Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ „МАДЖЕСТИК ТУРС“ ЕООД ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО И РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ НА САЙТА WWW.MAJESTICTOURS.NET

Добре дошли на уеб страницата на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД. Моля да се запознаете с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на уеб страницата, както и с условията за резервация на туристическите услуги, предлагани от туристическа компания „Маджестик Турс“ ЕООД на URL https://www.majestictours.net/general_terms.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и „Маджестик Турс“ ЕООД по отношение на ползването на Сайта и Услугите от страна на Потребителите. Чрез достъпа до и използването на Сайта Потребителите декларират, че са запознати с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, приемат ги и се задължават да ги спазват.
Сайтът и Услугите могат да се използват само от Потребители, които са навършили 18 години, и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. С използването на Сайта и Услугите Потребителите декларират, че са дееспособни лица съгласно приложимото законодателство и, че не са налице каквито и да било други пречки да поемат договорни задължения.
С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги от „Маджестик Турс“ ЕООД, в качеството си на туроператор и туристически агент, и потребителите на сайта www.majestictours.net посредством достъпа до и използването на ресурсите на Сайта, както и отношенията между „Маджестик Турс“ ЕООД и потребителите по повод на сключваните посредством ползването на Сайта и Услугите следни договори:
-Договор за посредничество /Резервационна бланка (в случаите, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя туристически услуги в качеството си на Турагент)
-Договор за туристическа услуга (в случайте, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя туристически услуги в качеството си на Туроператор)
-Договор за туристическо пътуване с обща ценa (в случаите, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя услуги в качеството си на Туроператор)
Договорите описани по-горе се сключва в електронна форма на основание чл. 82, ал. 5 от Закона за туризма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, като се считат за сключени след поставянето от страна на Потребителите на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора ", и натискането на бутон „Приемам оферта", след получаване на оферта по своето запитване от „Маджестик Турс“ ЕООД.
Посочените действия съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват валидно Потребителите с условията по сключените Договори.
При спор относно титуляра на електронните изявления по сключването на Договорите, описани по-горе, за такъв ще се счита Потребителят, през чийто профил е извършено съответното изявление.
На Потребителите се осигурява възможност за регистрация, където те декларират и изрично посредством попълване на полето „Запознат/а съм с общите условия и съм съгласен/съгласна с тях” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. Потребител е всяко лице, посетило и използващо Сайта.

С приемането на Общите условия, Потребителите декларират изрично, че им е известна разпоредбата на чл. 50, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 54a, 55 и 58 от същия закон, тъй като туристическите услуги по извършените резервации попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.
"Маджестик Турс“ ЕООД си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за туризма, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.1. „Маджестик Турс“ ЕООД е дружество,регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9020, ж.к.Младост, бл. 155, ап. 96, ЕИК 204423284,МОЛ: Кремена Велева-Бренан
1.2. „Маджестик Турс" ЕООД е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение за регистриция №РК-01-7675, издадено от Министерството на Туризма на Република България.
„Маджестик Турс“ ЕООД е регистрирана да осъществява своята дейност само по електронен път посредством сайта www.majestictours.net на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за туризма.
1.3. „Маджестик Турс“ ЕООД e регистрирана като администратор на лични данни с регистрация №427341, съгласно закона за Личните данни на Република България
1.4. „Маджестик Турс“ ЕООД има регистрация по Закона за добавената стойност с номер BG204423284
1.5. „Маджестик Турс“ ЕООД има сключен договор със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, във връзка със сключена задължителната застраховка отговорност на туроператора по чл. 97, ал. 1 от Закона за Туризма, с полица номер 03700100002023, валидна до 11.04.2020.
1.6. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: https://www.majestictours.net/general_terms/ по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 
1.7. Данни за жалби: 
Жалби се приемат само по електронен път и подадени през секцията оплаквания от титуляра по закупената туристическа услуга, посредством персоналния му профил на yеб сайт на компанията - www.majestictours.net
1.8. Контакти за връзка с „Маджестик Турс“ ЕООД
телефонен номер/skype/viber/whats up : +359 887 31 10 05
адрес на електронна поща: info@majestictours.net 
yеб сайт: www.majestictours.net
1.9. Работно време през което се обработват запитвания от клиенти
Понеделник-Петък от 10.00 до 18.00
Събота-Недела-почивни дни

1. Този сайт и информацията в него са за лична, законна и нетърговска употреба. Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. 

2. Ползвайки този сайт Вие се съгласявате: 

    2.1. да не правите спекулативни, фалшиви, или неверни резервации или резервации в очакване на търсенето; 

   2.2. да не копирате информация от него, като използвате бот, паяк, шпионин, както и други автоматични средства или ръчна обработка за каквито и да било цели без изричното одобрение на „Маджестик Турс“ ЕООД;

  2.3. да не нарушавате ограниченията на заглавията на уеб-сайта за изключения относно ботове или да заобикаляте други средства, използвани да ограничат или да предотвратят достъпа до този уеб-сайт;

   2.4. да не предприемате действия, които, по преценка на „Маджестик Турс“ ЕООД, водят или могат да доведат до неразумно или непропорционално големи натоварвания на инфраструктурата на „Маджестик Турс“ ЕООД/www.majestictours.net.

   2.5. че, при установена измама, злоупотреба или подозрителна дейност от Ваша страна, Вашият профил и всички направени от Вас резервации ще бъдат автоматично анулирани, без право на връщане на суми по тях, като си запазваме правото да предприемем всички необходими правни действия за понесените от нас или нашите доставчици щети, предизвикани от Ваша страна.

3. Всякакви изменения, промени под каквато и да било форма и вид, възпроизвеждане, адаптиране, преотдаване, лицензиране на каквато и да е част от съдържанието на този уеб сайт, публикуване, размножаване, продажба на информация и/или материали, визуализации, медия под каквато и да е форма са забранени и представляват нарушение на Закона.

4. Употребата на материали от настоящият уеб-сайт от Потребителя или всяко трето лице с търговска цел са забранени и ще бъдат преследвани с всички позволени законови средства.

5. Никой няма право да използва зловредни или манипулативни устройства и/или софтуер , нито да се намесва в правилното функциониране на този сайт по какъвто и да било начин. Използването на сайта по непозволен начин е в нарушение на международни и български правни норми за защита на интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.

6. Потребителят носи пълната законова и финансова отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, и за всички вреди, претърпени от „Маджестик Турс“ ЕООД в резултат на неправомерното използването на сайтa www.majestictours.net.

 

Всеки софтуер, който може да се свали от сайта е авторска работа на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици. Употребата на Софтуера от Ваша страна се регулира от условията на споразумението с крайния клиент.
„Маджестик Турс“ ЕООД дава на Вас, потребителите, лично непрехвърлимо разрешение да използвате софтуера с цел разглеждане и изпращане на запитване и резервиране на туристически услуги, но не и за други цели. 
Моля, забележете, че всеки софтуер, включително без ограничение и всяка HTML програма и всеки Active X контрол, включени в този уеб-сайт, са притежание на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици и са защитени от закони за авторско право и международни договорености. Всяко възпроизвеждане или превъзпроизвеждане на Софтуера е категорично забранено от закона и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата възможна строгост.
БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА КАЗАНОТО ПО-ГОРЕ, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕР НА КОИТО И ДА БИЛО ДРУГИ СЪРВЪР ИЛИ МЯСТО С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЖДАНЕ ИЛИ ПРЕВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЕНО.
Разпечатано копие от това споразумение, както и от всяко уведомление, направено в електронна форма, ще имат стойност в съдебни или административни процеси относно споразумението, в степен в която могат да се използват други оригинални писмени документи.

Ние се стремим да гарантираме, че информацията за всички продукти, включително цените, показвани на нашия уеб сайт са точни или се актуализират периодично. Въпреки това, предвид големия обем туристически услуги, предлагани от нас е неизбежно, в изключителни случаи да възникнат грешки. Ние не можем да поемем отговорност за тези грешки.
В случаите, когато съществува разминаване относно информацията за отделен продукт, ние ще ви предложим изборът да продължите с резервацията си, като направим необходимите корекции или да анулирате с право на пълно възстановяване на сумата, платена само този продукт.
Туристическите продукти,които предлагаме са на база заявка-потвърждение, като публикуваните цени са стартови и са актуални към момента на публикуването/актуализирането им в нашия сайт, т.е. съществува вероятност да няма наличност по желания от Вас продукт или промяна в цената,  поради тяхната динамичност. За крайна цена се приема, цената, която получавате от нас след натискане на виртуалния бутон „отправи запитване“ към всяка публикувана от нас оферта или форма за отправяне на запитване, освен ако не е изрично упоменато друго.

С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителите се съгласяват изрично със събирането и обработването на личните им данни от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД и по-конкретно въз основа на:
а) получено изрично съгласие на Потребителите; 
б) изпълнение на задълженията на страните във връзка с предоставянето на Услугите.
Лични данни на Потребителите на Сайта се събират при използване на Услугите за резервиране на туристически услуги. Ако Потребителите не желаят да предоставят съответните лични данни, на тях им се отказва възможността за резервиране на туристически услуги.
Операторът събира лични данни за Потребителите и посредством уеб формата за контакти и създадения от Потребителите персонален профил във връзка с предоставяните Услуги.
Сайтът използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc., с цел да се подпомогне анализът на използването на Сайта. За тази цел Google Analytics използва т.нар. „cookies“ - текстови файлове, които се съхраняват във компютрите на Потребителите. Получената чрез тези файлове информация относно начина на ползване на уеб сайта - стандартна информация за регистрация в Интернет (вкл. IP адрес) и информация за поведението на Потребителите в анонимна форма се предоставя на Google, включително на сървъри в САЩ.
Цели на обработване на лични данни:
„Маджестик Турс“ ЕООД събира и обработва лични данни за целите на предоставяните Услуги, включително за следните цели:
- отчетно-счетоводни цели;
- статистически цели;
- отговаряне на запитвания на Потребители;
- обезпечаване на надлежно изпълнение на задълженията на страните по предоставяне на Услуги;
- за целите на директния маркетинг;
-посредничество при резервация на туристически услуги;
Обработваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато личните данни са изискани от съдебни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред (напр. Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, Закона за министерство на вътрешните работи и др.).
Моля, имайте предвид, че авиокомпаниите са задължени съгласно новите закони, въведени в редица страни като САЩ, Канада, Мексико, Дубай, Йоханесбург, Тайланд (списъкът подлежи на промяна), да предоставят на агенциите за граничен контрол достъп до данните за пътниците. Съответно, всяка информация, която имаме за вас и за Вашите пътувания, може да бъде разкрита на митническите и имиграционните власти на всяка дестинация,включена във Вашето пътуване.
С приемането на Общите условия, Потребителите се считат за уведомени за правата си по чл. 34а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД, а именно:
Операторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на Потребителите от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Операторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Потребителите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица, както и в случаите, при които регистрираните Потребители сами са направили публично достъпни личните си данни или са дали достъп до потребителския си профил на трети лица.
1) да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг;
2) да бъдат уведомени, преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване.

  1. Възможността за закупуване на предлаганите на сайта туристически услуги е достъпна единствено за регистрирани Потребители. 
  1. Регистрацията става като се попълни регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес:              https://www.majestictours.net 
  2. При регистрацията си Потребителите предоставят задължително следните данни:
  1. -име и фамилия;
  1. -адрес на електронна поща;
  1. -телефон за контакт; 
  1. -потребителско име и парола.
  1. След изпращане на попълнените данни посредством натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, на посочените от Потребителите електронни адреси се изпраща съобщение, съдържащо код за активация и връзка към страница от сайта, където той трябва да бъде въведен, с цел активация на регистрацията. 
  1. В резултат на извършена и потвърдена регистрация, Туроператорът създава профили на регистрираните Потребители, достъпът до който се осъществява с въвеждане на потребителско име и парола.
  1. С въвеждането и изпращането на данните по-горе, и тези въведени в процеса на резервация на туристически услуги, Потребителите декларират, че същите са верни и точни и се задължават да ги актуализират своевременно при настъпила промяна.

"Маджестик Турс" ЕООД предлага на Потребителите туристически услуги в качеството си на Туроператор или Туристически агент, в зависимост от договорните си отношения със съответния доставчик, туроператор или подагент.
При резервация на туристически услуги се прилагат Общите Условия на приложимите по Закона за Туризъм договори.
"Маджестик Турс" ЕООД действа в качеството си на агент и посредничи на Потребителя при закупуването на следните туристически услуги:
-Турове-Туровете, които предлагаме са с различна продължителност, и могат да са или да не са част от организирано, или неорганизирано пътуване с обща цена в зависимост от начина по които са оферирани и закупени отделните туристически услуги. Пътуване с продължителност под 24 часа и не включващо нощувка не може да бъде определено като пътуване с обща цена. 
-Самолетни билети по чартърни, нискобюджетни и редовни авиолинии
-Билет/пропуск за Lounge на определено летище
-Билети са влакове и жп карти
-Круизи и билети за фериботи
-Места за настаняване
-Туристически застраховки
-Трансфери
-Автобусни билети 
-Наем на кола (rent a car)
-Билети за атракции, музей, спортни/музикални събития, атракции, комбинирани билети и др. подобни
Според закона за Туризъм организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена са пътувания:
а) по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
- транспорт;
- настаняване;
- други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и съставляват значителна част от пътуването, и
б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи, и
в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.
"ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ" са настаняване, хранене и транспортиране.
"ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водно- атракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
"Маджестик Турс" ЕООД действа в качеството си на Туроператор при продажбата на туристическо пътуване с обща цена, когато то се предлага от името и за сметка на дружеството, както и в отделни случаи при предлагането на круизни пътувания, трансфери и услуги по настаняване.
Ако не е упоменато друго в изпратената към Потребителите оферта, Потребителите оторизират "Маджестик Турс" ЕООД да бъде техен агент и посредник при закупуването на избраната туристическа услуга.

