможна,само ако тарифата  го позволява и като се вземат в предвид общите условия на доставчика и приложимите към тях неустойки.Възможно е  при резервации направени на специални или промоционални цена да бъдат поставени рестрикции относно всякакъв вид промени и поради тази причина да се третират като анулации.В случаи,че смяната на името се отнася за Потребителя, (титуляр по настаняването),а не за придружаващите го лица,смяната на име се третира като прехвърляне на резервацията и договорните отношения на Потребителя на трето лице и се прилагат конкретните за случая условия на доставчика. 

12. Предявяване на рекламация 

Всеки потребител има възможност да предяви рекламация за неизпълнение или неточно изпълнение на договора за туристическа услуга с доставчика , като при установяване на неточност в изпълнението на заплатените услуги, потребителят се задължава незабавно да уведоми на първо място персонала на мястото на настаняване  , с оглед на своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. При затруднения и/или отказ от страна на мястото на настаняване да съдействие по отстраняване на неизпълнението или неточното изпълнение на договорените условия, потребителят следва да информира в най- кратък срок „Маджестик Турс“ ЕООД писмено чрез персоналния си профил.

Когато претенциите/рекламациите на потребителя не бъдат удовлетворени по време на престоя му в мястото за настаняване, потребителят може да формулира съответната претенция/рекламация писмено, както по време на престоя си, така и след завръщането си от пътуването. Всяка претенция/рекламация трябва да бъде задължително придружена от констативен протокол, подписан от представител на приемащата страна/администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга  и от Потребителя. 

Рекламации следва да се отправят в най-кратък срок след възникването на претенцията на потребителя. Във всички случаи, рекламации могат да се предявяват в посочение от доставчика срок от  крайната дата на престоя на Потребителя в мястото за настаняване.Рекламации изпратени след посочения срок се считат за невалидни и няма да се разглеждат.

След постъпването на рекламация, „Маджестик Турс“ ЕООД ще придвижи оплакването към съответния доставчик,които  ще предприеме всички необходими действия за удовлетворяването на Потребителя в подходящ срок в рамките на своята отговорност.

13.Отговорност на потребителя . 

Потребителят носи имуществена отговорност пред "Маджестик Турс" за причинени вреди на съответното място за настаняване. Потребителят не носи отговорност пред  "Маджестик Турс", когато е обезщетил директно хотелиера за причинените вреди. Размерът и пределите на отговорността на потребителя се определят от приложимото гражданско законодателств.

 „Маджестик Турс“ ЕООД ,както и туроператора през които е направена резервацията за настаняване не носят отговорност при отказано настаняване,дължащо се на като  пребукиране  или др.причини по вина на мястото за настаняване,за които мястото за настаняване не е уведомило предварително доставчика и той нас.В тези случаи виновната страна е длъжна да Ви предостави безплатно настаняване в подобно място със същата категоризация на мястото 

14. Отказ за настаняване от страна на хотелиера

Ако на Потребителя му бъде отказано настаняването от страна на хотелиера при предоставяне на   туристически ваучер,Потребителят следва да уведоми за това  „Маджестик Турс" за да получи  необходимото съдействие.При отказ за настаняване дължащо се на дублаж/пребукиране от страна на хотелиера,то той е длъжен на осигури на Потребителя и придружаващите го лица  алтернативно настаняване на същата цена при същите или по-добри условия. Ако настаняването е отказано  по вина на  „Маджестик Турс“ ЕООД или на Туроператора,през който е направена резервацията ,същияте се задължават да предоставят алтернативно настаняване на същата цена при същите или по-добри условия. Алтернативното настаняване е за сметка на виновната страна.

15.Домашни любимци

Всеки хотелиер сам определя политиката си относно настаняването на домашни любимци на територията на имота му или помещенията,където се настаняват гостите му.Ако желаете да се настаните с домашния си любимец е необходимо да ни уведомите преди да приемете нашата оферта за да получим предварително позволение от хотелиера.Настаняването на домашни любимци в повечето от случаите е свързано със заплащане на допълнителна такса на место.

16. Специални изисквания

Всички специални изисквания ,искания ,предпочитания и допълнителни услуги се заявяват към съответния хотелиер и се потвърждават или отказват на место,в зависимост от възможността на хотелиера да предостави услугите или изпълни Вашите желания,освен  в случаите,когато хотелиера ни е изпратил предварително писмено потвърждение.В някой от случаите ,потвърждението е свързано със  допълнително заплащане.

17.Права и отговорности на страните

17.1 Права и отговорности на „Маджестик Турс“ЕООД

„Маджестик Турс“ЕООД поема задължението да извърши резервация за място за настаняване, съгласно изискванията на Клиента. 

„Маджестик Турс“ЕООД и конкретния доставчик не носят отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на: 

а) поведението на потребителя довели до отказа за  настаняване или ползване на закупеното настаняване поради отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне,нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора,състояние на алкохолно опиянение или нарушението на  правила и разпоредби, свързани с общественото поведение и др.

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 

в) непреодолима сила или събитие, което не могат  да бъдат предвидени се предвиди или избегнати от страна на „Маджестик Турс“ЕООД или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

17.2  Лични вещи ,документи,банкови карти,пари,чекове

Съхраняването на личните Ви вещи  и документи  по време на пресоя Ви в мястото за настаняване е единствено Ваша отговорност .Доставчиците се освобождават от отговорност в случай на кражба или загуба на изгубени или откраднати лични вещи ,пари и документи..Изключение правят случаите,когато те са предадени лично на рецепцията на хотела за съхранени в определените за тази цел  сейфове .

17.3 Отговорност на Потребителя/Потребителите

-Потребителят  се задължава да уведоми „Маджестик Турс“ ЕООД в момента на отправянето на запитване  ,ако той или друго лице по резервацията е лице с  намалена подвижност, за да Ви посъветваме дали избраното от Вас място за настаняване може  да предложи необходимите условия ,конфорт и съоръжения при конкретния случай. 

-Потребителите се  задължават да пазят имуществото на хотела,да не пречат на другите гости ,да не нарушават правилата за пожарна безопастност,да не пушат на непозволените от Хотелиера места,да спазват законовите изисквания на администрацията,както и да не внасят опасни за живора и здравето на околните материали и предмети .При неспазване на условията за пребиваване ,определени от конкретния Хотелиер може да бъдете помолени да напуснете територията на хотела ,без право на възстановяване на суми по неизползвани нощувки.

-Потребителят и придружаващите го лица поемат материална отговорност за всички нанесени от тях щети, които трябва да бъдат заплатени в пълен размер на Хотелиера  преди напускането на мястото за настаняване. В случаите,когато резервацията е направена през друг Туроператор и Потребителят е отказал да заплати щетите в следствир на което Хотелиера фактурира  сумата към конкретния Туроператор, Потребителят носи материална отговорност към Туроператора.

Маджестик Турс действа в качеството си на Туристически агент и посредничи на Потребителя при закупуването на  набор от застраховки. 

Застраховките се предлагат от АВП П&С С.А, клон България; ЕИК: 202091075; ДДС: BG202091075; МОЛ: Ерик Хойзел

Адрес: ул. „Сребърна“ 16, ет.8, София 1407, България

АВП П&С С.А., клон България е дружество регистрирано в България, като клон на чуждестранен търговец, по реда на „право на установяване“ и оперирара под търговската марка Алинц Травел (Allianz Travel)

Информация относно видовете застраховки и тяхното покритие е  публикувана на сайта на „Маджестик Турс“ ЕООД в секцията Застраховки на следния линк https://www.majestictours.net//insurance/bg. 

Застраховките на Алинц Травел нямат ограничения относно възрастта на застрахованото лице. 

9.1. Видове застраховки:

Застраховките, които Маджестик Турс предлага на Потребителите са следните:

9.1.1. ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

9.1.1.1. Моето пътуване „Баланс 2204“

9.1.1.2. Моето пътуване „Класик 2204“

9.1.1.3. Моето пътуване „Премиум 2204“

9.1.2. ЗАСТРАХОВКА ПРИ ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

9.1.2.1. „Моята отмяна на пътуване 2204“

9.1.3. ГОДИШНА ЗАСТРАХОВКА 

9.1.3.1. „Моят Мултитрип 2204“

9.1.3.2. „Моят Мултитрип с отмяна на пътуване 2204“

9.2. Начини на закупуване на застраховки

9.2.1. Закупуване на застраховка през Маджестик Турс

Маджестик Турс публикува на своята уеб страница www.majestictours.net информация за предлаганите от дружеството застраховки. Публикуваните цени са стартови, като действителните цени се калкулират на базата на  определени критерии и се изпращат на Клиента в персонално изготвена за него оферта. Закупуването на застраховка от страна на Потребителя през Маджестик Турс е възможно само ако той е закупил или възнамерява да закупи поне една туристическа услуга от Маджестик Турс. Приемането на офертата и изпращането на заявка за резервация (с натискане на бутона "Резервирай и плати" ) от страна на Клиента има характера на предложение за сключване на договор. Резервацията застраховка се потвърждава от Маджестик Турс след приемане на офертата от страна на Клиента  и заплащане на дължимата сума. След потвърждаване на резервацията от страна на Маджестик Турс договорите за поредничество при закупуване на застраховка между Клиента и Маджестик Турс и  между Ползвателя/Ползвателите и застрахователната компания  се считат за сключени. Застрахователните полици са електронни и се изпращат на посочената в резервацията електронната поща до един ден след тяхното заплащане.

9.2.2. Закупуване на застраховка директно с АВП П&С С.А., клон България, оперираща под търговската марка Алинц Травел (Allianz Travel) на следния линк https://www.magroup-online.com/WL/CLD/BG/bg?agency=7848890

9.3. Условия за закупуване на застраховки 

9.3.1. Туристически застраховки при пътуване в чужбина

✓ Застраховката е приложима само за:

* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;

* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;

✓ Застрахователният период започва от 00:00 часа на датата на отпътуване и приключва в 24:00 часа на датата на връщане, както е посочено в полицата;

✓ Ако датата на издаване на застрахователната полица и датата на отпътуване съвпадат, застрахователното покритие започва в 00:00 часа на следващия ден и се прекратява в 24:00 часа на деня, посочен за край на пътуването;

✓ Застраховката не покрива пътувания, надвишаващи 15 последователни дни за "Моето пътуване Баланс" и 93 последователни дни за "Моето пътуване Класик" и "Моето пътуване Премиум".. Не се допуска сключването на последователни полици за едно и също лице с цел получаване на по-дълъг застрахователен период от упоменатия;

✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване).

✓ Застраховката се сключва задължително преди отпътуване от България. Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването.

✓ Не може да се предостави покритие или помощ за територията на България, както и в страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.

✓ Покритието за спешна медицинска/дентална помощ е спомагателно. Ако вече разполагате със здравна застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате със здравна застраховка или е известно, че Вашата здравна застраховка не осигурява покритие за географския регион, където получавате медицински грижи, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.

• Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими към цялата полица.

• Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване)

СЕМЕЙНА ТАРИФА:

В семейната застраховка могат да бъдат включени максимум 2 възрастни с до 5 лица на възраст до 21 год., независимо от степента на родство, които трябва да бъдат посочени поименно, като съвместно застраховани лица в полицата

9.3.2. Застраховка при отмяна на пътуване

✓Полицата не покрива предварително съществуващи и известни медицински състояния;

✓ Застраховката е приложима само за:

* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;

* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;

✓ Максимален допустим брой застраховани лица в един договор – до 7 души.

✓ Застраховката се сключва преди начало на пътуването. Пътуването трябва да е с начален пункт от България;

✓ За пътувания с начална дата на заминаване след по-малко от 31 дни, застраховката се сключва задължително в деня на резервиране на пътуването или най-късно до 3 дни след дата на резервиране на пътуването;

✓ За пътувания с начална дата на заминаване след повече от 31 дни, застраховка може да се сключи до 3 дни след дата на резервиране на пътуването или на по-късна дата, но не по-късно от 31 дни преди датата на отпътуване;

✓ При по-късно сключване на застраховка, когато са изтекли повече от 3 дни от резервация на пътуването и при оставащи повече от 31 дни до отпътуване, се покриват само застрахователни събития настъпили след 10-я ден от сключването на застраховката;

✓ Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването или извън допустимите за сключване на застраховката срокове.

✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване

✓ Всички покрития са спомагателни. Ако вече разполагате с друга застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате с друга застраховка или е известно, че Вашата застраховка не осигурява съответното покритие, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.

✓ Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими за цялата полица.

✓ Застрахованият може да се възползва от покритие Отмяна на пътуване за цял свят, вкл. и България;

✓Не може да се предостави покритие във военни зони, страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.страхователното покритие е в сила, само ако застрахователната премия е била заплатена преди началото на пътуването от България.

9.3.3. Годишни застраховки

9.3.3.1 „Моят Мултитрип 2204“

 ✓ Застраховката е приложима само за:

* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;

* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;

✓ Застрахованият може да се възползва от медицинско покритие в цял свят, с изключение на България;

✓ Застрахованият може да се възползва от покритие Прекъсване на пътуване за цял свят, вкл. и България;

✓ Не може да се предостави помощ във военни зони, страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.

✓ Застрахователната премия се заплаща задължително при сключване на застрахователния договор и преди известното отпътуване от България.

✓ Застрахователният период за годишните полици започва от деня, посочен като начало на полицата, и приключва в 24:00 часа на крайната дата, посочена в полицата; Ако дата на сключване и начална дата на полицата съвпадат, застрахователното покритие започва от деня, следващ деня на сключване на застрахователния договор;

✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване).

✓ Застраховката не покрива пътувания, надвишаващи 62 последователни дни;

✓ Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването.

✓ Вашата полица не покрива предварително съществуващи и известни медицински състояния;

✓ Покритието за спешна медицинска/дентална помощ е спомагателно. Ако вече разполагате със здравна застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате със здравна застраховка или е известно, че Вашата здравна застраховка не осигурява покритие за географския регион, където получавате медицински грижи, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.

✓ Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими към цялата полица.на застраховка

9.3.3.2 „Моят Мултитрип с отмяна на пътуване 2204“

Застраховката е приложима само за:

* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;

* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;

✓ Застрахованият може да се възползва от медицинско покритие в цял свят, с изключение на България;

✓ Застрахованият може да се възползва от Автоасистанс покритие в страните от Европа, включително България;

✓ Застрахованият може да се възползва от покритие Отмяна / Прекъсване на пътуване за цял свят, вкл. и България;

✓ Не може да се предостави помощ във военни зони, страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.

✓ Застрахователният период за годишните застрахователни договори започва от деня, посочен като начало на покритието, и приключва в 24:00 часа на крайната дата, посочена в полицата; Ако дата на сключване и начална дата на полицата съвпадат, застрахователното покритие започва от деня, следващ деня на сключване на застрахователния договор;

✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване).

✓ Застраховката не покрива пътувания, надвишаващи 62 последователни дни;

✓ Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването;

✓ Застраховката покрива пътувания с начален пункт на отпътуване от България и резервирани след сключване на застраховката;

✓ Пътувания резервирани преди датата на сключване на застраховката попадат в обхвата на Покритие при отмяна на пътуване, ако:

* са с начална дата на заминаване след повече от 31 дни, считано от датата на сключване на застраховката, или

* са резервирани преди не повече от 3 дни, считано от дата на сключване на застраховката;

✓Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването или извън допустимите за сключване на застраховката срокове.

✓ За клауза „Отмяна на пътуване“ застрахователното покритие започва при сключване на застрахователния договор

✓ За клауза „Прекъсване на пътуването“ покритието започва от деня, следващ деня на настъпване на застрахователно събитие и завършва в деня, посочен за крайна дата на пътуването.