С резервацията на туристически услуги Потребителите декларират, че:
    а) са дееспособни лица съгласно приложимото законодателство, навършили 18 години, и че не са поставени под пълно или ограничено запрещение, както и, че не са налице каквито и да било други пречки да поемат договорни задължения
    б/ упълномощени от всеки един от придружаващите ги лица да подадат заявката за резервация и да сключат съответния договор с „Маджестик Турс“ ЕООД
    в) са информирали всеки един от придружаващите ги лица и всеки един тях е приел ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на „Маджестик Турс“ ЕООД, публикувани на адрес https://www.majestictours.net/general_terms както и допълнителните условия на доставчика на туристическата услуга
    г) се задължават да информират придружаващите ги лица за всички обстоятелства, свързани със сключването, изменението, изпълнението, прекратяването или развалянето на съответния договора и за всички техни права и задължения. 
Заплащането на закупените туристически услуги, възстановяването на пари и изплащането на обезщетения от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД ще се извършва чрез Потребителите,  за сметка на придружаващите ги лица.
Стъпки по резервирането на туристически услуги
1. Изпращане на онлайн запитване за конкретна туристическа услуга, публикувана на страницата на „Маджестик Турс“ или на индивидуално запитване според избрани критерии 
2. Потвърждение на наличност и актуална цена (в рамките на 24 часа от изпращането на заявката) или изготвяне на персонална оферта от страна на „Маджестик Турс“ (в рамките на 72 часа от изпращането на заявката). В потвърждението изпратено към клиента „Маджестик Турс“ ЕООД посочва вида на договора, който ще бъде сключен с  Потребителя за конкретната туристическа услуга, както и условията на доставчика.
3. Приемане на офертата и съгласяване с общите условия на „Маджестик Турс“ ЕООД, както и с допълнителните условия на доставчика на конкретната туристическата услуга, когато дружеството действа с качеството си на туристически агент.
Приемането на офертата има характера на предложение за сключване на договор от страна на Потребителя и от Потребителя може да се изисква заплащане на част от или цялата сума на заявената туристическа услуга. В такъв случай приемането на офертата се счита за валидно след получаването на необходимото плащане по банковата сметка на „Маджестик Турс“ ЕООД.
Предлаганите от "Маджестик Турс" ЕООД туристически услуги са на база заявка- потвърждение и не винаги имаме възможността да предложим временна резервация, особено в случаите, в които се касае за туристически услуги по промоционални цени или тарифи не позволяващи връщане на суми при анулация. Поради тази причина Потребителя получава потвърждение за своята резервация след заплащане на дължимата сума. В случай,че във времевия интервал между получаването на заплатената от Потребителя сума и потвърждаването на резервацията от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД" настъпят промени по цената на заявената туристическа услуга или наличността по нея е изчерпана, и заявката не може да бъде изпълнена,  „Маджестик Турс“ ЕООД предлага на Потребителя следните опции:
    а/възстановяване на заплатената от Потребителя сума;
    б/възможност да направи нова заявка за резервация на актуалната цена, след доплащане на съответната разлика.
Когато заявката може да бъде изпълнена „Маджестик Турс“ ЕООД изпраща потвърждение  на  резервацията  до посочения в персоналния профил на Потребителя имейл.
4. Договорът се счита за сключен от момента на получаване на Потвърждението за резервираната туристическа услуга,  и след заплащане на дължимата сума според условията на съответния договор.

При плащането на резервации за туристически услуги, моля изберете една от посочените опции по-долу:

По сметката на "Маджестик Турс" ЕООД в "Уникредит Булбанк" АД при плащане на каса в някои от клоновете на банката или от Ваша сметка в същата банка

Получател: Маджестик Турс“ ЕООД
IBAN: BG46UNCR70001522835513
BIC: UNCRBGSF
Валута: BGN
Основание за плащане: вид туристическа услуга и име и фамилия на Потребителят приел офертата

При тази опция сумата се отразява веднага по банковата сметка на "Маджестик Турс" ЕООД. При плащане от друга банка преводът постъпва в банковата сметка на "Маджестик Турс" ЕООД между 1 и 3 работни дни след нареждането.

По сметката на "Маджестик Турс" ЕООД в дружеството за електронни пари "Paysera LT"

1/Може да заплатите директно от вашата сметка в Paysera към Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД (EVP5310002834631) напълно безплатно, като сумата се отразява веднага в Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД.
2/Може да направите плащане директно на каса в клоновете на изброените по-долу банки или от личната си сметка в изброените по-долу банки до сметката на "Paysera LT" в същата банка. При този вариант сумата се отразява до 30 минути в Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД.
Получател: Paysera LT
Валута: BGN
Основание за плащане / детайли: EVP5310002834631 (това е сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД в системата на Paysera и задължително трябва да фигурира в основанието) + вид туристическа услуга и име и фамилия на Потребителят приел офертата.
Allianz- IBAN: BG17BUIN95611000532505 SWIFT: BUINBGSF
Postbank-  IBAN: BG47BPBI79421021623901 SWIFT: BPBIBGSF
ОББ-  IBAN: BG10UBBS80021044995240 SWIFT: UBBSBGSF

ВАЖНО: Резервациите за туристически услуги се потвърждават само след постъпване на сумата по банкова сметка на "Маджестик Турс" ЕООД. Всичко банкови такси са за сметка на Потребителя.

ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО/РЕЗЕРВАЦИОННА БЛАНКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ТУРОВЕ

 

 

При сключването на договор за посредничество/резервационна бланка за закупуване на Тур с Потребителя, Маджестик Турс“ ЕООД посредничи между Потребителя и Доставчиците на турове.

Доколкото не е упоменато друго отношение, Потребителя сключва договор за посредничесто с „Маджестик Турс“ ЕООД и отделно Договор за туристическа услуга или Договор за организирано пътуване със съответния Доставчик, след приемане на избраната оферта, заплащане на договорената сума и съгласяване с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на „Маджестик Турс“ ЕООД и тези на съответния Доставчик.

Туровете, при които „Маджестик Турс“ ЕООД посредничи и предлага в качеството си на туристически агент могат да бъдат полудневни, еднодневни, да включват посещение на конкретен туристически обект или събитие, ползване на независима туристическа услуга или продукт,  да са част от организирано пътуване с обща цена или да се рекламират като турове или пътуване, сглобено от отделни туристически услуги (за всяка една от които се прилагат отделни договори, според общите условия на съответния Доставчик).

Описанието на Тура, маршрута, часовете на започване и приключване, цените и общите условия на Доставчика са индивидуални за всеки един Тур, и се прикалагат към изпратената от нас оферта. Моля запознайте се с тях, преди да направите заявка за резервация.

 

11.1.1 Резервации

Резервациите за Турове се потвърждават само след приемане на офертата от страна на Потребителя и заплащане на дължимата сума, което може да бъде на една или повече вноски според условията на Доставчика.

11.1.2 Цени

Публикуваните цени са в лева на човек и са стартови. Възможно е изпратената от нас оферта да се различава от публикуваната в сайта цена. Когато по една резервация пътуват повече от един човек, крайната цена се калкулирана на броя пътуващи.

Цените на Туровете не включват храна, напитки и входове за атракции, освен ако не е упоменато друго, както и задължителна туристическа или медицинска застраховка.

Доставчиците имат право да увеличат цената на Тура след неговата резервация и да изискват допълнително заплащане при повишаване на цената на горивото, на летищни/пристанищни такси, местни данъци на посещаваната дестинация, като посочат в общите си условия допустимия максимален размер на увеличението, както и крайния срок, до които то е приложимо. Увеличение на цената над упоменатите от Доставчика параметри дава право на Потребителя на безплатна анулация.

11.1.3 Език на провеждане на Туровете

Езикът, на който се провеждат Туровете е упоменат в офертата, като в повечето случаи е на Английски език. При желание за провеждане на Тура на език, извън посочения в офертата, моля свържете се с нас за да отправим запитване към Доставчика на услугата.

11.1.4 Приемане на риска

Потребителя се задължава да се запознае напълно с особеностите и спецификите на Тура, който закупува, и сам да прецени потенциалните рискове за своето здраве и безопастност, както и крайните потребители по настоящия договор. При някои туристически услуги, особено при пътувания  свързани с посещения на отдалечени райони, могат да възникнат непредвидими ситуации, в резултат на природни сили, тероризъм, граждански вълнения, войни и аварии и др. В подобни ситуации евакуацията, както и достъпа до медицинско обслужване може да отнеме малко повече време от необходимото, което да доведе до нараняване, загуба или повреда на имущество, дискомфорт и неудобство на Потребителя.

Туровете, свързани с активна почивка, катерене, походи, планински/водни/ектремни/ летателни спортове/колоездене/мотокрос/приключенски/ авантюристични  и други рискови дейности, могат да представляват значително ниво на риск за Вашето здраве и безопастност, дори смърт. Със закупуването на този вид туристически услуги и приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на "Маджестик Турс" ЕООД и тези на Доставчика, Потребителят и крайните потребители по договора декларират, че са взели под внимание всички потенциални рискове, предизвикателства,   опасности, преценили са, че здравословното им състояние, както и нивото им на физическа активност не би възпрепятствало безпроблемното изпълнение на закупения тур, и поемат цялата отговорност при евентуални неблагоприятни последици.

Всички доставчици на Турове, техните контрагенти, и подизпълнители притежават необходимите лицензи и застраховки, като ползваните от тях превозни средства се проверяват за техническа изправност преди използването им и са напълно застраховани срещу злополука на пътниците по време на движение.

Преди използването на туристическата услуга Потребителя и придружаващите го лица получават пълна информация по отношение на своята безопастност и се задължават да следват стриктно дадените указания. Указанията могат да включват, но да не се ограничават до начина на експлоатация на превозно средство, правилното използване на предпазни устройства (включващи предпазни колани, каски и флотационни устройства) и подчиняване на всички знаци, както и устни или писмени предупреждения по отношение на здравето и безопасността.

Туристическа компания „Маджестик Турс“ ЕООД и нейните Доставчиците не носят отговорност за загуби или щети, причинени от неспазването на инструкциите за безопасност.

11.1.5 Специфични изисквания

Потребителят може да информира „Маджестик Турс“ ЕООД за специфични искания и предпочитания свързани със закупуването на конкретния  Тур преди приемането на офертата. Дружеството се ангажира да уведоми съответния доставчик, който ще положи всички усилия да удовлетвори искането на Потребителя в рамките на възможното, без да дава гаранции за това.

11.1.6 Здравословно състояние

Потребителят се задължава от свое име и от името на крайните потребители по този договор да уведоми „Маджестик Турс“ ЕООД при бременност, увреждане, намалена подвижност или специални нужди, за да може Доставчикът на конкретния тур да предприеме необходимите мерки, съгласно Европейското законодателство и законодателството на посещаваната от Потребителя дестинация.

Някои Доставчици изискват попълването на Медицински формуляр, с подробна информация относно здравословното състояние на пътуващите, поради спецификата на предлаганите от тях турове.

„Маджестик Турс“ ЕООД и Доставчиците на Турове не поемат отговорност, ако в резултат на недекларирани медицински състояния, на Потребителя му е отказана възможността напълно, или частично да се възползва от закупената туристическа услуга, и не дължат компенсации за допълнителни разходи или възстановяване на суми по неизползвани услуги.

Доставчикът си запазва правото да откаже резервация за определен Тур,  поради факта, че не разполага с необходимите ресурси да окаже нужното съдействие, смята, че ползването й би влошило здравословното състояние на Потребителя или, че здравословното състояние на Потребителя би възпрепятствало изпълнението на Тура, и в резултат на това би оказало въздействие върху удовлетвореността на другите участници.

11.1.7 Местни закони

Потребителя и прудружаващите го лица се задължават да спазват законите и подзаконовите нормативни актове на дестинациите, които посещават или преминават транзитно, като при установено нарушение „Маджестик Турс“ ЕООД и нейните Доставчици се освобождават от задълженията и отговорностите, които биха имали по Договора.

11.1.8 Промени направени от Доставчика в последния момент

Доставчиците на „Маджестик Турс“ ЕООД си запазват правото да правят промени по време на предлаганите от тях Турове по тяхно усмотрение. Тези промени могат да бъдат промяна на маршрут, място и час на тръгване и пристигане, място за настаняване, първоначално предвидени места за посещение, алтернативни превозни средства и др. В повечето случай промените могат да се дължат на непредвидени обстоятелства, представляващи опасност за здравето на Потребителите, до тяхната неудовлетвореност, безопасност или комфорт или други оперативни проблеми.

Това би могло да доведе до допълнителни разходи, които следва да бъдат покрити от Потребителя, за което „Маджестик Турс“ ЕООД или нейните доставчици не поемат отговорност.

С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на "Маджестик Турс" ЕООД и тези на Доставчика, Вие  декларирате, че разполагате с необходимата застраховка и финансови средства за покриване на извънредни разходи, независимо дали те са в следствие на промяна на маршрута или не. "Маджестик Турс"  ЕООД и нейните Доставчици не носят отговорност, в случаите, когато Потребителят и крайните потребители по този договор не са предприели необходите действия за обезпечаване на своето пътуване за непредвидими обстоятелства.

11.1.9 Промяна или анулация на Тур от страна на Доставчика преди началната му дата

Доставчиците си запазват правото да правят незначителни промени по предлаганите от тях турове преди началната дата, за които „Маджестик Турс“ ЕООД уведомява Потребителя в най-кратък срок.

В случаите, когато промяната е определена от Доставчика, като значителна, на Потребителя се предлага възможността да я приеме или да упражни правото си на безплатна анулация.

Туровете могат да бъдат анулирани от доставчика, поради несъбран минимален брой участници, като на Потребителя се предлага пълно възстановяване на заплатените суми, или при форсмажорни обстоятелства, където Доставчикът си запазва правото да си приспадне евентуалните разходи, към настъпването на събитието.

11.1.10 Промяна или анулация на тур от страна на Потребителя

Всеки Потребител има право на направи промяна или анулация на Тур, съгласно общите условия на Доставчика на услугата. Моля, обърнете внимание, че не винаги е възможно да се правят изменения. Там, където това е въможно, към приложимите глоби на Доставчика, Потребителят заплаща и административна такса за промяна или анулация на „Маджестик Турс“ ЕООД, на стойност 20 лв на резервация. Ще ви бъде издаден нов ваучер (където е приложимо). Първоначалният ваучер става невалиден и трябва да бъде унищожен.

11.1.11 Поведение на Потребителя и крайните потребители по настоящия договор

Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на тур мениджъра. От всички пътуващи се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването.  Доставчиците си запазват правото да прекъснат пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай доставчиците могат да изискат от туриста да напусне групата на първото възможно място, без да носи никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.