✓Покритие за Пътна помощ е валидно за МПС на възраст до 10 год. считано от дата на първа регистрация и регистрирано на името на застрахованото лице. Покритие за пътна помощ се осигурява с обхват „Европа“ вкл. и България според общите условия. Не се осигурява покритие за автомобили регистрирани на името на юрид. лице, рент-а-кар или автомобили използвани с търговска цел;

✓Покритието за спешна медицинска/дентална помощ е спомагателно. Ако вече разполагате със здравна застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате със здравна застраховка или е известно, че Вашата здравна застраховка не осигурява покритие за географския регион, където получавате медицински грижи, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.

✓ Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими към цялата полица.

9.4. Анулации и възстановяване на суми по анулирани застраховки

9.4.1. Маджестик Турс може да възстанови суми по анулирани и неизползвани застраховки, само когато те са закупени  през дружеството. В случаите, когато застраховката е закупено директно със застрахователната компания без посредничеството на Маджестик Турс, той следва да се обърне към нея. 

9.4.2.  Клиентът може сам да анулира резервацията онлайн, като натисне бутон " „Анулирай". Анулациите се обработват от Маджестик Турс през официални работни дни до 18:00 часа. В случай, че Клиентът е заявил анулация след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден.

9.4.3. При анулация на туристическа застраховка за пътуване в чужбина преди началото на срока на застрахователното покритие Клиентът не дължи неустойка за анулация и има право на връщане на пълната сума по заплатената премия. В случай, че анулацията е заявена когато периодът на покритие вече е започнал, и при условие, че не е започнало застрахователно събитие и не се очаква завеждане на застрахователно претенции, Клиентът ще получи възстановяване на суми само на тази част от застрахователната премия съответстваща на неизтеклия период на застрахователното покритие.

9.4.4. При анулация на туристическа застраховка при отмяна на пътуване в срок не по-кратък от 1 месец и по-дълъг от 3 месеца спрямо посочената дата на отпътуване описана в застрахователната полица Клиентът не дължи неустойка за анулация и има право на връщане на пълната сума по заплатената премия. При изпаращане на заявка за анулация в срок по-малък от 31 дни преди датата на пътуване Клиентът ще получи възстановяване на суми само на тази част от застрахователната премия съответстваща на неизтеклия период на застрахователното покритие. Клиентът няма да получи възстановяване на част или на пълната застрахователна премия при заведени или очакващи се да бъдат заведени застрахователни претенции към застрахователя.

9.4.4. При анулация на годишна застраховка преди началото на срока на застрахователното покритие Клиентът не дължи неустойка за анулация и има право на връщане на пълната сума по заплатената премия. В случай, че анулацията е заявена когато периодът на покритие вече е започнал, и при условие, че не е започнало застрахователно събитие и не се очаква завеждане на застрахователно претенции, Клиентът ще получи възстановяване на суми само на тази част от застрахователната премия съответстваща на неизтеклия период на застрахователното покритие.

9.5. Приложимо право

9.5.1. По отношение на всички спорове, възникнали  от отговорността на Маджестик Турс в качеството й на посредник при закупуване на застраховка  се прилагат законите на Република България.

Отговорността на Маджестик Турс при посредничество при закупуването на застраховка се ограничава до:

-запознаване на Клиента с пълната информация за конкретната застраховка и нейните условията за резервация

-запознаване на Клиента с условията по договора му със застрахователната компания

-придвижване на резервацията и плащането на застраховката към застрахователната компания

-изпращане на застраховката на посочената от Клиента електронна поща

-съдействие при възникнали въпроси, анулации, промени и  рекламации 

Маджестик Турс не носи отговорност в случай, че Клиентът е посочил грешна елекронна поща, или по някоя друга причина, независеща от Маджестик Турс затраховката не може да бъде получена от Клиента.

9.5.2. Предоставянето на застрахователната полица, нейното покритие и компенсации е отговорност на застрахователната компания

10. ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО  ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ ТРАНСФЕР

Маджестик Турс действа в качеството си на Туристически агент и Посредник при резервацията на трансфери чрез директни договори с Доставчици/Превозвачи или техни агенти.

10.1. Резервация на трансфер

Маджестик Турс публикува на своята уеб страница www.majestictours.net информация за предлаганите от дружеството трансфери. Публикуваните цени са стартови, като действителните цени се калкулират на базата на  определени критерии и се изпращат на Клиента в персонално изготвена за него оферта. Персонално изготвена оферта може да бъде изпратена и за трансфери в дестинации, за които Маджестик турс няма публикувани цени. Приемането на офертата и изпращането на заявка за резервация (с натискане на бутона "Резервирай и плати") от страна на Клиента има характера на предложение за сключване на договор. Резервацията за трансфер се потвърждава от Маджестик Турс след приемане на офертата от страна на Клиента  и заплащане на дължимата сума. След потвърждаване на резервацията от страна на Маджестик Турс договорът за поредничество при закупуване на застраховка между Клиента и Маджестик Турс и  договорът за превоз между Ползвателя/Ползвателите и Доставчика  се считат за сключени. 

10.2.  Видове трансфери

10.2.1. Индивидуален летищен трансфер

При този вид трансфер Пътника  пътува самостоятелно без да споделя превозното средство с външни лица. Индивидуалният трансфер е:

10.2.1.1. за конкретна дата и час съобразени с часовете на кацане/излитане на полета на Потребителя 

10.2.1.2. от начална до крайна точка, като някой от доставчиците предлагат и опция за спиране на междинни спирки (като например магазин, туристическа атракция, банка и др.) и ползване на превозното средство за по-продължителен период от време срещу заплащане на допълнителни часове. При този вид трансфер Потребителят заплаща цената за цялото превозно средство, независимо от броя пътници.

В зависимост от дестинацията в допълнение към летищните трансфери Маджестик Турс  може да предложи на своите клиенти също междуградски трансфери, трансфери от/до местната гара или пристанище, както и трансфер от/до курортно селище.

10.2.2. Други индивидуални трансфери

В допълнение към летищните трансфери Маджестик Турс  може предлага също и  трансфери от/до местната гара или пристанище, трансфер от/до посочен адрес, междуградски трансфери, както и трансфер от/до курортно селище.

Тези видове трансфери са:

10.2.2.1. за конкретна дата и час заявени от Клиента

10.2.2.2. от начална до крайна точка, като някой от доставчиците предлагат и опция за спиране на междинни спирки (като например магазин, туристическа атракция, банка и др.) и ползване на превозното средство за по-продължителен период от време срещу заплащане на допълнителни часове. При този вид трансфер Потребителят заплаща цената за цялото превозно средство, независимо от броя пътници.

10.2.3. Споделен летищен трансфер

При този вид трансфер:

10.2.3.1. цената се калкулира на човек, като Пътника пътува заедно с други пътници. 

10.2.3.2. Часът на тръгване е съобразен както с  часа на излитане/кацане на Пътника, както и с този на другите пътници с които той споделя трансфера. Поради тази причина е възможно да се наложи Потребителят да  изчака пристигането и на останалите пътуващи, преди да отпътувате от/за летището. 

10.2.3.3. Споделения трансфер спира пред всички хотели, за които има пътници по предварително определен график.

10.2.3.4. Точният час при отпътуване в обратната посока,от хотела до летището обикновенно се потвърждава от 24 до 48 часа преди часа на отпътуване.

в/трансфер с редовна автобусна или ж.п линия. Този вид трансфер се осъществява по предварително определено разписание с конкретни спирки за качване и слизане на пътници .

10.3. Цена

Цената в изпратената към Клиента оферта е актуална към момента на изготвянето й и може да бъдв променена от доставчика преди резервацията да бъде потвърдена от Маджестик Турс. Офертата към Клиента е валидна  за конкретна дата, час, вид превозно средство, вид трансфер, начална/крайна точка и брой хора. При заявка на детско столче или детска седалка е възможно допълнително заплащане, в зависимост от условията на конкретния доставчик.

10.4. Време за изчакване

Мястото, датата и часът на тръгване, както и времето за изчакване са посочени в условията за резервация, както и в трансферния ваучер или в потвърждението за резервиран трансфер. Максималнотo време на изчакване от страна на Доставчика зависи от фактори като вида на трансфера и началната точка. Предоставената информация по-долу е само ориентировъчна, като тя може да се различава от условията на Доставика по резервирания от Вас трансфер.

10.4.1. Индивидуален летищен трансфер 

10.4.1.1. трансфер от международно летище

Максималното време на изчакване при повечето Доставчици е от порядъка на 45-60 минути от часа на кацане на Вашия полет, посочен в резервацията.

10.4.1.2. трансфер до международно летище. Максималното време на изчакване при повечето Доставчици е от порядъка на 15-20 от обявения час на тръгване.

10.4.2. Индивидуален трансфер различен от летищен

Максималното време на изчакване при повечето Доставчици е от порядъка на 15-20 от обявения час на тръгване.

10.4.3. Споделен трансфер

10.4.3.1. Трансфер от международно летище до избран хотел

При този вид трансфер е възможно отделните пътици да пристигат с различни полети и в различно време, като времето на изчакване се определя от Доставчика.

10.4.3.2. Трансфер от избран хотел до международно летище.

Повечето Доставчици изискват пътниците да са на посоченото във ваучера място 10-15 минути по-рано от обявения час, като в повечето случай изчакването е сведено до минимум, тъй шофьорът трябва да качи пътници и от други хотели на път за летището.

10.5. Позволен багаж

Размерите и теглото на позволения багаж включен в цената на трансфера се определя от конкретния доставчик, като в повечето случаи той се ограничава до 1 чанта малък ръчен багаж+1 куфар на човек.

Превозът на допълнителен багаж, както и на предмети с неправилна форма като музикални инструменти, ски, сноуборд, сърф, детски колички. колела, инвалидни колички и др. заемет допълнително място в багажника на превозното средство и в повечето от случаи се таксуват като свръх багаж, който трябва да бъде заявен на доставчика в момента на резервацията, като в някои от случаите изисква удобрение на доставчика. Поради тази причина Ви молим да заявите Вашето желание за превоз на свръх багаж още при изпращане на Вашето запитване за трансфер, за да можем да Ви изпратим правиланата ценова оферта относно подходящото за Вашия случай превозно средство. В случаите когато Потребителят не е заявил предварително желанието си да пътува със свръх багаж, той не може да предявява претенции в случай на отказ за превоз от страна на Доставчика, или връщане на суми по неизползвана транспортна услуга.

Багажът трябва да бъде добре отбелязан, и на него да бъде поставен етикет с име и координати на притежателя му. Превозвачът не носи отговорност за лични вещи и багаж, освен ако не е упоменато друго в условията му за превоз.

10.6. Превоз на домашни любимци и кучета-водачи

Превозът на домашни любимци и кучета –водачи се осъществява според условията на конкретния доставчик, като могат да бъдат поставени изисквания относно начина им на превозване,т.е в специална клетка в багажното отделение или в купето на превозното средство, както и  превозването  им да не бъде позволено.

10.7. Пътници с увреждание и превоз на инвалидна количка

При превоза на Пътник, ползващ инвалидна количка или страдащ от заболяване, което изисква специални грижи или оборудване се ползват специално пригодени превозни средства, според нуждите на Пътника. Когато се налага превозът да бъде извършен със специално пригодено превозно средство, то трябва да бъде заявено от Потребителя в запитване за трансфер към Маджестик Турс. Това се прави с цел персоналната оферта на Потребителя да отговаря на неговите нужди.

10.8. Стъпки при закъснение на полет

10.8.1. Индивидуален летищен трансфер 

При обявено полетно закъснение Клиентът трябва да се свърже с Маджестик Турс за  да провери дали съответния Доставчик може да изчака повече от обявеното от него време за изчакване или да предложи нов трансфер за по-късен час. В случай,че това не е възможно или се изисква резервация и заплащане на нов трансфер или  доплащане за нощна тарифа, то разходите се заплащат от Клиента. Отговорността за изпълнението на полета и  кацането  навреме е на авиопревозвача, осъществяващ превоза. Непредвидените разходи в конкретния случай могат да бъдат компенсирани от туристическата застраховка на Пътника, когато този вид компенсация е включена в нейното покритие.

10.8.2. Споделен трансфер

При обявено полетно закъснение Клиентът трябва да се свърже с Маджестик Турс или с доставчика на посочените на трансферния ваучер телефони  и да следва дадените инструкциите. Пътникът може да отиде и директно на гишето на Доставчика на на съответното летище(при наличие на такова).  Някои доставчици предлагат възможност за ползване на по-късен трансфер без дoпълнително доплащане, при наличие на свободни места. В случай, че доставчика изисква резервация и заплащане на нов трансфер, то той се заплаща допълнително на Маджестик Турс или директно на доставчика на обявената от него нов цена. Отговорността за изпълнението на полета и  кацането  навреме е на авиопревозвача, осъществяващ превоза. Непредвидените разходи в конкретния случай могат да бъдат компенсирани от туристическата застраховка на Пътника, когато този вид компенсация е включена в нейното покритие.

10.9. Отказ за превоз от Доставчика при потвърдена резервация

Шофьорите, действайки в разумни граници, си запазват правото да откажат трансфера на всяко лице, което пуши в превозното средство и е под влиянието на алкохол, и/или наркотици, и чието поведение е обидно и би нарупило безопастността на другите пътници и шофьора, или би увредило превозното средство. При отказа за превоз по горе изброените обстоятелства Пътникът няма право на възстановяване на суми по неизползвана трансферна улуга, както  и получаване на компенсации.

10.10. Събития извън нашия контрол/Форсмажорни обстоятелства

Доставчиците на транспортната услуга не носят отговорност за претърпени загуби или допълнителни разходи във връзка с неизпълнението или забавянето на изпълнението на задълженията си по предлаганите транспортни услуги, дължащи се на форсмажорни обстоятелства.

“Форсмажoрни обстоятелства“ са събития, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени, като терминът включва, но не се ограничава до стачки, природни бедствия, война, безредици, граждански вълнения, злоумишлена повреда, съобразяване с нареждане или указание на местното правителство, злополука, пожар, наводнение, буря, неизбежен технически проблем с транспорта, затваряне или задръстване на летища или фериботни пристанища, или други съоръжения, отмяна или отклоняване на насрочени полети, или други пътувания, всяко действие или бездействие на трета страна (нямаща връзка с предлаганата транспортна услуга).

10.11. Трансферен ваучер

Маджестик Турс изпраща на посочената в резервацията от Клиента електронна поща трансферен ваучер(или потвърждение за резервация), удостоверяващ наличието на договор за превоз между Доставчика и Пътника, който трябва да бъде представен на Доставчика. Ако трансферният ваучер(или потвърждение за резервация) не бъде представен на Доставчика, на Пътника може да му бъде отказан трансфера,  като той не получава право на претенции за възстановяване на суми или получаване на компенсации. Трансферния ваучер(или потвърждение за резервация)  се изпраща на посочената в резервацията от Клиента електронна поща най-късно 7 дена до датата на ползване на услугата. При потвърдени до 7 дена до датата на ползване резервации трансферния ваучер(или потвърждение за резервация) се изпраша на посочената в резервацията от Клиента електронна поща най-късно до 1 ден  до датата на ползване на услугата.

10.12. Анулация на резервация по заявка на  Клиента

Клиентът може сам да анулира резервацията си за траснфер онлайн, като натисне бутон " Анулирай". Анулациите към Доставчика се обработват от Маджестик Турс през официални работни дни от 10:00 до 18:00 часа, като  при конкретни доставчици се взема в предвид и работното време на Доставчика.  В случай, че Клиентът е анулирал след този час, анулацията към Доставчика се придвижва  на следващия работен ден.

Повечето доставчици предлагат безплатна анулация  за индивидуални и споделени трансфери до  50 часа от резервирания начален час  на ползване на трансфера, като след този срок неустойката е в размер на 100% от заплатената сума. 