Потребителят и крайните потребители се задължават да се се явят на посоченото във ваучера място на провеждане на Тура поне 5 минути по-рано и да се придържат към туристическата програма. Неявяването или отделянето от групата се приема като отказ от Ваша страна да ползвате закупената туристическа услуга, за която не се дължат неустойки от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД и Доставчикът на услугата.

11.1.12  Отговорност на Доставчика

Отговорността на Доставчика се определя според това дали закупения от Потребителя Тур е полудневен/еднодневен, посещение на конкретен туристически обект или събитие, независима туристическа услуга или продукт, част от организирано пътуване с обща цена и др.

Доставчикът на туристическата услуга е отговорен за вреди, причинени от неговата небрежност.

Задълженията на Доставчиците на туристически услуги, обезщетенията и компенсациите се ограничават до законодателството на седалището на Доставчика, както и до международните конвенции, приложими за съответната туристическа услуга, а именно: Варшавската конвенция, изменена с Хагския протокол от 1955; Монреалската конвенция по отновешение на международно пътуване по въздух; Атинската конвенция по отношение на морското пътуване; Конвенцията Берн/Котиф по отношение на железопътния транспорт и Парижката конвенция по отношение на настаняването, както и при пътуване в Европейския съюз до регламентите приети от Европейската комисия. Изброените по-горе конвенции ограничават размера на обезщетението, за което ПотребителяТ може да претендира при телесна повреда, смърт, нараняване, закъснение, анулация, загуба, повреда и забавяне на багажа.

Доставчиците на Турове не носят отговорност за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, които се дължат на :

а/поведението на Потребителя и придружаващите го лица;

б/действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

в/непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на доставчика или туроператора, както и от техните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО/РЕЗЕРВАЦИОННА БЛАНКА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО  НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

 

11.2.1 Възможност за предварителна резервация

11.2.1.1 Чартърни полети

Предварителна резервация по чартърни полети не е възможна и резервацията е обвързана със закупуването на съответния билет. Според конкретните условия на Доставчика на Потребителя може да се предостави възмoжност за заплащане на самолетния билет на 2 вноски (депозит+доплащане според посочените срокове).

11.2.1.2 Нискобюджетни авиокомпании (Low Cost Airlines)

В повечето случаи, предварителна резервация по полети на нискобюджетни авиокомпании не е възможна, тъй като резервацията е обвързана със закупуването на съответния билет.

Въпреки това, в зависимост от дните оставащи преди полета, някои авиокомпании предлагат опцията за временна резервация, с период на валиднот до 24 часа, безплатно или срещу допълнително заплащане.

11.2.1.3 Редовни авиолинии

Маджестик Турс“ ЕООД може да предложи на Потребителя безплатна резервация по полетите на редовните авиолинии, с период на валидност от няколко часа до 3 дена,  като уведоми Потребителя за крайния срок ,в който билетът може да бъде закупен по резервираната тарифа. Важно е да се знае, че понякога авиокомпаниите променят цената на самолетния билет, дори при направена резервация. Възможно е и увеличение на летищни такси в следствие на валутни разлики. Поради тези причини „Маджестик Турс“ ЕООД не може напълно да гарантира цената на самолетения билет до момента на неговото издаване, тъй като това са независещи от дружеството причини.

Резервации направени на няколко места подлежат на автоматична анулация от страна на съответната авиокомпания. В случай че сте направили резервация за същия полет и пътник на друго място при по-добри условия Ви препоръчваме да се свържете с нас за да се опитаме да Ви предложим същата цена или да анулираме резервацията Ви в нашата система.

 

11.2.2 Цена

11.2.2.1 Цената на самолетния билет е валидна само за превоз от и до конкретното летище, тарифа, вид пътник, дата и номер на полет, освен ако изрично не е посочено друго.

11.2.2.2 Цената на еднопосочните билети по полетите на редовните авиолинии не винаги е в размер на 50% от тази на двупосочните – в повечето случаи е по-висока. При нискобюджетните авиокомпании цената на двупосочния билет се изчислява сумарно на база цената на двата еднопосочни билета. При чартърните полети цената на двупосочния билет може да е както фиксирана, така и да е сумарно изчислена на база цената на двата еднопосочни билета.

11.2.2.3 Цените на самолетните билети не включват стойността на наземното транспортно обслужване между летищата, или между летищата и градските терминали. Цената се изчислява съгласно тарифата на въздушния превозвач /доставчика в сила към момента на изпращането на офертата към Потребителя и зависи от наличността на съответната класа и окончателното потвърждение от доставчика или авиокомпанията.

11.2.2.4 Цените на самолетните билети по чартърните полети и тези на нискобюджетните авиокомпании се отличават със своята динамичност. Извършването на плащане след изпратена заявка за резервация само по себе си не означава че резервацията Ви е потвърдена. При чартърните билети и билетите по полетите на нискобюджетните авиокомпании потвърждението на резервацията е обвързано със закупуването на самолетния билет и "Маджестик Турс" ЕООД няма оторизацията да предложи временна резервация. Поради тази причина потвърждението за закупен билет се изпраща след постъпване на дължимата сума в банковата сметката на дружеството. Договорът за посредничество между „Маджестик Турс“ ЕООД и Потребителя относно закупуването на конкретния самолетен билет се счита за сключен само след изпращане ма Потвърждение  до посочената от  Потребителя елетронна поща.

11.2.3  Местни данъци и такси

Дължимите данъци, такси и др., установени от съответните държави и техните органи и учреждения или от лицата, експлоатиращи летищата се заплащат от пътника. Потребителят ще бъде уведомен за дължимите данъци и такси, които не са включени в цената на превоза, при закупуването му. Пътникът е длъжен да заплати и данъците и таксите, които са установени след датата на издаване на билета дори и да не е уведомен предварително за размера им от превозвача или „Маджстик Турс“ ЕООД. При намаление или отмяна на платените от пътника данъци и такси Потребителят има право да иска връщане на разликата между дължимите и платените от него суми.

 

11.2.4 Валидност на билета

11.2.4.1 Валидността на билета може да бъде 1, 3, 6 месеца, за една година или за конкретен времеви период(за чартърните полети, предлагани от други туроператори този период е в рамките на летните или зимните им туристически програми).

Ако след като започне своето пътуване с билет на редовна авиокомпания Пътникът е възпрепятстван, поради здравословни причини да продължи пътуването си по време на периода на валидност на билета, е възможно Превозвачът да удължи периода на валидност на билета до датата, на която Пътникът отново ще е в състояние да пътува, за което следва да се представи подходящо медицинско удостоверение, посочващо здравословните причини възпрепятстващи Пътника да продължи пътуването си, и при условие, че тези здравословни причини не са били известни към момента на резервацията.

11.2.4.2 Посоченото удължаване може да започне само в точката, в която пътуването е било прекъснато, и е валидно за превоз в класата за която е била предварително заплатена цената.

11.2.4.3 Валидността на билета се удължава по преценка и според условията на конкретния превозвач. По същия ред, и само ако са спазени посочените по-горе условия за представяне на доказателства, Превозвачът може при отправена молба да удължи периода на валидност на билетите на най-близките членове на семейството, които са съпровождали Пътника към момента на възникване на здравословните проблеми, поради които Пътникът е прекъснал пътуването си.

В случай на смърт на Пътник по време на пътуване с редовна авиокомпания,  билетите на лицата придружаващи починалия Пътник е възможно след писмена молба да бъдат променени, или като се премахнат всякакви изисквания за минимален престой, или чрез удължаване периода на валидност на съответните билети. В случай на смърт на най-близък член от семейството на Пътник, чието пътуване е започнало, периодът на валидност на неговия билет и на билетите на най-близките членове на семейството пътуващи  с него могат да бъдат променени по същия начин.

Всяка промяна посочена по-горе може да се направи само след получаване на валиден акт за смърт. Посоченото по-горе удължаване може да започне само в точката, в която пътуването е било прекъснато, и е валидно за превоз в класата за която е била заплатена цената с данък.

 

11.2.5 Поредност и използване на купоните

11.2.5.1 Закупеният билет е валиден само за превозът означен на него - от мястото на заминаване през уговорените спирки, ако има такива, до крайната дестинация. Билетът губи валидността си, ако не бъдат използвани всички купони в последователността посочена в билета и Пътникът няма право да използва останалите отсечки по протежение на маршрута или тези за връщане. В определени случаи, в зависимост от условията на конкретния превозвач, анулацията на билета може да бъде избегната, ако Превозвачът бъде уведомен предварително за невъзможността на Пътника да ползва дадената полетна отсечка.

11.2.5.2 Ако Потребителят желае да направи промени по своето пътуване и тарифата по закупения самолетен билет го позволява, той трябва да отправи запитване за новата дата или конкретния полет към "Маджестик Турс" ЕООД, но не по-късно от 1 ден от датата на полета. Ако на Пътникът се наложи да промени полета си поради непреодолима сила, той трябва да уведоми въздушния превозвач при първа възможност и да му предостави доказателства за съществуването на обстоятелства,  представляващи непреодолима сила. В такъв случай Превозвачът може да направи разумно възможното, за да превози Пътника до следващото му междинно кацане или до крайната дестинация без преизчисляване на цената на превоза.

 

11.2.6 Запазване на място в самолета

Резервирането на определено място в самолета може да бъде безплатно или платено  в зависимост от политиката на определената авиокомпания и тарифа по закупения билет. Редовните авиолинии дават възможност на Пътника да заяви своите предпочитания, относно разположението на седалката (до прозореца или до пътеката) безплатно, като самото място се определя на гишето за регистрация. На Пътника може да бъде предложен и вариант за закупуване на място с повече пространство за краката.

Безплатна заявка за седалка до прозореца или пътеката може да бъде направена само по полетите на редовните авиолинии, като конкретното място се определя от авиокомпанията на гишето за регистрация на летището.

Забележка: Авиокомпаниите си запазват правото да променят запазеното или заплатеното място по различни причини, като например: от съображения за сигурност; смяна на типа самолет с цел правилното разпределение на тежестта в самолета; или други непридвидени обстоятелства дори непосредствено преди излитането на самолета.

Във връзка с правилата за безопасност, не всички места на борда могат да бъдат резервирани. Такова ограничение се отнася за местата до аварийната врата, над крилата, както и за онези в най-предната и най-задната част на самолета. На тези седалки служителите на авиокомпанията настаняват пътници по тяхна преценка и с тяхното съгласие. Деца, болни и инвалиди не могат да заемат места в зоните на аварийните изходи.

 

11.2.7 Полетно разписание

11.2.7.1 Посочените на самолетния билет часове на излитане и кацане са в местни времена и се предоставят от съответните авиокомпании и доставчици.

Те са актуални към момента на резервацията и могат да бъдат променени, поради ограничения в контрола на въздушното движение, метеорологични условия,  изисквания за експлоатация / поддръжка, изискването пътниците да се регистрират навреме и др.

11.2.7.2 В случай на промяна по полетното разписание, Потребителят ще бъде уведомен на посочената от него електронна поща, като той се задължава да изпрати потвърждение, че е запознат с промените и ги приема. Когато промяната по разписанието е с прекомерно закъснение в сравнение с планирания график, определена е като значителна според условията на конкретния доставчик, и той не е в състояние да предложи по-подходяща резервация, Потребителят може да заяви желание за безплатна анулация.

11.2.7.3 "Маджестик Турс" ЕООД не носи отговорност за направени разходи и претърпени вреди от Потребителя, в следствие на промяна по разписание на издаден билет.

11.2.7.4 Важно е да се знае, че при чартърните полети авиокомпанията или туроператора си запазват правото да променят полетното разписание до последния момент преди полета с разлика от до +/- 12 часа от първоначално обявеното разписание, без право на връщане на суми по закупени билети в случай на анулация от Ваша страна.

Поради тази причина от Потребителя  се изиска да провери с "Маджестик Турс" ЕООД или с конкретния доставчик актуалното разписание за полета си минимум 24 часа преди обявения час на излитане. Някои авиокомпании имат изискване за потвърждаване за пътуване от страна на Пътника в предварително определен срок, като в противен случай резервацията подлежи на автоматична анулация, без право на възстановяване на средства по непролетяни отсечки. Ако това изискване е приложимо за Вашето пътуване, ще бъдете уведомени при получаването на самолетния Ви билет. Не сме в състояние да Ви окажем съдействие ако сте закъснели, тъй като тези въпроси са по преценка на съответната авиокомпания.

 

11.2.8 Багаж

11.2.8.1 При пътуване със самолет, Пътникът може да пътува с ръчен и регистриран багаж. Ръчният багаж е багажа, който взимате със себе си на борда на самолета, а регистрираният багаж е багажа, който предавате при регистрацията си за полет, и който ще бъде превозен в багажниците на самолета.

Общото тегло, количеството и размерите на типа багаж се определят от конкретния Превозвач и варират според направлението и класата на пътуване.

Всички самолетни билети включват превоза на безплатен ръчен багаж, като при повечето авиокомпании той трябва да е с максимален размер 55х40х20см и масимално тегло 10 кг. Условията, относно превоза на ръчен багаж се определят oт конкретния Превозвач, и при превишаване на разрешеното тегло и обем той се превозва като регистриран, срещу допълнително заплащане.

По правило, повечето редовни авикомпании позволяват безплатен превоз на регистриран багаж, освен ако не е упоменато друго. Обикновенно безплатния регистриран багаж е с определени от Превозвача максимални размери и тегло, като при повечето превозвачи теглото не трябва да надвишава 20кг.  за билет в икономична класа. Превозвачите поставят изисквания и относно разпределението на позволения багаж, катo повечето превозвачи изискват багажът да бъде само една бройка (1 куфар или 1 чанта), но има и случай, при които няма изисквания за рапределението на багажа, стига той да не превишава допустимото тегло. При презокеанските полети е възможно да имате право да вземете повече багаж със себе си. Всеки Превозвач определя и максималното тегло на общия  регистриран багаж за съответната тарифа.

В последните години все повече редовни авиолинии започнаха да предлагат тарифи включващи само превоза на пътника, без включен регистриран багаж.

Самолетните билети по чартърните полети могат да включват превоза на регистриран багаж, или той да се предлага срещу допълнително заплащане.

Самолетните билети по полетите на нискобюджетни авиокомпании по правило се предлагат без багаж, но някои авиокомпании предлагат и варианти за закупуване на по-висока тарифа или пакет от допълнителни услуги, включващ определено количество регистриран багаж.

11.2.8.2 Багажът, който превишава допустимите размери се счита за свръхбагаж, и трябва да бъде заплатен допълнително на летището. Някои авиокомпании позволяват и предварително заплащане за бройка багаж на по-ниска цена. Общото тегло на регистрирания багаж не трябва да надвишава определените в условията на авиокомпанията килограми.

Превозът на големи, с неправилна форма, чупливи или лесно повредими предмети в регистрирания багаж(например велосипед, сърф, сноуборд,  ски, музикални инструменти и т.н.) се заплаща допълнително, според предвидените от авиокомпанията тарифи. Превозът на тези предмети изисква удобрението на авиокомпанията, и Потребителят е длъжен да ги заяви най-малко 48 часа преди обявения час на излитане.

Общото допустимо количество багаж не може да се разпределя между отделните пътници, освен ако не е упоменато друго.

Заплащането на регистриран багаж може да бъде направено при закупуването на самолетния билет, или на по-късен етап, но не по-късно от 1 ден от датата на отпътуване.

Пренасянето на ценни предмети, като лаптоп, фотоапарат, ценни книжа, пари, скъпоценни камъни и метали, ключове, бижута, търговските документи, не трябва да става в регистрирания багаж.

11.2.9 Специален багаж

Според критериите на отделните авиокомпании, превозът на бебешка количка, велосипед, водолазна екипировка, дъска за сърф и уиндсърф, ски и сноуборд, стикове за голф, музикални инструменти (в ръчния или в основния багаж), електронно оборудване, цветя (в ръчния или в основния багаж), се определя като превоз на специален багаж.

Превозът на специален багаж в повечето случаи се предлага срещу допълнително заплащане, освен ако не е упоменато друго.

Бебешките колички за деца до 2г. могат да бъдат включени в теглото на безплатния или закупения регистриран багаж, или да се превозват безплатно като допълнителен багаж, в зависимост от изискванията на Превозвача.

Музикални инструменти могат да се транспортират като регистриран багаж, само ако се спазват количествените ограничения за тегло и размер на регистрирания багаж, определени от авиокомпанията.

Ако не желаете Вашият музикален инструмент да бъде превозван в багажното отделение на самолета, поради опасност от счупване или повреда, можете да закупите за него допълнително място в самолета (седалка). За тази цел ще трябва да заплатите определената от авиопревозвача тарифа.

Музикалните инструменти превозвани на борда на самолета трябва да бъдат опаковани по подходящ начин – без остри ръбове, които да доведат до нараняване или повреда на ръчен багаж на друг Пътник.

Желанието за превоз на специален багаж трябва да бъде заявено предварително, но не по-късно от 48 часа от часа на излитане, и след удобрение от Превозвача. Превозът на специален багаж може да бъде обвързан със заплащане на допълнителна такса, като в зависимост от условията на превозвача тя може да бъде заплатена предварително или на летището преди регистрация.

Багаж, който пътниците не желаят да превозват в багажното отделение (като чупливи музикални инструменти или други) може да бъде приет като ръчен багаж  при условие, че Превозвачът е бил надлежно уведомен за това предварително, и е дал съгласието си.

11.2.10 Рекламации за закъснял, изгубен или повреден багаж

11.2.10.1 Повреден багаж

За щетите на Вашия багаж при повреда или частични липси от съдържанието му  трябва да съобщите в службата за "Изгубен багаж" на съответното летище, която се намира преди митнически контрол. Там ще Ви бъде направен Протокол за щета на багаж (Damage report).

Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/сканирани документи:

-Протокол за повреден багаж (DamageReport)

-Протокол за невъзможна поправка.

-Бордни карти

-Багажен(и) етикет(и)

-Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE

-Жалба

11.2.10.2 Закъснял/изгубен багаж

За отсъствието на Вашия багаж трябва да съобщите при пристигането си в службата за "Изгубен багаж" на съответното летище, където  ще Ви бъде направен Протокол за нередовност на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/ сканирани документи:

-Протокол за нерегулярност на багаж (Property Irregularity Report - PIR)

-Бордни карти

-Багажен(и) етикет(и)

-Квитанция за платена такса свърхбагаж (ако има такава)

-Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE

-Жалба

Авиокомпанията има 21 дни да проучи къде се намира забавеният багаж. Ако след изтичането на този срок багажът все още не е намерен, той се обявява за изгубен и авиокомпанията дължи обезщетение на собственика.

Рекламациите за повреден багаж се изпращат директно до авиокомпанията, с която сте пътували, до 7 дена от настъпването на щетата и издаването на протокол за щета на багаж (Damage report), и до 21 дни след издаването на Протокол за нерегулярност на багаж (Property Irregularity Report - PIR). В конкретни случаи "Маджестик Турс" ЕООД може да окаже съдействие на Потребителя за изпращането на конкретната реклмация.

Максималният размер на обезщетение за загубен или повреден багаж според Монреалската конвенцив е приблизително 1000-1100 евро. Размерът на обезщетението от страна на авиокомпанията за изгубен или повреден багаж може да бъде по-малък от горепосочената сума, в случай,  че багажът не е бил пакетиран правилно, или ако съдържа непозволени за транспортиране елементи, както, и  ако превозваният от Вас багаж е с по-висока парична стойност.

Пътникът може да се възползва от по-висока отговорност за регистриран багаж, ако подаде специална декларация за ценен регистриран багаж и заплати допълнителна такса, определена от Превозвача на летището на заминаване.

11.2.10.3 Забранени предмети

Подробна информация относно забранените предмети за превоз в ръчния или регистрирания багаж при пътуване в рамките на ЕС може да прочете на следния линк: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1998&from=EN

При пътуване извън ЕС информация относно забранените предмети за превоз може да намерите на страницата на съответното летище, или в общите условия на Превозвачът осъществяващ превоза.

 

11.2.11 Регистрация за полет и получаване на бординг карта

Пътниците са задължени да спазват стриктно обявените от конкретния превозвач срокове  за регистрация. Часовете за регистрация на летището се отнасят и за крайния срок, в който Пътникът може да предаде регистрирания си багаж. Полетът не може да бъде задържан за пътници пристигащи със закъснение на гишето за регистрация, и при наличие на такова, отговорността за изпуснатия поради Ваша вина полет пада изцяло на Вас.

11.2.11.1 Чартърни полети

При повечето чартърни полети регистрацията за полета се осъществява само на гишетата за регистрация за конкретния полет на летището, но някои превозвачи позволяват и предварителна онлайн регистрация.

11.2.11.2 Полети на нискобюджетни авиокомпании

Повечето нискобюджетни авиокомпании предлагат безплатна онлайн регистрация,  регистрация през мобилен телефон или регистрация на летището срещу  заплащане на допълнителна такса. Периодът за онлайн чекиране(регистрация) варира при различните превозвачи, като може да започне между  1 месец до 1-2 дена преди деня на полета  и приключи  от 3 часа до  30 минути преди обявяния час на излитане. При онлайн регистрацията Пътникът получава електронна бординг карта, която трябва да принтира(освен в позволените случаи на бординг карта през мобилния телефон) и се задължава да я носи със себе си на летището, като при липса на такава заплаща допълнителна такса към авиокомпанията за издаване на нова. Някои превозвачи предлагат и безплатна регистрация на гишето за регистрация за конкретния полет или на специално устройство за регистрация (self-service kiosk). Ако все пак решите да заплатите регистрация на летището, имайте в предвид, че гишето за регистрация отваря между 2 и 3 часа и затваря между 45 минути и 1 час преди обявения час на излитане.

11.2.11.3 Редовни линии

Редовните линии предлагат безплатна регистрация на летището, като някои от тях дават възможност и за онлайн регистрация. Гишето за регистрация на летището отваря между 2 и 3 часа преди обявения час на излитане и затваря между 45 минути и 1 час в зависимост от изискванията на съответната авиокомпания.

Всяка авиокомпания сама определя  периода за онлайн регистрация, като той може да започна от 1 месец до 24 часа и да приключи от 12 часа до 30 минути преди часа на излитане посочен на билета.

 

11.2.12 Качване на борда на самолета

Качването на борда на самолета започва от определеното за полета гише/изход,   наричано на английски гейт(gate), откъдето след проверка на бордна карта и документ за самоличност пътниците се отвеждат към борда на самолета през т.н ръкав, пеша или с автобус. Крайният час за качане на борда на самолета, както и конкретния изход, се посочват на бордната Ви карта, когато се регистрирате на летището. При онлайн регистрацията гишето за отвеждане не е оказано, но може да се информирате от мониторите на конкретното летище или да попитате на гишето за регистрация за конкретния полет. Ако се явите на изхода след посочения час и изхода за Вашия полет е затворен, губите правото си да ползвате билета, както и да получите каквито и да е компенсации по него.

На входа на самолета персоналът отново проверява бордната карта на всеки Пътник.

Повечето нискотарифните авикомпании предлагат и опция за качване с предимство,  срещу допълнително заплащане. В случай, че проявявате интерес, ние можем да Ви резервираме тази услуга в момента на закупуване на самолетния билет, а при отделни авиокомпании и на по-късен етап, но не по-късно от 1 дена от датата на полета Ви.

11.2.13 Храна на борда на самолета

При редовните авиокомпании предлаганата храна на борда зависи от маршрута,   часовете на излитане и кацане, и продължителността на полета. В зависимост от това, на борда се сервира безплатно лека или пълна закуска, обяд или вечеря, а също и чай, кафе, сок или безалкохолна напитка.

Услугата „изисквания за храна на борда“ се предлага за някои полети, предимно за презокеански и по-продължителни полети, както и по специални тарифи при пътуването на кратки разстояния. За тези полети е възможно да поръчате различни видове храна – вегетарианска, безглутенова, кашер, за бебета и др. Специално меню можете да запазите по време на самата резервация на билета, или в впоследствие. Aвиокомпаниите си запазват правото да потвърдят или отхвърлят искания вид храна.

В бизнес или първа класа на редовните авиокомпании е на разположение храна от специално меню. Храната в първа и бизнес класа се сервира в керамични съдове, приборите са метални, а напитките се сервират в стъклени или кристални чаши. Някои редовни авиокомпании предлагат и прясно изпечен хляб за пасажерите в тези класи.

По чартърните и нискотарифните полетите храната и напитките не са включени в цената на самолетния билет (освен ако не е упоменато друго), но се предлагат на свободни консумация. Някой нискотарифни авиокомпании предлагат и вариант да заявите или заплатите за храната предварително в момента на резервацията или на по-късен етап преди полета.

11.2.14 Специализирана помощ

11.2.14.1 Пътуването на непридружени деца, пътници с намалена подвижност, бременни жени и хора със заболявания, или друго лице изискващи специална помощ, е обект на предварителното съгласие на Превозвача.

На пътниците с намалена подвижност, които при закупуване на своя самолетен билет са съобщили за увреждането си или за нужда от специализирана помощ, но не по-късно от 72 часа преди часа на полета, и са били приети от Превозвача, превозът не може да бъде отказан.

11.2.14.2 Ако Пътник изисква специална храна, той трябва да провери дали тя се предлага от конкретния Превозвач при извършване на резервация(или промяна на резервация) или в рамките на сроковете, публикувани от превозвача. В противен случай превозвачът не може да гарантира наличието на специална храна на борда на съответния полет. Ако поради оперативни ограничения не могат да бъдат изпълнени определени искания, превозвачът не носи отговорност по никакъв начин.

11.2.14.3 Ако пътник има медицински проблеми се препоръчва да се консултира с лекар преди да закупи своя самолетен билет, особено при дълги разстояния, и да вземе всички необходими предпазни мерки.

Когато съществуват специални изисквания във връзка със случаите посочени в точки 11.1. и 11.2. по-горе, и за които превозвачът не е уведомен и е потвърдил предварително че може да изпълни определените изисквания, на пътника  може да му бъде отказан достъп до борда на самолета, за което превозвачът не дължи обезщетение или връщане на суми по непролетяни отсечки.

 

11.2.15 Превоз на животни

Превозът на животни се осъществява само след предварително уведомяване на въздушния Превозвач и с неговото изрично съгласие при следните условия:

11.2.15.1 Пътникът следва да направи необходимото при превоз на животни, като кучета,   котки, птици или други, те да бъдат надлежно поставени в контейнери и да са придружени от валидни здравни и ваксинационни сертификати, както и други документи изисквани от държавата до която е полета или от транзитните държави. За такъв превоз може да бъдат определени и допълнителни правила от конкретния Превозвач, които се съобщават от него при поискване.

11.2.15.2 Превозът на животни не е безплатен и е свързан със заплащането на допълнителна такса. Стойността й се определя общото тегло (на животното+контейнера с който то се превозва) и размери на контейнера. В зависимост от условията на Превозвача превозът на малки породи кучета и котки може да бъде разрешен и в салона на самолета.

11.2.15.3 Кучета-водачи и други животни-водачи съпровождащи пътници с увреждания се превозват безплатно, в допълнение към позволеното количество безплатен багаж и  при определени от Превозвача условия.

 

11.2.16 Бременност

Всеки Превозвач сам определя политиката си относно превоза на бременни жени по своите полети. В повечето случай при бременност без усложнения до 28-ма гестационна седмица бременната жена трябва сама да прецени състоянието си,  преди да се качи на борда на самолета. След 28-ма гестационна седмица повечето авиокомпании изискват да представите лекарско разрешение, с което се освобождават от отговорност при инциденти или усложнения причинени от пътуване със самолет. Лекарското разрешение следва да се представи на Превозвача не по-късно от 3 работни дни преди датата  на полета. След представянето на лекарско разрешение и според политиката на отделния Превозвач, бременните жени могат да пътуват и до 36-тата седмица от бременността си. Моля свържете се с нас, в случай че желаете да направите резервация за бременна жена, за да Ви запознаем предварително с политиката на съответния Превозвач и процедурата по осъществяването на превоза.