10.13. Промени по резервация по заявка на  Клиента

Заявката за промяна на  резервация за трансфер трябва да бъде подадена  в секцията "Въпроси, уточнения и пояснения" към резервацията на Клиента в сайта на Маджестик Турс или от посочената от Клиента в резервацията електронна поща. Заявката от Клиента се обработва през официални работни дни от 10:00 до 18:00 часа.  В случай, че заявката е изпратена след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден.

Промените по маршрута, датата и часа на  изпълнение на трансфера са свързани и със заплащането на евентуална разлика в цената на новия трансфер, както и заплащане на  административна такса. Някой доставчици не позволяват промени по потвърдена резервация, особено при  резервации направени по промоционални или невъзвръщаеми тарифи. При други доставчици промените са свързани с анулация на резервирания трансфер и заплащане на нова резервация.

10.14. Промени, направени от Маджестик Турс

Маджестик Турс си запазва правото да направи промени по резервацията Ви  за трансфер, в случай на технически грешки от страна на дружеството или съответния доставик, както и при наличие на форсмажорни обстоятелства, за които Клиентът ще бъде уведомен в най-кратък срок.

При направени промени от страна на Маджестик Турс на Клиента ще му бъдат предложени следните  опции:

-Да приеме промяната и да направи доплащане при евентуална  разлика в цената

-Да анулира резервацията си, и в случай на направено плащане да получи пълно възстановяване на заплатената сума.

10.15. Приложимо право

10.15.1.По отношение на всички спорове, възникнали  от отговорността на Маджестик Турс  в качеството й на посредник при резервация на трансфер  се прилагат законите на Република България.

Отговорността на Маджестик Турс при посредничество при резервация на трансфери се ограничава до:

-запознаване на Клиента с пълната информация за конкретния трансфер и  условията за резервация

-запознаване на Клиента с условията за превоз на доставчика 

-придвижване на резервацията и плащането трансфера към Доставчика 

-изпращане на траснферния ваучер на посочения от Клиента адрес или електронна поща

-съдействие при възникнали въпроси, анулации, промени и  рекламации 

“Маджестик Турс“ не носи отговорност в случай, че Клиентът е  посочил грешни данни или елекронна поща или по някоя друга причина, независеща от Маджестик Турс, Пътникът не може да ползва трансфера си.

10.15.2. По отношение на спорове възникнали във връзка с превоза се прилагат законите на страната, на която се подчинява съответния доставчик.


Маджестик Турс“ ЕООД посредничи при резервациите на коли под наем на базата на директни агентски договори с Rent a Car компании или с техни агенти.

При резервация за кола под наем Потребителя влиза в договорни отношения с „Маджестик Турс“ ЕООД ,в качеството й на посредик във връзка с резервацията на услугата по наемането на автомобила ,като за предоставянето и ползването на автомобила се прилагат условията по договора за наем на конкретната Rent A Car компания ,който се сключва на место ,непосредствено преди наемането на  автомобила.

1. Резервация

Резервациите за наем на кола  се правят само след приемане на офертата от страна на Потребителя и постъпване на  дължимата сума по сметката на дружеството.При възможност за временна резервация Потребителят ще бъде уведомен предварително за крайния срок за нейното заплащане,като той не може да бъде по-малко от 72 часа от началото на заявения наемен период.Резервацията за кола под наем е поименна и колата може да бъде наета и да се кара само от лицето,посочено на ваучера.Rent a Car компаните предлагат възможност колата да се кара и от друго лице ,покриващо критериите за  наем на автомобил срещу  заплащане на такса за допълнителен шофьор.

2. Изисквания за възраст на шофьора

Компаниите ,отдаващи коли под наем поставят ограничения относно минималната възраст на Наемателя ,която в повечето от случаите е над 21г,но има и компании които позволяват наемане на кола и под тази възраст.Според изискванията на Рент-а-Кар компанията наемането на кола от Потребители под 23-25г и над 70г може да е свързано със заплащането на т.нар такса „млад“ или „възрастен“ водач на место  при подписването на договора за наем.

3. Изисквания за минимален стаж и валидност на шофьорската книжка

Изискванията за минимален стаж на шофьора и датата на придобиване на свидетелството за управление на МПС  варират от 1 до 5 години в зависимост от условията на Rent a car компанията,категорията превозно средство  и страната,където се наема автомобила.

4. Необходими документи за наемане на кола под наем

-Валиден документ за самоличност,който може да бъде международен паспорт или лична карта (при наем на кола в страна от ЕС).Rent a Car  компанията може да  изиска и допълнителен документ удостоверяващ адреса по местоживеена на шофьора,в случай,че той не фигурира в документа Ви за самоличност.

-Валидна за съответната страна шофьорска книжка.Ако шофьорската книжка не е на латиница или не е валидна за страната по наемане на автомобила се изисква предоставяне на оригинал от международен лиценз.

-Валидна кредитна карта на името Наемателя на колата за блокиране на депозит 

"Маджестик Турс" ЕООД не носи отговорност ,ако услугата по наеманато на автомобила  бъде отказана поради непредоставяне на изискуемите документи или  неодстатъчно средства по кредитната карта на лицето посочено във ваучера.

5. Цена

Цената по резервацията за кола под наем се определя на 24 часова база и  е валидна само за конкретния период ,място на наемане и оставяне на превозното средство и неговата категория и обикновенно включва застраховка гражданска отговорност,ДДС,застраховка за покритие при щета (с ограничена отговорност на наемателя),застраховка за покритие при кражба (с ограничена отговорност на наемателя),дневен или неограничен пробег,пълен резервоар(освен ако не е упоменато друго).Към резервацията могат да се заявят и допълнителни екстри като детско столче / седалка за кола,система за навигация,вериги за сняг,Wi-Fi модем,ски багажник,зимни гуми,допълнителни застраховаки  ограничаващи отговорността на наемателя или да за се начислят допълнителни такси като „млад шофьор“,такса за втори шофьор,такса обслужване извън работно време,такса за доставка или прибиране на автомобила,такса за пътуване в чужбина или извън определен район,такса презареждане (когато автомобила не е върнат с пълен резервоар),такса за щети и др.Предварителното заплащане на допълнителните екстри не винаги е възможно ,тъй като предоставянето им зависи от наличността им в момента на вземането на колата и в повечето случаи се заплащат на место в местната валута.Пълното описание относно параметрите и включеното  в цената на наема се посочва в изпратената от нас оферта,преди нейното приемане от Потребителя.

6 .Допълнителни такси,свързани с наемането на автомобил

6.1 Такса за доставка и прибиране на автомобила

Този вид такса се прилага,когато доставката и прибирането на автомобил е от /до посочено от Наемателя място и адрес  са различни от офис на Rent a Car компанията от която наемате автомобила.

6.2 Такса обслужване извън работно време

Този вид такса се заплаща на място и се прилага,когато вземането или оставянето на автомобила се осъществява извън работното време на съответния офис.При закъснение на полет и невъзможност да вземете автомобила в рамките на работното време на обслужващия офис трябва да уведомите Rent a Car компанията и да проверите за възможността бъдете обслужени извън работно време.

6.3 Такса презареждане и заплащане на използвано гориво.

Този вид такса се начислява когато колата се предоставя с пълен резервоар и се връща с празен или с липсващо гориво.Тя се заплаща в допълнение към изчислената за използваното гориво сума (която се изчислява от по цена на литър гориво, определена от рент а кар компанията).

6.4 Такса допълнителен шофьор

Този вид такса се начислява към наемната цена и позволява карането на наетия автомобил от допълнителен шофьор/и.

6.5 Такса млад шофьор

Такса млад шофьор се заплаща,когато Наемателя е под определена възраст,според условията на конкретната Rent a Car компанията ,като в повечето случай се прилага за лица под 23-25г.