 

11.2.17 Непридружено дете

Непридружено дете е дете на възрат от 3г. (в повечето случай от 5г. ) до 15-17г.   пътуващо без придружаващ го възрастен. Изисванията за възраст на непридружено дете зависят изцяло от избраната от Вас авиокомпания, като за повечето нискобюджетни и чартърни полети тази опция не е налична.

Желателно е, още когато започнете да планирате подобно пътуване, първоначално да се информирате за правилата, условията и изискванията на съответния Авиопревозвач с който сте избрали да пътува Вашето дете.

При този вид услуга е възможно авиокомпанията да не предложи детско намаление за съответния билет и да заплатите допълнителна такса за самата услуга.

Задължително е още при заявката за резервация на самолетния билет да ни дадете информация касаеща изпращача и посрещача на Вашето дете – имена, роднинска връзка, телефони за контакт и адрес.

Децата пътуващи като непридружени задължително трябва да бъдат доведени на летището за регистрация минимум два часа преди обявения час на излитане. След регистрация и попълване на необходимите документи от изпращача на детето се поставя отличителен стикер с инициали UM. За него се грижи наземна стюардеса, която е плътно до него до момента на качването му на борда на самолета. В зависимост от възрастта на детето и условията на авиокомпанията то може да бъде придружавано и по време на полета. След полета детето се съпровожда до залата за посрещане и предава на предварително обявен от Вас посрещач само и единствено след като той представи документ удостоверяващ самоличността си.

Задължително условие за всички български граждани ненавършили 18г. е необходимо да се представи на граничните власти нотариално заверена декларация-съгласие, подписана и от двамата родители и съпроводена от копие на акт за раждане.

 

11.2.18 Специални видове тарифи

11.2.18.1 тарифа за бебе

За да ползвате специална отстъпка от цената на самолетния билет за бебе, то трябва да е под 24 месеца към датата на вашия полет, като при двупосочни билети се взема под внимание и датата на връщане. Ако детето Ви празнува втория си рожден ден докато сте на почивка, трябва да резервирате и да заплатите тарифата за самолетен билет за дете. Отстъпките от тарифата за възрастен варират в зависимост от авиокомпанията,  маршрута и продължителността на полета. По правило бебетата нямат право на собствена седалка и трябва да пътуват в скута на възрастен, но има и опции за закупуване на такава. В този случай се заплаща тарифа за детски самолетен билет. Бебетата нямат право на безплатен регистриран багаж, освен ако изрично не е упоменато от Превозвача. Важно е да се знае че авиокомпаниите имат и изисквания за минимална възраст на бебето при осъществяване на превоза.

11.2.18.2 тарифа за дете, пътуващо с възрастен

В зависимост от условията на конкретния Превозвач, деца на възраст от 2 до 11.99 години могат да ползват детско намаление от тарифата за възрастен в съответната класа. Условието е децата да са под 12 години към датата на излитане на последния полет, ако по полетните сегменти на Вашето пътуване е издаден един билет. В случай, че за полетите по Вашето пътуване има издадени отделни билети, то всеки един билет се разглежда като отделно пътуване.

11.2.18.3 младежки тарифи- за пътници от 12 до 25 години. Изискванията за възраст могат да варират спрямо условията на конкретния превозвач.

11.2.18.4 студентски тарифи- за ученици и студенти от 12 до 32 години. Изискванията за възраст могат да варират спрямо условията на конкретния превозвач.

11.2.18.5 тарифа за възрастни хора-за пътници над 60г. Изискванията за възраст могат да варират спрямо условията на конкретния превозвач.

 

11.2.19 Получаване на билета

Обикновенно билетите по чартърните полети се изпращат от доставчика 10-14 дена преди полета, освен ако не е упоменато друго, като те могат да са както елетронни, така и на хартиен носител. При резервация направена няколко дена преди полета или в последния момент,  доставчикът може да изиска билетите да бъдат получени на летището преди отварянето на гишето за регистрация, срещу представяне на документ съдържащ потвърждение за платена резервация.

Билетите по полетите на редовните и нискобюджетните авиокомпании са електронни, освен ако не е упоменато друго, и ще Ви бъдат изпратени на посочената от Потребителя електронна поща до 2 дена от постъпването на сумата по банковата сметка на дружеството.

 

11.2.20 Споразумения между авиокомпаниите

Авиокомпаниите имат споразумения чрез които става възможно полети от две различни авиокомпании да бъдат включени в един билет по два начина: интерлайн и код-шеър.

11.2.20.1  Код-шеър споразумение

Това е търговско споразумение между авиокомпаниите, което позволява една авиокомпания да публикува полета като нейн с нейния номер, но всъщност полетът да се изпълнява от друга компания. Тази авиокомпания се нарича Маркетинг Превозвач, а другата, която всъщност изпълнява полета се нарича Опериращ Превозвач.

Видове код-шеър споразумения

-Когато една авиокомпания, обикновено по малка изпълнява полета, но тя не продава билети за този полет(просто е наета да извърши полета). В този случай пътниците трябва да се съобразяват с правилата за превоз на пътници, багаж и др. единствено с Маркетинг Превозвача.

-Когато една авиокомпания използва своя код за продажба на билети за друга авиокомпания (като например пътник купува билет с Бритиш Еъруейз, но се оказва че лети с Американ Еърлайнс)

При код-шеър чекирането става с опериращата авиокомпания на първия полет, а не с маркетинговата. Същото се отнася и за изискванията за допустим багаж, които са съобразени с  правилата и изискванията на опериращата авиокомпания.

11.2.20.2 Интерлайн споразумение

Това е споразумение между две авиокомпании, които са съгласни техните полети да бъдат включени в един билет.

Например  когато на отиване се лети с една авиокомпания, а на връщане с друга.  Когато бъде закупен такъв билет, той се издава като билет на  една от двете авиокомпании. Важно е да се знае, че при този вид споразумения при закъснения и анулации компанията издател на билета може да пререзервира билета за всеки един превозвач по същия маршрут с който има интерлайн споразумение, дори с преките конкуренти.

 

11.2.21 Отказ за превоз от страна на авиокомпанията

11.2.21.1 по вина на Пътника

Авиопревозвачът може да откаже превоза на Пътник или неговия багаж в случай, че е налице, или има основание, че ще бъде налице някое от следните обстоятелства:

11.2.21.1.1 Пътникът се изразил по такъв начин или е имал такова поведение, с което всява съмнение относно безопасността и/или Превозвачът, неговият екипаж и/или наземният персонал, самолетът/активите и/или собствеността, услугите (включително програмите за лоялни клиенти на Превозвача) или пътниците са претъпели вреди, било то преки или косвени. Подобно изразяване или поведение включва използването на заплашителен, обиден или оскърбителен език към наземния персонал или екипажа и Пътници, които заплашват, че ще поставят в опасност, или вече са поставили в опасност сигурността на едно или повече лица, стоки или на самия самолет (в това число и лицата отправящи фалшиви бомбени заплахи).

11.2.21.1.2 Физическото или психическо състояние на Пътника, включително състояния причинени от употребата на алкохол, наркотици или лекарствени средства, биха могли да представляват дискомфорт, опасност или риск за самото лице, останалите пътници, екипажа или имуществото.

11.2.21.1.3 Пътникът е в незаконно притежание или има основателни съмнения, че е в незаконно притежание на наркотични вещества.

11.2.21.1.4 Пътникът е нарушил сигурността, реда и/или дисциплината при регистрация за полет, или в случай на свързващи полети по време на предишен полет, и Превозвачът има основание да счита, че подобно поведение може да се повтори.

11.2.21.1.5 Имиграционните и/или митническите власти и/или друг държавен орган информират Превозвача (било то устно или писмено), че на Пътника не е разрешено да пътува и/или Превозвачът е уведомил Пътника (било то устно или писмено), че Превозвачът няма да превозва Пътника на свой полет за определен период от време,  или завинаги. Това включва случаи, в които Превозвачът е получил негативно мнение относно пътуването на Пътника от гореспоменатите органи, например в случай когато Пътникът е заподозрян в(намерения) за трафик на наркотици, както и ситуации, в които властите са уведомили Пътника писмено, че Превозвачът повече няма да превозва Пътника на свои полети.

11.2.21.1.6 Превозвачът по своя собствена преценка е решил да не превозва Пътника на свои полети за определен период от време, поради лошо (криминално) поведение на Пътника спрямо Превозвача, неговия екипаж и/или наземен персонал, неговия самолет/активи и/или собственост, неговите услуги (в това число програми за лоялни клиенти на Превозвача) или неговите Пътници, и е информирал Пътника за това устно или писмено.

11.2.21.1.7 Пътникът е отказал да премине проверките за сигурност или е отказал да предостави доказателство за своята самоличност.

11.2.21.1.8 Пътникът не е в състояние да докаже, че е лицето посочено в полето "Име на Пътника" върху билета.

11.2.21.1.9 Пътникът (или лицето, заплатило билета) не е платил цената с данъци, която е в сила, и/или всички приложими такси за издаване и/или Данъци.

11.2.21.1.10 Пътникът не притежава валидни документи за пътуване, може да направи или е направил опит да влезе незаконно в държава по време на транзитно преминаване или е унищожил документите си за пътуване по време на полета и е отказал да му бъде издадено и запазено от превозвача копие на тези документи, или документите за пътуване на пътника са изтекли, непълни според действащите разпоредби, или има съмнения, че са подправени или по друг начин подозрителни (например кражба на самоличност, подправяне или фалшифициране на документи).

11.2.21.1.11 Билета, представен от Пътника:

-е невалиден

-е придобит незаконно или е закупен от организация, различна от тази на Превозвача или негов оторизиран агент

-е бил регистриран като откраднат или изгубен документ

-е бил подправен или изглежда фалшифициран, подправен или по друг начин съмнителен

-е с купон за полет, който е бил повреден или променен от лице, различно от Превозвача или негов оторизиран агент.

11.2.21.1.12 По време на регистрацията или качването на борда Пътникът изисква специализирана помощ, която не е била поискана, когато е направена резервацията за пътуването, или в съответствие с приложимите разпоредби, най-малко 48 часа преди обявения час на излитане на полета, съгласно и която по разумни причини Превозвачът не може да предостави.

11.2.21.1.13 Пътникът не е спазил указанията и изискванията свързани със сигурността и/или безопасността.

11.2.21.1.14 Пътник, който се възползва от ценово намаление или от цена, която е предмет на специфични условия, не е в състояние да предостави съответните документи необходими за прилагането на тази специфична цена и отказва да заплати преизчислената цена

11.2.21.1.15 Пътникът: не притежава валидни документи за пътуване; направи опит да влезе в територия по време на транзитно преминаване; унищожил е документите си за пътуване по време на полет и е отказал да му бъде издадено копие на тези документи; документите за пътуване са изтекли, непълни според действащите разпоредби или подправени (присвояване на чужда самоличност, подправяне или фалшифициране на документи).

11.2.21.2 по вина на авиокомпанията

11.2.21.2.1 Превозвачът по своя собствена преценка определя, че подобно действие е необходимо с цел да се спазят приложимите закони, регулации или нареждания на който и да е щат или държава, от който, към който или над който ще се извършва полетът.

11.2.21.2.2 Отказан достъп на борда поради свръхпродажба на билети.

В тази ситуация  въздушният превозвач трябва първо да попита за доброволци, желаещи да летят с  по-късен полет. При липса на достатъчно доброволно отказали се от полета си пътници, авиокомпанията прибягва към принудително отказване на достъп до борда на самолета, въз основа на предварително определени приоритети за качване на борда, които могат да са различават от тези на другите превозвачи. По-принцип с предимство се ползват лица с намалена подвижност (поради физически увреждания; психически увреждания и всяка друга причина за неспособност), техните придружители или кучета-водачи, както и децата, които пътуват без придружител.

Според резолюция на ЕС № 261/2004, чл.3 при отказан достъп на борда поради свръхрпродажбва на билети, Пътникът получава допълнителни права и привилегии описани по-долу.

Горепосочения регламент важи за пътници, отпътуващи от което и да е летище в рамките на ЕС, както и пристигане с превозвач, регистриран в ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария. Този регламент се отнася както за стандартни, така и за нискобюджетни авиокомпании.

Ако ви бъде отказан достъп на борда, въздушният Превозвач трябва да Ви предостави възможност за избор между възстановяване на цената на билета в пълен размер, в срок до 7 дни, и премаршрутиране за по-късен полет или дата, според Вашето желание и  при наличието на свободни места.

При изчакване на новия полет трябва да Ви бъде осигурено и следното:

•храна и напитки;

•два безплатни телефонни разговора/електронни съобщения;

Ако се очаква самолетът да излети най-рано на следващия денбезплатно настаняване в хотел, както и безплатен превоз между летището и хотела.

 

Ако при алтернативния полет Ви бъде предложено място в по-висока класа, от Вас не се изисква да заплатите разликата в цената, но ако Ви бъде предложено място в по-ниска класа, Превозвачът ще Ви дължи връщане на част от парите в размер от 30 до 75 %, в зависимост от дължината на полета:

•30 % за полети до 1500 км;

•50 % за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км;

75 % за полети над 3500 км.

 

Важно: Правилата за обезщетение не са приложими обаче, когато пътувате безплатно или при намалена тарифа, която не се предлага директно или индиректно на всички пътници.

Имате право и на и на парично обезщетение (компенсация), в размер на:

•250 евро за полети до 1500 км;

•400 евро за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км;

•600 евро за полети над 3500 км.

 

Обезщетението може да бъде намалено с 50%, ако Ви бъде преложен алтернативен полет, чието време на пристигане не превишава планираното време на пристигане на първоначално резервирания полет с от два до четири часа. (два часа за полети до 1500 км; три часа за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; четири часа за полети над 3500 км.).

При доброволен отказ Превозвачът е длъжен да Ви предостави и договорени между Вас отстъпки или ползване на привилегиии при друг полет. По споразумение с Превозвача обезщетението може да не бъде изплатено в пари, а в пътнически ваучери и/или други услуги.

В случаите, когато не се прилага цитираната европейска резолюция, отказа от качването на борда на самолета е субект на Варшавската конвенция и Конвенцията от Монреал за превоз на пътници по въздушен транспорт за полети по редовни линии и условията и компенсациите на съответния Превозвач.

 

11.2.22 Заявка за анулация на самолетен билет от страна на Потребителя

Условията по тарифите на повечето самолетни билети, особено на  тези по ниските класи, полетите на нискобюджетните авиокомпании и чартърните билети не позволяват връщане на заплатени суми в случай на анулация по вина на Пътника, освен ако не е упоменато друго. При невъзвръщаеми билети по полетите на редовните авиолинии е възможно да имате право на връщане на част от таксите, приложими към тарифата.

11.2.22.1 В случаи, че условията на тарифата по  издадения самолетния билет позволява възстановяване на суми по непролетени отсечки или летищни такси, „Маджестик Турс“ ЕООД ще възстанови на Потребителя  сумата по неговия билет в двумесечен срок, след получаването й от Превозвача. От дължимата към Потребителя сума се приспада административна такса за анулация към „Маджестик Турс“ ЕООД, в размер  от 60 лв. + таксата за анулация към конкретния Превозвач. При анулация не се възстановява и такса обслужване, която Потребителят е заплатил за закупуване на своя самолетен билет.

11.2.22.2 Според условията на тарифите на някои компании се позволява безплатна анулации на самолетен билет, поради болест, или смърт на Ваш роднина или отказ на виза, като решението се взема само от съответната авиокомпания след представяне на съответните документи, и ние не можем да въде отговорни, в случай на евентуален отказ за връщане на суми по закупен от Вас билет.

11.2.22.3 Сумата се възстановя по начина, по който е заплатена т.е. по банковата сметка на лицето извършило плащането.


11.2.22  Заявка за промяна по име, дата, час или маршрут по издаден самолетен билет от страна на Потребителя

11.2.22.1 Редовни авиолинии

Редовните авиокомпании не предлагат възможност за смяна на име по направена резервация. Промяна на дата, полет или маршрут могат да бъдат направени само, ако конкретната тарифа го позволява, срещу заплащане на такса за промяна или премаршутиране определена от конкретния превозвач+евентуална разлика в тарифата и таксите за новата дата. При промяна на самолетен билет, поискана  от Потребителя, той заплаща и допълнителна административна такса, определена предварително от „Маджестик Турс“ ЕООД в офертата за конкретния самолетен билет.

11.2.22.2 Нискобюджетни авиокомпании

Повечето нискобюджетни авиокомпании предлагат възможност за промяна на име,   дата, полет и маршрут по закупен билет, срещу заплащане на административна такса +евентуална разлика в цената на билета за новата дата. При промяна на самолетен билет, поискана  от Потребителя, той заплаща и допълнителна административна такса, определена предварително от „Маджестик Турс“ ЕООД в офертата за конкретния самолетен билет.

11.2.22.3  Чартърни полети

Повечето туроператори и авиокомпании не позволяват смяна на имена, дата, полет и маршрут по закупен самолетен билет. В случаите, когато това е възможно, Потребителят заплаща определената от доставчика административна такса за промяна +доплащане на разликата в цената на билета за новата дата. При промяна на самолетен билет, поискана  от Потребителя, той заплаща и допълнителна административна такса, определена предварително от „Маджестик Турс“ ЕООД в офертата за конкретния самолетен билет.

11.2.22.4 В случаите, когато новата тарифа е по-евтина, авиокомпанията не връща разликата.

11.2.22.5 При промяна по издаден  самолетния билет се вземат в предвид и  рестрикциите на конкретната тарифа, относно минимален/максимален престой, валидност, период на пътуване, период на продажба, сезонност и др.

11.2.22.6 Билет на една авиокомпания неможе да се замени с билет на друга авиокомпания, освен ако не е изрично упоменато в тарифата.

11.2.22.7 Промени по първоначалния маршрут не са позволени, освен ако авиокомпанията изрично е упоменала, че позволява премаршутиране по съответната тарифа.

11.2.22.8 Промени без наказателни такси по резервиран самолетен билет по редовни линии са възможни само преди неговото издаване, като “Маджестик Турс“ ЕООД не гарантира запазването на първоначалната цена при смяна на име(изисква се нова резервация), полет или дата (зависи от наличието на съответната класа).

 

11.2.23 Aнулиране на полет и закъснение по вина на авиокомпанията

11.2.23.1 Анулиране/Отмяна на полет

При отмяна на полет от страна на Превозвача, Пътникът има право да избира между следните опции:

а/премаршрутиране, предложено от Превозвача, с който Пътникът има сключен договор за превоз

б/връщане на сумите по неизползвания самолетен билет

11.2.23.2 Пътниците могат да се ползват с допълнителни права при анулация на полет, според Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент при следните случаи:

-Ако полетът е в рамките на ЕС. ЕС означава 28-те страни от ЕС, включително Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен-Мартен (Френски Антили), Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, както и Исландия, Норвегия и Швейцария. В ЕС не влизат Фарьорските острови, остров Ман и Aнгло-нормандските острови.

-Ако полетът пристига в ЕС от страна извън Съюза и се изпълнява от авиокомпания от ЕС, освен ако не са получили облаги или обезщетение и не им е предоставена помощ в тази трета страна.

-Ако полетът тръгва от ЕС за страна извън ЕС.

 

Според горепосочената директива, пътниците имат право на допълнително обезщетение:

-Ако са уведомени за отменен полет по-малко от 14 дена от деня на полета.

-Ако са били уведомени за анулация между 7 и 14 дена преди часа на полета си и им е предложено премаршрутирани с полет заминаващ повече от 2 часа преди  първоначалния им час на заминаване, и пристигащ по-късно от 4 часа от първоначално планирания час на пристигане.

-Ако са били уведомени за анулация по-малко от 7 дена преди часа на полета си и им е предложено премаршрутирани с полет заминаващ повече от един час преди първоначалния час на заминаване и пристигащ по-късно от два часа от първоначално планирания час на пристигане.

11.2.23.3 Опериращият въздушен Превозвач не е длъжен за изплаща обезщетение, ако може да докаже, че отмяната е причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки.

Тежестта на доказване във връзка с въпроса дали и кога Пътникът е бил информиран за отмяната на полета лежи върху опериращия въздушен превозвач.

 

Компенсацията  при анулиран полет случай  зависи от разстоянието на полета и причината за анулирането.

Ако разстоянието на полета е:

-до 1500 км. компенсацията  е в размер на  €250

-от 1500 км. до 3500 км. и за всички полети от Европейския съюз над 3500 km, компенсацията  е в размер на   €400

-3500 km или повече, компенсацията  е в размер на  €600.

При определяне на разстоянието базата е последният краен пункт на пристигане, в който отмяната на полета ще забави пристигането на Пътника след времето по разписание.

В случай, че въздушният Превозвач може да предложи премаршрутиране до крайната цел, което не надвишава:

-два часа за полети по-малки от 1500 км.;

-три часа за полети между 1500 км. и 3500 км.; и

-четири часа за полети над 3500 км.

компенсацията се намалява с 50%

Обезщетението се изплаща директно на Пътника в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове или, с подписано съгласие на Пътника, в пътнически ваучери и/или други услуги.

 

11.2.23.2 Закъснение на  полет

Пътниците могат да се ползват с допълнителни права при закъсение  на полет, според Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент при следните случаи:

-Ако полетът е в рамките на ЕС. ЕС означава 28-те страни от ЕС, включително Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен-Мартен (Френски Антили), Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, както и Исландия, Норвегия и Швейцария. В ЕС не влизат Фарьорските острови, остров Ман и Aнгло-нормандските острови.

- Ако полетът пристига в ЕС от страна извън Съюза и се изпълнява от авиокомпания от ЕС, освен ако не са получили облаги или обезщетение и не им е предоставена помощ в тази трета страна.

- Ако полетът тръгва от ЕС за страна извън ЕС.

 

При закъснение на полета пътниците имат право на следните компенсации:

-за два или повече часа при полети до 1 500 километра-250 EUR

-за три или повече часа при всички полети на територията на Общността над 1 500 километра и при всички други полети между 1 500 и 3 500 километра-400 EUR

-за четири часа или повече при всички други полети-600 EUR

-при закъснение от минимум пет часа, възстановяване на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за част или части от неосъществения път и за част или части от вече осъществения път, ако полетът повече не изпълнява предназначението си по отношение на първоначалния план за пътуване и обратен полет до първоначалния пункт на излитане, при първа възможност

-безплатна храна и напитки

-според времето за изчакване

-настаняване в хотел в случаите, когато се налага престой за една или повече нощи, или когато се налага допълнителен престой към първоначално предвидения от пътника

-превоз между летището и мястото за настаняване

-две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения.

 

11.2.24 Право на претърсване

От съображения за сигурност и безопасност, Превозвачът може да поиска от Пътниците да бъдат подложени на щателна проверка - те и/или техният багаж - чрез претърсване или всякакъв вид сканиране, независимо дали чрез използването на рентгенови лъчи или по друг начин. Ако Пътникът не е на разположение, багажът може да бъде сканиран или претърсен в негово отсъствие, с цел да се провери дали той съдържа опасни или непозполени за превоз предмети. Ако Пътникът откаже да спази тези искания, Превозвачът може да откаже превоз на пътника и неговия багаж.

 

11.2.25 Отказ за влизане

Ако на пътник е отказан достъп до дадена територия, Пътникът трябва да заплати всички произтичащи такси или глоби, наложени на Превозвача от местните власти, както и цената на превоза, ако Превозвачът поради държавна процедура е длъжен да превози пътника до мястото на заминаване или до друго място.

Цената, платена за превоз до дестинацията, до която е било отказано влизане, не се възстановява от Превозвача.

 

11.2.26 Отговорност на Пътника при глоби, разходи от принудително задържане и др.

Ако Превозвачът трябва да заплати или депозира глоба или да направи разходи от какъвто и да е вид, поради доброволно или принудително неспазване на действащото законодателство в съответните държави от страна на Пътника, или поради невъзможност да предостави необходимите документи, или поради предоставянето на невалидни документи, Пътникът трябва, по искане на Превозвача, да възстанови платените или депозирани суми и направени плащания.

За тази цел Превозвачът може да използва всяка заплатена сума за неизвършен превоз или всички суми, принадлежащи на Пътника, които се държат от превозвача.

 

11.2.27 Поведение на Пътника на борда на самолета

11.2.27.1 Превозвачите си запазват правото да оценят по разумен начин поведението на пътниците на борда на самолета и да преценят, в зависимост от обстоятелствата,  дали определено поведение може да възпрепятства, заплашва, застрашава или не представлява опасност за едно или повече лица, предмети или за самия самолет.

Във връзка с това, пътниците не трябва да пречат на екипажа да изпълнява своите задължения и трябва да се съобразят с инструкциите и препоръките на екипажа, за да се гарантира сигурността и безопасността на самолета, спокойното протичане на полета и комфорта на пътниците.

11.2.27.2 От съображения за сигурност, превозвачите могат да забранят или ограничат използването на борда на самолета на електронни устройства, като клетъчни телефони, лаптопи, преносими записващи устройства, портативни радиа, електронни игри или предавателни устройства, както и на всички радио-контролирани игри и уоки-токита, с изключение на слухови апарати и пейсмейкъри.

11.2.27.3 На борда на самолета пътниците не трябва, в резултат на консумация на алкохол, наркотици или други вещества, да се държат по начин, който може да причини дискомфорт, неудобство, да заплашва или застрашава едно или повече лица, предмети или вещи, както и самия самолет.

11.2.27.4 Пушенето е строго забранено на борда на самолета.

-Превозвачите могат да ограничат или забранят употребата на алкохол на борда на самолета.

11.2.27.5 Ако пътник се държи по един от начините, описани в предходните точки, превозвачите могат да предприемат мерки, които считат за подходящи и необходими в определената ситуация, за да предотвратят продължаването на подобно поведение.

За тази цел, превозвачите могат да използва ограничителни мерки и/или сваляне от борда на пътника по време на всеки един етап от полета.

11.2.27.6 Ако пътник извършва престъпно или осъдително държание на борда на самолета, то превозвачите си запазват правото да предприемат съдебни действия срещу конкретния Пътник.,  дали определено поведение може да възпрепятства, заплашва, застрашава или не представлява опасност за едно или повече лица, предмети или за самия самолет.

Във връзка с това, пътниците не трябва да пречат на екипажа да изпълнява своите задължения и трябва да се съобразят с инструкциите и препоръките на екипажа, за да се гарантира сигурността и безопасността на самолета, спокойното протичане на полета и комфорта на пътниците.

11.2.27.7 От съображения за сигурност, превозвачите могат да забранят или ограничат използването на борда на самолета на електронни устройства, като клетъчни телефони, лаптопи, преносими записващи устройства, портативни радиа, електронни игри или предавателни устройства, както и на всички радио-контролирани игри и уоки-токита, с изключение на слухови апарати и пейсмейкъри.

11.2.27.8 На борда на самолета пътниците не трябва, в резултат на консумация на алкохол, наркотици или други вещества, да се държат по начин, който може да причини дискомфорт, неудобство, да заплашва или застрашава едно или повече лица, предмети или вещи, както и самия самолет.

11.2.27.9 Пушенето е строго забранено на борда на самолета.

-Превозвачите могат да ограничат или забранят употребата на алкохол на борда на самолета.

11.2.27.10 Ако пътник се държи по един от начините, описани в предходните точки, превозвачите могат да предприемат мерки, които считат за подходящи и необходими в определената ситуация, за да предотвратят продължаването на подобно поведение.

За тази цел, превозвачите могат да използва ограничителни мерки и/или сваляне от борда на пътника по време на всеки един етап от полета.

11.2.27.11Ако пътник извършва престъпно или осъдително държание на борда на самолета, то превозвачите си запазват правото да предприемат съдебни действия срещу конкретния Пътник.   

ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО/РЕЗЕРВАЦИОННА БЛАНКА ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ДОСТЪП  ДО ЛЕТИЩНИТЕ САЛОНИ ЗА БИЗНЕС И ОТДИХ (AIRPORT LOUNGES)

 "Маджестик Турс" ЕООД предлага възможност на Потребителя да направи предварителна резервация за достъп до над 400 салони за бизнес и отдих на международните летища, наричани още салони за гости, летищни салони(Airport Lounges) бизнес или ВИП салони  по целия свят, разположение на над 250 летища ,в над 80 държави.