6.6 Такса за пътуване извън страната или определен район

Този вид такса позволява шофиране извън границите на държавата или района по наемането на автомобила и не се предлага от всички Rent a car компании.В случаи,че желаете да пътувате с автомобила извън посочената от Вас дестинация или район,моля да ни уведомите при изпращане на запитването си към нас,за да Ви предложим поджодящата за Вас оферта.Трябва да имате в предвид също,че при тази опция се изисква оформление на допълнителни документи и трябва да бъде заявена към конкретната Rent a car компания в определения от нея срок,предшестващ датата на вземане на автомобила.

6.7 Такса за щети 

Тази такса се заплаща допълнително към дължимата сума за нанесени щети,загуби или кражба на автомобила .

6.8 Такса еднопосочен наем 

Този вид такса се начислява автоматично при резервацията на автомобил под наем ,когато се отнася за вземането на автомибила е от един град и се връща в друг.

7. Видове застраховки

-CDW(Collision Damage Waiver) или застраховка „Ограничаване на отговорността на Наемателя при нанесени щети на автомобила в следствие на щета „ до размера на личното участие (excess).Застраховката не покрива щети по чистачки, радио СD-player, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, ключове; щети по ходовата част на или интериора на автомобила. Застраховката е недействителна при употреба от шофьора на наркотици, алкохол или други упойващи средства, при неспазването на закона за движение по пътищата и при използуване на автомобила извън предназначените за движение на автомобили пътища.

-AI(Additional Insurance)., “Допълнителна застраховка” - освобождава напълно Наемателя от отговорност в случай на щети по гумите, джантите и шасито на автомобила.

-TP (Theft protection) или "Защита при кражба"-ограничава отговорността на Наемателя в следствие на кражба на автомобила до размера на личното участие (excess). Важи само при представянето на протокол от МВР и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил.

-SCDW(Super Cover Damage Waiver)"Супер покритие"-включва горе посочените застраховки и премахва изцяло отговорността на Наемателя в случай на щети или кражба.

Горепосочените застраховки стават недействителни при употреба на алкохол и/или упойващи вещества,нанесени щети в следствие от шофиране извън пътната настилка/маркировка, в резултат на заредено грешно гориво,неспазване на закона за движение по пътищата на съответната страна,при липса на протокол от полицията,както и при невръшане на ключовете на автомобила. 

Нито една от гореизброените застраховки не освобождава клиента от отговорност при щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, облицовки багажник и др.)!

Покритията и видовете застраховки могат да са различават при отделните Rent a Car компании и локации .Пълната информация относно покритията на заплатените застраховки ще ви бъде предоставена при подписване на договора за наем с Rent a Car компанията.

8.  Депозит

При подписване на договора за наем с Rent a Car компанията от Наемателя се изисква да предостави кредитна карта  на негово име за блокиране на депозит,който служи като гаранция ,че при възникване на допълнителни разходи по вина на  Наемателя ,те ще бъдат заплатени от него.Стойността на депозита варира според възрастта на шофьора,страната в която се наема колата , категорията превозно средство и рамера на личното участие при щета или кражба.При наемане на по-висока категория кола може да има изискване за предоставяне на 2 кредитни карти на името на Наемателя.Някой Rent a Car  компании приемат депозит и с дебитна карта или в брой.Ако не притежавате кредитна карта,моля да ни уведомите при изпращане на Вашето запитване за да можем да  Ви предложим подходящата за Вас  оферта.

9. Гориво

Горивото не е включено в наемната цена,освен в случаите,когато то се предплаща предватително.Повечето Rent a Car компании предлагат наем на автомобили с пълен резервоар или с резервоар с определено количество гориво,като  липсващото   гориво след края на наемния период се заплаща от Наемателя по цени на литър определени от Rent a Car компанията и допълнителна такса презареждане.

10. Наемен период

Минималния период за  наемане на автомобил е 24 часа ,като той може да варира според условията на конкретната компания.Дневната тарифа се  изчислява на 24 часова база,като удължаването на наемния период след сключването на договора за наем или късното връщане на колата се таксува от Rent a Car компаниите по дневните им тарифи,които може да са по-високи от предложените от нас.

11. Пробег

Наемната цена може да включва дневен пробег,пробег за целия наемен период или без ограничения в изминатите километри.

12. Приемно-предавателен протокол

Приемно-предавателния протокол е неразделна част от договора за наем и се оформя и подписва в 2 екземпляра – по една за всяка от страните.В приемно-предавателния протокол се описва външното и вътрешното състояние на превозното средство,както и неговото техническо състояние и изправност.Ако забележите евентуални щети , драскотини ,неизправност,несъответствие в километража или количеството гориво в резервоар а (според условията на договора за наем) ,помолете служителя на Rent a Car компанията да го отбележи в протокола и да се подпише.В противен случай се приема,че нямате забележки и при връщане на колата може да Ви бъдат начислени допълнителни такси,ако превозното средство не е върнато в състоянието в което е взето или при липса на гориво,като се взема в предвид детайлите описано в приемния протокол. 

13. Ваучер

Ваучерът ще бъде достъпен за изтегляне през персоналния профил на Потребителя направил резервацията  до 48 часа след като тя бъде потвърдена и сумата по нея постъпи в сметката на "Маджестик Турс". Ваучерът е документ ,описаващ детайлите по Вашата резервация,като име на Наемателя и   Rent a Car компанията ,дата,час и място на вземане на колата,вида категория, включените застраховки и екстри и служи като доказателство,че наемът на колата е предплатен.Ваучерът не представлява договор за наем ,който се подписва с Rent a Car компанията непосредствено преди наемането на автомобила. Rent a Car компаниите си запазват правото да откажат наема на лице,което не се яви на гишето на  регистрацията след посочения във ваучера час и след изтичане на посочения гратисния период,както и на лице , което според тяхна преценка не е в състояния да управлява автомобила или не отговаря на изискванията за наемане на кола.При гореизброените случаи Rent a Car компаниите не дължат неустойка или връщане на заплатени суми.

14. Закъснение на полет

При закъснeние на полет ,при който няма да имате възможност да вземете колата в рамките на посочения във ваучера час и последващия гратисен период посочен от авиокомпанията трябва да се свържете с Rent a Car компанията на телефоните посочени на ваучера Ви и да  я уведомите за настъпилите промени,като в противен случай може да загубите правото си на ползване на заплатенатттттта услуга без право на компенсии и връщане на заплатени суми.Всяка една Rent a Car компания сама определя своята политика при закъснение на полет и времето на изчакване,включително и възможността за вземането на автомобила извън работното време на офиса по направената резервация(срещу заплащане на такса обслужване извън работно време).

15. Промяна по резервация

Заявка за промяна по потвърдена резервация е възможна само през персоналния профил на Потребителя през официални работни дни в часовия интервал от 10:00 до 18:00 в дните от Понеделник до Петък.След проверка с Rent a Car компанията Маджестик Турс уведомява Потребителя за възможностите за промяна,както и  евентуалните допълнителни разходи,които трябва да бъдат заплатени от него.Промяна на име или превозно средство може да доведе до анулация на цялата резервация според посочените по-долу условия за анулация  и направа на нова.

16. Анулация на резервация от страна на Потребителя

Заявка за анулация на потвърдена резервация е възможна само през персоналния профил на Потребителя през официални работни дни в часовия интервал от 10:00 до 18:00 в дните от Понеделник до Петък .При изпратена заявка за анулация към "Маджестик Турс" ЕООД до 72 часа  от началото на резервирания наемен период "Маджестик Турс" ЕООД връща 100 % от заплатената сума,като удържа административна такса за анулация от 20 лв.При заявка за анулация,изпратена след посочения срок се прилага глоба в размер на 100 % от заплатената стойност на резервираната услуга.Посочените анулационни срокове и глоби се прилагат,само ако в изпратената от нас оферта не е посочено друго и резервацията не е направане по специална или промоционална тарифа,която не позволява безплатна анулация.


1. Резервиране на туристическа услуга за хотелско настаняване

1.1. Резервирането е възможно само по електронен път на емейл info@majestictours.net. Резервацията се счита за валидна  след изпращане на сканирано копие на подписания договор за хотелско настаняване и внасяне на депозит или цялата сума, в зависимост от условията на резервацията и времето оставащо до датата на настаняване.