Услугата се предлага чрез програмата „Lounge Pass“ на Priority Pass Limited, с регистрационен  номер 02728518 и адрес: Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU,UK (Великобритания).
Летищните салони осигуряват спокойна обстановка, в която пътниците могат да се отпуснат преди полета си, където могат да се насладят на безалкохолна или алкохолна напитка и лека закуска, да четат вестници, да гледат телевизия и да се възползват от допълнителни удобства. Много салони приветстват деца и бебета, а в някои случаи достъпът до тях е безплатен.
11.3.1.  Резервации
Резервацията за достъп до салони за бизнес и отдих са обвързани с предварително заплащане и  може да бъде направена от 15 месеца до 24 часа от  желания час за достъп. Тя е валидна за престой до максимум 3 часа (освен ако не е упоменато друго), и само за гости със закупен самолетен билет за излитащ полет от терминала, на който е разположен избрания от него салон. Гостите могат да ползват всички зали и съоръжения на територията на конкретния салон, като за някои от предлаганите услуги, като интернет, напитки и храна може да се изисква допълнително заплащане, в зависимост от условията на конкретния салон. Предоставянето на безплатни алкохолни напитки (където местното законодателство позволява) е по преценка на всеки салон, и в някои случаи може да бъде ограничено или да не се предлага. В тези случаи клиентът трябва да заплати всички такси за допълнителна консумация или премиум алкохолни напитки директно в салона.
Ползване на телефонни услуги и Wi-Fi съоръжения(където има такива) може да е безплатно или платено, в зависимост от условията на конкретния салон. Безплатното използване на телефонни услуги обикновено е ограничено само до местни разговори. В случаите, в които ползването на определено съоръжение или услуга се предлага срещу допълнително заплащане, то трябва да бъде направено директно в салона.
Достъпът до салоните за бизнес и отдих се отнасят за точно определен салон, като цените започват от 31,36 лв.
Резервацията за достъп може да се ползва само от лицата вписани в нея, и  е валидна само за датата и часа, посочени на отпечатаното потвърждение. Максималният брой хора за индивидуална резервация при повечето от салоните е 5 човека, и се определя според условията на управляващата салона организация. Ако резервацията надвишава определения броят хора за индивидуална резервация, важат условията за резервация и анулации за групи, при които резервации за достъп и искане за анулация се правят минимум 7 дена преди желаната датата и час за ползване на конкретния салон. 
11.3.2. Условия за достъп
Условията за достъп до салоните могат да поставят ограничения относно облеклото на посетителите,  които те са длъжни да се спазват за да не загубят правото си на достъп и да загубят заплатената за резервацията сума. 
11.3.2.1. Достъпът до салоните е позволен само след показване на валидно отпечатано потвърждение за платена резервация, самолетен билет
и бордна карта за излитащ полет. Служителите на авиокомпаниите, летищните служители и други служители на туристическата индустрия, които пътуват с билети на намалена цена, може да не отговарят на условията за достъп.
Моля, имайте предвид, че някои салони в Европа се намират в определените шенгенски зони на летището, което означава, че достъпът до тези салони е достъпен единствено, ако клиентите пътуват между държави от Шенген (актуализиран списък на държавите от Шенген е подробно описана на на следния линк  http: // ec. europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm) 
11.3.2.2. Ползването на салоните от деца се определя според условията за достъп за конкретния салон.
Салоните за бизнес и отдих са собственост и се управляват от трети страни. Всички лица, които имат потвърдена резервация за достъп трябва да спазват установените правила за ползване за конкретния салон. Нито ние, нито нашите партньори не можем да окажем влияние или натиск върху организациите опериращи салоните за бизнес и отдих и в случаи на отказан достъп, несъответствие на предварително обявените удобства, продължителността на времето което клиента прекарва в салона, работно време и всички такси, платими за продължителни посещения в салона или персонала, нает от салоните.
11.3.2.3. Компаниите  управляващи салоните нямат задължението да дават информация относно полета Ви.
11.3.2.4Компаниите управляващи салоните си запазват правото да откаже влизането в салона 30 минути преди часа на затваряне на салона ,както и да ограничат максималния престой във всеки салон.
11.3.2.5. Достъпът до салоните може да бъде отказан за групи от един и същ пол, като достъпът за групи, празнуващи момински и ергенски партита е строго забранен.
11.3.2.5. Достъпът до салоните може да бъде отказан за групи от един и същ пол, като достъпът за групи, празнуващи момински и ергенски партита е строго забранен.
11.3.3. Анулация на резервация
Ако Потребителят желае да анулира своята резервация безплатно, той трябва да изпрати искане за анулация през персоналния си профил в работно време, най-малко 30 часа преди датата и часа на посещението в салона. Искане за анулация след този срок не се приемат и сумата по заплатената резервация става невъзвръщаема.В случай ,че Потребителят се опита и успее да се възползва от анулирана резервация, за която е получил обратно заплатената от него сума ,той се задължава да възстанови получената сума обратно по банковата сметка на „Маджестик Турс“ ЕООД.
11.3.4. Отговорност на организатора
Организаторите  не носят отговорност за каквато и да е загуба,която потребителя и придружаващите го лица могат да претърпят ,произтичащи от предоставянето или невъзможността за ползване (изцяло или отчасти) на някоя от предварително обявените предимства и съоръжения.
Организаторите не поемат отговорност ако Потребителят не може да се възползва от закупената услуга поради  грешно резервиран ден  или час за достъп до избрания от него салон или други зависещи или независещи от Потребителя фактори и причини,като заплатените суми остават невъзвръщаеми,освен при условията за безплатна анулация посочени по-горе.
Организаторите не поемат отговорност за действията на Потребителя и придружаващите го лица по време на техния престой в салона и не носят отговорност за изгубени или повредени лични вещи, както и за спорове възникнали между Потребителя/придружаващите го лица и компаниите  управляваща салона или техните гости и разходи, щети, загуби или разходи, свързани с такива спорове.

ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО/РЕЗЕРВАЦИОННА БЛАНКА ПРИ ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА ВЛАКОВЕ И Ж.П КАРТИ

 

 „Маджестик Турс“ ЕООД посредничи при продажбата на еднопосочни/двупосочни жп билети и жп карти (Eurorail Pass, Interrail Pass, Balkan Flexi Pass, German Rail Pass, Britrail Pass, Central Europe Triangle Pass, European East Pass и др.). Продажбата на билети за влакове и  ж.п карти се осъществява на базата на директни договори с доставчици, ж.п превозвачи или договори с наши контрагенти, явяващи се техни агенти.

Жп картите могат да се ползват за пътуване, както с местните жп превозвачи на съответната страна, така и с някои фериботни компании или частни транспортни фирми (автобусни, жп компании осъществаваши превоз по градски или междуградски линии). Те могат да включват и определени отстъпки от други туристически продукти. В офертата за закупуването на съответната жп карта, “Маджестик Турс“ ЕООД ще изпрати на Потребителя информация за възможните отстъпки, както и пълния списък с компаниите, осъщестяващи превоза по закупения билет.

 11.4.1. Резервации и условия за закупуване на жп билети и карти

„Маджестик Турс“ ЕООД публикува на своята уеб страница www.majestictours.net ценови предложения за жп карти и еднопосочни/двупосочни жп билети. Публикуваните цени за еднопосочни и двупосочни жп билети са стартови за конкретното направление, и са с  информативна цел. „Маджестик Турс“ ЕООД не гарантира, че публикуваните цени важат за избраните от Потребителя дати на пътуване, тъй като нашите предложения не показват моментна наличност и цена, а са на база  заявка-потвърждение. “Маджестик Турс“ ЕООД изготвя индивидуална ценова оферта на Потребителя,  след получаване на попълнена форма за запитване към избран от  него ж.п билет, или на общо запитване по зададени критерии.

Резервацията за жп билети и карти  се счита за потвърдена, след като Потребителят получи писмено потвърждение  на посочената от него електронна поща и дължимата сума по направената от Потребителя заявка за резервация е постъпила по  сметката на дружеството.

11.4.2. Приложимост

11.4.2.1. Еднопосочни и двупосочни билети

Еднопосочните и двупосочните билети  са предназначени за еднократно пътуване, и са валидни само за класата, периода, влака, датата, часа и началната/крайната гара, посочени на тях.

Двупосочните билети губят своята валидност, ако не е пропътувана  първата отсечка.

Повечето жп билетите са поименни, и немогат да се прехвърлят или препродават, освен ако не е упоменато друго. Те са валидни само с документ за самоличност, удостоверяващ идентичността на пътника. Видът документа за самоличност, който трябва да бъде представен заедно с билета се определя от всеки един превозвач в неговите условия за превоз, като в повечето от случаите се изисква международен паспорт или лична карта (при пътуване в границите на Европейския Съюз).

Всички билети трябва да бъдат валидирани на посочените от превозвача места преди тяхното използване.

11.4.2.2. Жп карти

Жп картите позволяват пътуване в  последователни  или произволно избрани от Потребителя дни за конкретен период от време и район/и, в рамките на своята валидност.

11.4.3. Форма на билета

11.4.3.1. Хартиен билет

Начинът му на доставка варира според изискванията на конкретния превозвач.

11.4.3.1.1. Издаден на официална хартиена бланка. Този вид билет се издава от нас или наши партньори и се изпраща с куриер на посочения от Потребителя адрес, като разходите за доставката се поемат от Потребителя.

11.4.3.1.2. Принтиран на гарата билет на  т.нар. „ticket machines“ (апарати за закупуване на билети, от които пътника може да получи своя  билет, след посочване на определени данни и/или чрез идентификация с документ за самоличност)

11.4.3.1.3. Получаване на билета от гишето за продажба на билети на съответната гара/ презвозвач (възможно е заплащането на допълнителни такси, за които ще бъдете уведомени преди приемането на нашата оферта)

11.4.3.2. Електронен билет

Този вид билет съдържа всичките реквизите на хартиения, но може да се изпрати по електронен път на пътника, като той се задължава да го принтира на бял лист хартия, А4 формат, и в резолюция определена от превозвача, така, че баркода върху него да може да се чете от сканиращите устройства при проверка.

11.4.3.3.  „Ticketless” билет

Това е виртуален билет, който не съдържа номер на билет, а само номер на потвърждение във вид на код съдържащ цифри и/или букви. Той се изпраща на пътника по електронен път и трябва да се принтира на бял лист хартия,А4 формат, и в резолюция определена от превозвача, така, че баркода въргу него да може да се чете от сканиращите устройства при проверка.

11.4.3.4.  Мобилен билет

Този вид билет може да се ползва чрез инсталиране на определени мобилни приложения на телефона на пътника или да бъде принтиран като електронния билет, в зависимост от условията и изискванията на съответния превозвач.

11.4.4. Срок на валидност

Срокът на валидност на всеки вид билет е посочен към информацията за тарифата, върху билета, или в общите условия на превозвача.

11.4.4.1. Еднопосочни и двупосочни билети

Жп билетите по  промоционални и намалени тарифи могат да имат  рестрикции по отношение на датата и часът на отпътуване, или да са приложими за определен влак или ж.п компания.

Еднопосочните и двупосочните билети са валидни само за класата, в която за закупени, при пътуване от начална до  крайната точка, без прекъсване, с изключение на случаите, когато са закупени с прикачване през междинна спирка и  не е  упоменато друго.

Ако  маршрута по закупения билет включва смяна на влакове или трансфер между станции, Потребителя се задължава сам да прехвърли багажа си и да се увери, че се качва на правилния влак за да продължи пътуването си. Повечето жп компании не включват в цената на билетите си пътуване между отделните станции в един и същ град. В случай, че пътникът прекъсне пътуването си, той няма право да използва закупения билет до крайната точка на по-късен етап, освен ако не е упоменато друго.

Ако Потребителя желае да се качи от станция, различна от посочената в билета му, той ще трябва да закупи отделен билет  за допълнителната част от пътуването си.

В засимист от условията на жп компанията и местната станция, от Потребителя може да се изисква да валидира своя билет на автоматичните врати или на гишетата/бутките за регистрация.

11.4.4.2. Жп карти

Периодът на валидност при различните жп карти зависи от вида карта, като при някои той се изчислява на спрямо датата на издаване, а при други спрямо датата на валидиране, в рамките на определен срок.

11.4.5. Намаления и видове намаления

11.4.5.1. Намаления според възрастта на пътника

11.4.5.1.1. Еднопосочни и двупосочни билети

-Намаление за бебе(до 2 ненавършени години от датата пътуване, за целия период на пътуването или за периода на валидност на билета)

-Намаление за деца до 12 ненавършени години от датата на пътуване, за целия период на пътуването или за периода на валидност на билета. Изискванията за възраст могат да варират.

-Намаление за младежи(от 12 до 25/26/27/28 ненавършени години от датата на пътуване ,за целия период на пътуването или за периода на валидност на билета. Изискванията за възраст могат да варират.

-Намаление за възрастни хора(от и над 60 навършени години от датата на пътуване). Изискванията  за възраст могат да варират.

11.4.5.1.2. Жп карти

Критериите за възрастово намаление при жп картите варира според условията за закупуване на  кокретната карта.

11.4.5.2. Сезонни намаления

11.4.5.3. Промоционални цени

11.4.6. Резервация на място и допълнителни услуги

11.4.6.1. Еднопосочни и двупосочни билети

Повечето еднопосочни и двупосочни билети включват резервирано място, където това е приложимо.

11.4.6.2. Жп карти

Жп картите не гарантират непременно място на пътника във влака. В зависимост от условията на съответната ж.п компания, вид влак, маршрут, дата и час на отпътуване, може да се изисква допълнително заплащане за резервация на място.

Резервацията на място е задължителна при повечето бързи, международни, нощни влакове и влакове минаващи покрай живописни райони.

Ползването на спални вагони и помещения се заплаща допълнително, освен ако не е упоменато друго.

Някои влакове имат ограничение на места за пътници ползващи карти за многократни пътувания. Горещо Ви препоръчваме да направите резервация за място предварително, за да избегнете евентуални разочарования.

11.4.7. Позволен Багаж

Всеки превозвач сам определя ограничнията относно размерите и килограмите на позволения багаж, както и допълнителните такси по свръх багаж, с които Потребителя се съгласява при приемането на офетата. Превозвачът може забрани или да постави ограничения относно превоза на определени стоки.

Превозвачът може по своя преценка да откаже превоза на пътници и багаж.