2. Цени и плащане

2.1 Цената на резервацията е валидна само за посочения период,  брой хора, нощувки, вид и брой помещения, изхранване и допълнителни екстри, като изключва местния туристически данък, който се заплаща на място. Възможно е при настаняване от Ползвателите на услугата да бъде изискано заплащане на гаранция за евентуално щети във формата на възвръщаем депозит или блокиране на сума по лична банкова карта.

2.2. Плащането се извършва в лева по банков път на сметката на Туроператора. 

2.3. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е  30% от общата цена. Резервиращият внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменато друго

2.4. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3. Права и задължения на страните

3.1.Туроператорът се задължава : 

3.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор   хотелско настаняване, заплатено от Резервиращия.

3.1.2. Туроператорът има право  да  се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Резервиращия не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Доказателство за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Резервиращия е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът  не се връща.       

3.1.3. Туроператорът  има сключен  застрахователен  договор по чл. 42 от ЗТ със „ Застрахователно дружество Евроинс“ АД, с адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43.

Сертификатът за сключения договор се предоставя на Резервиращия при поискване преди началото на пътуването.

3.1.4. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

а)Резервиращия или Ползвателя/Ползвателите на услугата;

б)  действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в)  непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите  контрагенти

г) невъзможност настаняването поради извънредна ситуация като затваряне на граници, стачки, медицинска карантина, налагаща затварянето на хотела и други. „Маджестик Турс“ активно съдейства и посредничи между Резервиращия и доставчика на настаняването за възстановяване на платените до момента суми.

д) установяването на заболяване от COVID-19 чрез положителен PCR тест или друго заболяване, непосредствено прeди заминаването на Ползвателя/Ползвателите, или на пряк/преки негов/техен роднина, което прави невъзможно пътуването на някой  от Ползвателите или на всички лица в резервацията, не се счита за невъзможност за настаняване поради извънредна ситуация и не води до задължение за възстановяване на платените суми от страна на доставчика или Туроператора. За защита на Ползвателя/Ползвателите в такива ситуации,  „Маджестик Турс“ препоръчва сключването на застраховка „Отмяна на пътуването“, която може да закупите чрез нас. 

3.2. Ползвателят/Ползвателите на туристическата услуга за хотелско настаняване  се задължава/т:

3.2.1. при пътуванията извън България да си осигури/ят необходимите документи за пътуване, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България. 

3.2.2. да пази/пазят имуществото на хотела, да не пречи на другите гости. да не нарушава правилата за пожарна безопастност, да не пуши на непозволените от Хотелиера места, да спазва законовите изисквания на администрацията, както и да не внася опасни за живота и здравето на околните материали и предмети. При неспазване на условията за пребиваване, определени от конкретния Хотелиер, ползвателя на услугата може да бъдете помолени да напуснете територията на хотела ,без право на възстановяване на суми по неизползвани нощувки.

3.2.3. Ползвателят/Ползвателите  на туристическата услуга поема/поемат материална отговорност за всички нанесени от него/тях щети, които трябва да бъдат заплатени в пълен размер на Хотелиера  преди напускането на мястото за настаняване. В случаите, когато Ползвателят/Ползвателите е/са отказал/и да заплати/заплатят щетите в следствие на което Хотелиера фактурира сумата към "Маджестик Турс" ЕООД, Резервиращият и Ползвателят/Ползвателите носи/носят  материална отговорност към "Маджестик Турс" ЕООД.

3.3. Резервиращият на туристическата услуга се задължава да:

3.3.1.  заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическата услуга. 

3.3.2 да уведоми „Маджестик Турс“ ЕООД в момента на подписване на този договор, ако някой от ползвателите на туристическата услуга  по резервацията е лице с намалена подвижност, за да Ви посъветваме дали избраното от Вас място за настаняване може  да предложи необходимите условия ,комфорт и съоръжения при конкретния случай.

3.4. Резервиращият  има право в срок до 30 дни от  датата на настаняването да промени имената на ползвателите на туристическата услуга по настоящия Договор, освен в случайте, когато сумата на туристическата  услуга е с невъзвръщаема стойнст или условията по туристическата  услуга не позволяват промяна на имена по направени вече резервации. В този случай Резервиращият заплаща адмистративна такса в размер на действителните разходи, но не по-малко от 50  лева, ако не е упоменато друго.   

4. Категоризация

Категорията на местата за настаняване е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите се предлага от конкретното място за настаняване и „Маджестик Турс“ ЕООД не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената от Хотелиера информация.

5. Настаняване

Настаняването в хотелите и хотелските комплекси по правило е след 14 часа, а освобождаването на стаите след последната нощувка е до 11-12 ч на обяд, освен ако не е посочено друго. В зависимост от политиката на конкретното мястото за настаняване. часовете за настаняване и освобождаване на резервираните помещения могат да се различават от горепосочените. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време. Някои Хотелиери предлагат опцията за по-ранно настаняване или по-късно освобождаване на ползваните помещения при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане. В случай, че предвиждате настаняването  в избраното от Вас място за настаняване да е късно вечерта (след 20 ч.),  моля да го упоменете при приемането на офертата, за да проверим с доставчика дали тази опция е възможна, тъй като не всички места за настаняване предлагат 24 часова рецепция и резервацията Ви може да бъде анулирана поради неявяване. В случаите, когато изтървете транспортна връзка или поради форсмажорни обстоятелства не можете да ползвате първата си нощувка Хотелиерът трябва да бъде уведомено за да не бъдат предприети мерки по анулация за целия резервиран от Вас период, поради неявяване.

Настаняването се осъществява след попълване на бланка за регистрация и идентифициране с туристически ваучер и документ за самоличност. Понякога предоставения документ за самоличност може да бъде задържан от персонала на рецепцията за кратко време, за да бъдат оформени формалностите по  настаняването.

6. Домашни любимци

Всеки хотелиер сам определя политиката си относно настаняването на домашни любимци на територията на имота му или помещенията, където се настаняват гостите му. Ако желаете да настаните и  домашен любимец е необходимо да ни уведомите преди да приемете нашата оферта за да получим предварително позволение от Хотелиера. Настаняването на домашни любимци в повечето от случаите е свързано със заплащане на допълнителна такса на място.

7. Специални изисквания

Всички специални изисквания, предпочитания и допълнителни услуги се заявяват към съответния Хотелиер и се потвърждават или отказват на место, в зависимост от възможността на хотелиера да предостави услугите или изпълни Вашите желания. Това не важи в случаите, когато Хотелиера ни е изпратил предварително писмено потвърждение. В някой от случаите ползването на потвърдената услуга е свързано със допълнително заплащане.

8. Лични вещи, документи, банкови карти,пари, чекове

Съхраняването на личните вещи и документи по време на престоя мястото за настаняване е единствено отговорност на Ползвателите на туристическата услуга. Хотелиера не носи отговорност в случай на кражба или загуба на изгубени или откраднати лични вещи, пари или документи. Изключение правят случаите, когато те са предадени лично на рецепцията на хотела за съхранени в определените за тази цел сейфове .

9. Отказ за настаняване от страна на Хотелиера

Ако на Ползвателя/Ползвателите на туристическата услуга му/им бъде отказано настаняването от страна на Хотелиера при предоставяне на туристически ваучер, 

Ползвателят/Ползвателите следва да уведоми/уведомят  за това „Маджестик Турс" за да получи/получат  необходимото съдействие. При отказ за настаняване дължащо се на дублаж/пребукиране от страна на Хотелиера, то той е длъжен на осигури на Ползвателят/Ползвателите алтернативно настаняване на същата цена при същите или по-добри условия. Ако настаняването е отказано по вина на „Маджестик Турс“ ЕООД или на Туроператора, през който е направена резервацията, същияте се задължават да предоставят алтернативно настаняване на същата цена при същите или по-добри условия. Алтернативното настаняване е за сметка на виновната страна.