Загубеният и непотърсеният багаж се третира според условията на съответната ж.п компания, за която важи билета.

11.4.8. Пътуване с домашен любимец

Повечето превозвачи позволяват превоза на домашни любимци като кучета и котки безплатно или срещу заплащане, като някои от тях имат ограничения относно размера, теглото и начина на превозване на Вашия любимец. В случаи, че желаете да пътувате с домашния си любимец, моля да заявите това Ваше желание при изпращането на заявката за резервация и ние ще Ви изпратим подробна информация относно приложимите такси и изисквания на конкретния превозвач.

11.4.9. Изгубени, повредени  и откраднати билети и жп карти

„Маджестик Турс“ ЕООД не носи отговорност при изгубени, откраднати, или негодни за пътуване хартиени билети, и няма правомощията да издава дубликати.

Ако по време на резервацията сте закупили застраховка/план за защита на жп карта, ще имате възможността да използвате заплатената сума за издаването на нов билет за останалата част от Вашето пътуването, но само в случай на загуба или кражба, след представяне на необходимата документация според условията на застраховката.

Потребителят ще бъде запознат с условията на този вид застраховка преди да направи резервация за билет за влак, и при желание от негова страна ще му бъде предоставена възможност да я закупи срещу допълнително заплащане.

Всеки билет, който е негоден за пътуване, скъсан или променен по някакъв начин, не е валиден за пътуване и  Потребителят няма право на компенсация за пропуснати ползи.

В случаите на загубен или откраднат електронен билет, може да се свържете с нас, за да Ви го изпратим отново.

11.4.10. Регистрация и качване

Всяка ж.п компания сама определя времето за регистрация преди часа на отпътуване, като в повечето случай е необходимо да  сте се качили на влака поне 5 -10 минути преди посочения час на тръгване, ако не е упоменато друго, с изключение на Eurostar, където компанията изисква регистрация минимум 30 минути преди посочения на билета час на тръгване.

Ако Потребителят не се съобрази с изискванията за регистрация или качването на влака, посочен от съответната ж.п компания, може да му бъде отказан превоз, без право на компенсации и връщане на заплатени суми.

11.4.11. Права и задължение на пътниците преди/по време и след пътуването

11.4.11.1. Пътникът е длъжен да спазва изискванията за регистрация и качване на борда на съответния превозвач, както и да се  увери, че носи със себе си правилния билет (и пълния пакет документи към него), заедно с документ за самоличност, с който да се идентифицира пред съответния ж.п служител при проверка. Документът за самоличност може да бъде лична карта, международен паспорт или документ, удостоверяващ жителството на пътника в съответната страна, и се определя от общите условия приложими за съответния вид билет.

11.4.11.2. Пътникът в длъжен да следва административните изисквания на съответния превозвач и ж.п станция. “Маджестик Турс“, както и  съответния доставчик (чрез, който е закупен съответния билет) и превозвач осъщестяващ пътуването,  не носят отговорност за финансови загуби или пропуснати ползи в следствие на неспазването на административните изискванията и налагането на адмнистративна такса или глоба.

11.4.11.3. Съхранението на билета е отговорност на пътника и „Маджестик Турс“ ЕООД, нейните доставчици и съответните превозвачи, не  могат да носят отговорност при загубен, откраднат или негоден за пътуване билет, нито ще възстановяват заплатени суми по него.

11.4.11.4. Дубликат на загубен или откраднат билет/жп карта не може да бъде издаден. “Маджестик Турс“ ЕООД Ви съветва при закупуване жп карта да закупите и застраховка към него, която би Ви позволила да закупите нова жп карта за останалата част от Вашето пътуване.

11.4.11.5. Пътникът е длъжен да се запознае с визовия режим на страната, която посещава и при изисквания за виза да предприеме съответните мерки.

11.4.11.6. Пътникът е длъжен да запази всички билети и документи към тях  до края на пътуването си и да ги предостави на „Маджестик Турс“ЕООД или съответния превозвач при поискване.

11.4.11.7. При жп картите  не е включена безплатна храна по време на пътуване, както и допълнителните безплатни услуги, приложими при еднопосочните и  двупосочните билети.

11.4.12. Промени, направени от „Маджестик Турс“ ЕООД

„Маджестик Турс“ ЕООД си запазва правото да направи промени по закупения от Потребителя билет, в случай на технически грешки от страна на дружеството, съответния доставик или превозвач,  както и при наличие на форсмажорни обстоятелства, за които Потребителят ще бъде уведомен в най-кратък срок.

При направени промени от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД на Потребителя ще му бъдат предложени следните опции:

11.4.12.1. Да приеме промяната и да направи доплащане при евентуална разлика е цената.

11.4.12.2. Да анулира закупения билет, и в случай на направено плащане, да получи пълно възстановяване на заплатената сума.

11.4.13. Промени, поискани от Потребителя

Заявки за промени по еднопосочни/двупосочни билети и жп карти се приемат само от посочената от Потребителя електронна поща, през официални работни дни до 18:00 часа.  В случай, че заявката е изпратена след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден.

При издаден хартиен билет или жп карта, освен заявка за промяна от Потребителя се изисква и да върне оригиналния билет на посочения от „Маджестик Турс“ ЕООД адрес, преди промяната да бъде направена, съгласно условията на конкретния превозвач и приложима тарифа, но не по-късно от 7 дена от първоначалната дата на пътуването. Ваше задължение е да се уверите, че билетът е пристигнал на посочения от „Маджестик Турс“ ЕООД адрес.

11.4.13.1. Еднопосочни и двупосочни билети

Еднопосочните и двупосочните билети са валидни само за конкретната услуга, дата и час, посочени на билета, освен ако не е упоменато друго.

Ако желаете да пътувате на друга дата или да промените часа на тръгване, билетът трябва да бъде преиздаден (ако презвочът  и тарифата по закупения билет го позволяват) или съответно да се закупи нов билет.

Моля да се запознаете с приложимата тарифа, преди да  ни изпратите Вашата заявка за резервация.

В случай, че тарифата позволява промяна, тя може да бъде само за ден и час, но не и промяна в маршрута, броя и имената на пътниците или местата за сядане.

Ако цената по закупения от Вас билет се е повишила или не е налична, се прилага следващата най-ниска тарифа към момента на промяната, и се заплаща разликата в цената, както и приложимите административни такси за промяна на превозвача и „Маджестик Турс“ ЕООД в качестовото й на посредник. Таксата за промяна, която се заплаща към нас е в размер на 10 лв.

Промени по закупени билети за възможни само преди посочения на билета ден и час, освен ако не е упоменато друго, в рамките на определения от превозвача период.

Резервациите за място са валидни само за конкретната услуга, дата и час посочени на билета и по тях не могат да се правят промени или анулации, освен ако не е упоменато друго.

11.4.13.2. Жп карти

Жп картите могат да  се ползват само за посочения период от време от началната дата, посочена на билета или след валидирането им. В случай, че закупения от Вас билет позволява смяна на дата, ще бъдете уведомени преди да приемете нашата оферта, като към таксата за промяна  на доставчика се заплаща и допълнителна административна такса към  "Маджестик Турс" ЕООД , в размер на 10 лв.

11.4.14. Анулации и възстановяване на суми по неизползвани билети и жп карти

11.4.14.1. „Маджестик Турс“ ЕООД може да възстанови суми по анулирани и неизползвани билети, само когато те са закупени  през дружеството , и според условията на приложимата тарифата. Заявки за анулация по закупени билети за влакове се приемат само по електронен път, от посочената от Потребителя електронна поща, през официални работни дни до 18:00 часа. В случай, че заявката е изпратена след този час, тя се приема като приета на следващия работен ден. При  издаден хартиен билет или жп карта, освен заявка за анулация  от Потребителя се изисква и да върне оригиналния билет на посочения от  „Маджестик Турс“ ЕООД адрес, като се увери, че той е получен на посочения от дружеството адрес не по късно от 24 часа от посочения на билета час на тръгване,  и се вземат в предвид и сроковете за анулация на конкретния превозвач или доставчик.

11.4.14.2. Процедурата по анулация се прилага само след като оригиналния хартиен билет или жп карта са получени от „Маджестик Турс“ ЕООД. Билетите и жп картите, закупени на промоционална цена, резервациите за място и административната такса обслужване към „Маджестик Турс “ЕООД, заплатени при закупуването на жп билетите и картите са невъзвръщаеми

11.4.14.3. Възстановяването на средства по неизползвани хартиени билети  и карти не е възможно, когато те са повредени, фалшифицирани, откраднати, изгубени, са извън периода си на валидност, са били валидирани или частично използвани. В случайте, когато превозът не е бил осъществен по  вина на превозвача, Потребителят трябва да представи  документ/заверка  от персонала на превозвача или съответната станция, където е настъпило събитието, както и да  изпрати всички документи и билети по пътуването си на посочения от дружеството адрес, като  се увери, че те са получени в срок най-късно до 7 дни от датата на неосъщественото пътуването. В противен  случай, Потребителят  губи правото си на възстановяване на суми. Изпращането на билета и документите на адреса е свързано с допълнителни разходи, които се покриват от  Потребителя.

Когато възстановяването на средства по неизползвани услуги  е разрешено само преди датата на пътуване, билетите за конкретното пътуване (изключение се прави само за електронни билети) трябва да са получени от „Маджестик Турс“  ЕООД на посочения от дружеството адрес преди процедурата по възстановяване да е започнала, и не по-малко от 24 часа от часа  от посочения на билета час на тръгване, като се вземат в предвид и сроковете за анулация на конкретния превозвач или доставчик.

При възстановяване на средства по вина на Потребителя, към сумата, която превозвачът удържа за анулация се заплаща  и допълнителна административна такса за анулация към  „Маджестик Турс“ ЕООД на стойност 10 лв на издаден  билет. При анулация, включената в цената на билета такса обслужване е невъзвръщаема. Възстановяването на суми по неизползвани и анулирани билети се извършва по начина, по който те са заплатени от Потребителя, т.е по банков път, до 7 работни дни от  получаването им по сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД от съответния превозвач или доставчик.

11.4.15. Условия за превоз
11.4.15.1. При пътуване в рамките на една държава или с Eurostar се прилагат условията за превоз на съответния превозвач, както и местните закони, на които той  се подчинява.
11.4.15.2. При международно пътуване с двама или повече превозвачи в страни прилагащи международната конвенция за превоз на пътници и багаж със железопътен транспорт,условията за превоз се подчиняват на:
а)Единните правила относно договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV),приложими към Бернската конвенция
б)Единните допълнителни правила;
в)Условията на стандартните международни тарифи за превоз на пътници и техния багаж; и
г)Условията на превоз на превозвача/ите, приложими за закупения билет.
д/Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.
Той гарантира основно ниво на защита за пътуващите с железниците на цялата територия на Европейския съюз и се прилага за всички видове услуги (международни, вътрешни, регионални, градски и крайградски) за железопътен превоз на пътници в рамките на ЕС, предоставени от лицензирани жп превозвачи.
11.4.16. Отговорност на Превозвача при смърт и нараняване по време на превоз
11.4.16.1. При пътуване между две или повече държави, отговорността на виновния превозвач може да бъде ограничена спрямо разпоредбите на международната конвенция за превоз на пътници и багаж със железопътен транспорт(CIV), но само в страните, където тя се прилага от местното законодателство.
11.4.16.2. При пътуване в рамките на една страна отговорността на превозвача се определя от местните закони, на които той се подчинява.
11.4.17. Приложимо право
11.4.17.1. По отношения на рекламации, отнасящи се до жп карти, рекламации се отправят до съответния доставчик, съгласно неговите общи условия и законите на страната на която се подчинява.
11.4.17.2. По отношение на спорове, възникнали във връзка с превоза, се прилагат законите на страната, на която се подчинява съответния превозвач.
11.4.17.3. При международно пътуване с двамата или повече провозвача, пътниците могат да се ползват с допълнителни права, съгласно Договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV) към Бернската конвенция.
11.4.17.4.При пътуване с железниците на територията на Европейския съюз правата на пътниците се определят и от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

Общи условия към Договора за организирано пътуване

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно само по електронен път на е-мейл info@majestictours.net. Резервацията се счита за валидна след изпращане на сканирано копие на подписан Договор за организирано пътуване и внасяне на депозит.


2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. Поискане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и не заплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването ни виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.


3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в по банков път на сметката на Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане: 60 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4. Цените са калкулирани по централния курс на БНБ за съответната валута.

3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база реалното увеличение на компотента, повлиял върху нейната промяна, не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването.


4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава :

    4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

    4.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя “ Медицински разходи при болест и злополука “ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества, с които има сключен договор, и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването. При пакетни пътувания /туристически пакети/ цената на застраховката е включена в цената.

    4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД“ със адрес София 1504, бул.“ Христофор Колумб‘ 43. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя при поискване преди началото на пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:

    4.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

    4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи на граничните власти нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )

    4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги. 4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.

    4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 4.5. Потребителят има право:

    4.5.1. в срок до 45 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването,освен в случайте,когато сумите по издадените самолетни билети и туристически услуги са невъзвръщаеми и условията на туристическите услуги ,предлагани от нашите доставчици са не позволяват промяна на имена по направени вече резервации. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и административна такса по прехвърлянето в размер на действителните разходи, но не по-малко от 50 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.


5. Отговорност на Страните

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 80 % от стойността на тези услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора,а именно : изменение на летището за излитане/кацане, времето на полета, замяна на типа самолет. Същото важи и при използването на друг вид транспорт. анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя загуба или повреда на багажа по време на пътуването отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването, поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

    а) Потребителя;

    б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

    в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти придобросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

    5.7.1. при пътуване в чужбина :

        а) до 60 дни преди датата на пътуването – 50% неустойка;

        б) от 60 до 45 дни преди датата на пътуването - 85% от общата стойност на пътуването;

        в) по-малко от 45 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

     5.7.2. при пътуване в страната :

        а) до 14 дни преди датата на пътуването – без неустойки;

        б) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.


6. Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на място, като се състави Протокол, подписан от представител на приемащия контрагент, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Потребител, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверяват съответните факти и обстоятелства.

6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи, в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

6.4. За рекламации, подадени от Потребителя при нарушение на Общите условия, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Потребителят носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туроператора.


7. Редът за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.