 „Маджестик Турс“ЕООД  и Хотелиера не носят  отговорност, не обезщетяват и не компенсират туристите, които са се отказали от ползването на мястото за настаняване след тяхното настаняване и са решили да го напуснат преди края на резервирания период. 

10. Анулация на резервация от страна на "Маджестик Турс" ЕООД 

Маджестик Турс“ЕООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на Хотелиера  да извърши такова настаняване, като се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град /курорт. Ако Клиентът не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки, като „Маджестик Турс“ЕООД му възстановява платените суми в 7-дневен срок от получаването им от доставчика по сметката на дружеството.

10.1. "Маджестик Турс" ЕООД си запазва правото да анулира направена резервация, ако Резервиращият не заплати дължимите суми в определения от Доставчика срок.

10.2.. Ако поради независещи от „Маджестик Турс“ ЕООД причини направената резервация бъде анулирана, “Маджестик Турс“ ЕООД възстановява заплатената от Резервиращият сума и не дължи допълнително обезщетение за това.

10.3. Резервацията може да бъде автоматично анулирана от Хотелиера, в случаите, когато Ползвателя/Ползвателите не се яви/явят в хотела в първия ден от датата на резервираното настаняваня и Резервиращият не уведоми "Маджестик Турс" ЕООД, че желае да ползва услугата по настаняването и даде информация относно датата и часа на пристигане на Ползвателя/Ползвателите в мястото за настаняване. Сумите по неизползваните нощувки  не се възстановяват.

11.При анулация на резервацията от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

12.1. при пътуване в чужбина :

а) до 45 дни  от  датата на настаняване- административна такса от 50лв., освен в случайте когато сумите платени по предлаганите от нас туристически услуги са невъзвръщаеми според условията за резервация на нашите контрагенти и доставчици

б)  до 30 дни  от  датата на пътуването   -  10% от общата цена на туристическата услуга, освен в случайте когато сумите платени по предлаганите от нас туристически услуги са невъзвръщаеми според условията за резервация на нашите контрагенти и доставчици 

в) от 29 до 21 дни от датата на настаняване- 30% от общата цена на туристическата услуга, освен в случайте когато сумите платени по предлаганите от нас туристически услуги са невъзвръщаеми според условията за резервация на нашите контрагенти и доставчици 

г) от 20 до 15 дни от датата на настаняване- 40% от общата цена на туристическата услуга, освен в случайте когато сумите платени по предлаганите от нас туристически услуги са невъзвръщаеми според условията за резервация на нашите контрагенти и доставчици 

д) по-малко от  15 до датата на настаняване- 100% от общата цена на туристическата услуга

12.2. при пътуване в страната :

а) до 45 дни  от  датата на настаняване- административна такса от 50лв., освен в случайте когато сумите платени по предлаганите от нас туристически услуги са невъзвръщаеми според условията за резервация на нашите контрагенти и доставчици

б/от 44 до 30 дни  от  датата на пътуването- 10% от общата цена на туристическата услуга, освен в случайте когато сумите платени по предлаганите от нас туристически услуги са невъзвръщаеми според условията за резервация на нашите контрагенти и доставчици

в) от 29 до 15 дни от датата на настаняване- 30% от общата цена на туристическата услуга, освен в случайте когато сумите платени по предлаганите от нас туристически услуги са невъзвръщаеми според условията за резервация на нашите контрагенти и доставчици 

г) по-малко от 15 дни до датата на пътуването - 100%  от  общата  стойност на пътуването

12. Туристически ваучер 

След сключването на договор за туристическа услуга и заплащането на пълния размер на дължимата цена за настаняването  ще Ви бъде издаден туристически ваучер за настаняване, който представлява доказателство за заплатената от Вас резервация. Според закона за Туризъм от Резервиращия се изисква да потвърди получаването на туристическия ваучер писмено чрез е-мейл.

13. Предявяване на рекламация

Всеки Ползвател на услуга има право чрез Резервиращия да предяви рекламация за неизпълнение или неточно изпълнение на договора за туристическа услуга за настаняване, като при установяване на неточност в изпълнението на заплатените услуги, Ползвателя/Ползвателите се задължава/т незабавно да уведоми/уведомят на първо място персонала на мястото на настаняване, с оглед на своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. При затруднения и/или отказ от страна на мястото на настаняване да съдействие по отстраняване на неизпълнението или неточното изпълнение на договорените условия, Ползвателят/Ползвателите, чрез Резервиращия следва да информира/т в най- кратък срок и  „Маджестик Турс“ ЕООД.

Когато претенциите/рекламациите на Ползвателят/Ползвателите не бъдат удовлетворени по време на престоя му/им в мястото за настаняване, Ползвателят/Ползвателите може/могат да формулира/т съответната претенция/рекламация писмено по време на престоя си или чрез Резервиращия  след напускането на мястото за настаняване. Всяка претенция/рекламация трябва да бъде задължително придружена от констативен протокол, подписан от представител на приемащата страна/администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и от Ползвателят/Ползвателите. 

Рекламации следва да се отправят в най-кратък срок след възникването на претенцията на Ползвателят/Ползвателите. Във всички случаи, рекламации могат да се предявяват до 3 дни от крайната дата на престоя на Ползвателят/Ползвателите в мястото за настаняване. Рекламации изпратени след посочения срок се считат за невалидни и няма да се разглеждат.

След постъпването на рекламация, „Маджестик Турс“ ЕООД ще  предприеме всички необходими действия за удовлетворяването на Ползвателят/Ползвателите  в срок от 30 дни от получаване на рекламацията в рамките на своята отговорност.

За рекламации, подадени от Ползвателят/Ползвателите или Резервирящия при нарушение на Общите условия, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговороност. В тези случаи Ползвателят/Ползвателите  и Резервиращия няма/т право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туроператора.

7. Редът за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.  

Общи условия към Договора за туристически пакет

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно само по електронен път на е-мейл info@majestictours.net. Резервацията се счита за валидна след изпращане на сканирано копие на подписан Договор за туристически пакет и внасяне на депозит.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. Поискане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и не заплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването ни виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в по банков път на сметката на Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане: 60 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4. Цените са калкулирани по централния курс на БНБ за съответната валута.

3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база реалното увеличение на компотента, повлиял върху нейната промяна, не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването.

4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава :

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя “ Медицински разходи при болест и злополука “ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества, с които има сключен договор, и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването. При пакетни пътувания /туристически пакети/ цената на застраховката е включена в цената.

4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД“ със адрес София 1504, бул.“ Христофор Колумб‘ 43. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя при поискване преди началото на пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:

4.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи на граничните власти нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )

4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги. 4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.

4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 4.5. Потребителят има право:

4.5.1. в срок до 45 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването,освен в случайте,когато сумите по издадените самолетни билети и туристически услуги са невъзвръщаеми и условията на туристическите услуги ,предлагани от нашите доставчици са не позволяват промяна на имена по направени вече резервации. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и административна такса по прехвърлянето в размер на действителните разходи, но не по-малко от 50 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.


5. Отговорност на Страните

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 80 % от стойността на тези услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора,а именно : изменение на летището за излитане/кацане, времето на полета, замяна на типа самолет. Същото важи и при използването на друг вид транспорт. анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя загуба или повреда на багажа по време на пътуването отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването, поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

 а) Потребителя;

 б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти придобросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

5.7.1. при пътуване в чужбина :

а) до 60 дни преди датата на пътуването – 50% неустойка;

 б) от 60 до 45 дни преди датата на пътуването - 85% от общата стойност на пътуването;

 в) по-малко от 45 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

 5.7.2. при пътуване в страната :

  а) до 14 дни преди датата на пътуването – без неустойки;

  б) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

6. Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на място, като се състави Протокол, подписан от представител на приемащия контрагент, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Потребител, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверяват съответните факти и обстоятелства.

6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи, в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

6.4. За рекламации, подадени от Потребителя при нарушение на Общите условия, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Потребителят носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туроператора.

7. Редът за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.