Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ „МАДЖЕСТИК ТУРС“ ЕООД ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО И РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ НА САЙТА WWW.MAJESTICTOURS.NET

Добре дошли на уеб страницата на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД. Моля да се запознаете с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на уеб страницата, както и с условията за резервация на туристическите услуги, предлагани от туристическа компания „Маджестик Турс“ ЕООД на URL https://www.majestictours.net/general_terms/bg.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и „Маджестик Турс“ ЕООД по отношение на ползването на Сайта и Услугите от страна на Потребителите. Чрез достъпа до и използването на Сайта Потребителите декларират, че са запознати с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, приемат ги и се задължават да ги спазват.
Сайтът и Услугите могат да се използват само от Потребители, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. С използването на Сайта и Услугите Потребителите декларират, че са дееспособни лица съгласно приложимото законодателство и, че не са налице каквито и да било други пречки да поемат договорни задължения.
С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги от „Маджестик Турс“ ЕООД, в качеството си на туроператор и туристически агент, и потребителите на сайта www.majestictours.net посредством достъпа до и използването на ресурсите на Сайта, както и отношенията между „Маджестик Турс“ ЕООД и потребителите по повод на сключваните посредством ползването на Сайта и Услугите следни договори:
-Договор за посредничество /Резервационна бланка (в случайте, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя туристически услуги в качеството си на Турагент)
-Договор за туристическа услуга (в случайте, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя туристически услуги в качеството си на Туроператор)
-Договор за туристическо пътуване с обща ценa (в случайте, когато „Маджестик Турс“ ЕООД предоставя услуги в качеството си на Туроператор)
Договорите описани по-горе се сключва в електронна форма на основание чл. 82, ал. 5 от Закона за туризма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, като се считат за сключени след поставянето от страна на Потребителите на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора ", и натискането на бутон „Приемам оферта", след получаване на оферта по своето запитване от „Маджестик Турс“ ЕООД.
Посочените действия съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват валидно Потребителите с условията по сключените Договори.
При спор относно титуляра на електронните изявления по сключването на Договорите, описани по-горе, за такъв ще се счита Потребителят, през чийто профил е извършено съответното изявление.
На Потребителите се осигурява възможност за регистрация ,където те декларират и изрично посредством попълване на полето „Запознат/а съм с общите условия и съм съгласен/съгласна с тях” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. Потребител е всяко лице, посетило и използващо Сайта.

С приемането на Общите условия, Потребителите декларират изрично, че им е известна разпоредбата на чл. 50, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 54a, 55 и 58 от същия закон, тъй като туристическите услуги по извършените резервации попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.
"Маджестик Турс“ ЕООД си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

II.ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА
Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за туризма, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.1. „Маджестик Турс“ ЕООД е дружество,регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9020,ж.к.Младост,бл.155,ап.96,ЕИК 204423284,МОЛ: Кремена Велева-Бренан
1.2. „Маджестик Турс" ЕООД е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение за регистриция №РК-01-7675, издадено от Министерството на Туризма на Република България.
„Маджестик Турс“ ЕООД е регистрирана да осъществява своята дейност само по електронен път посредством сайта www.majestictours.net на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за туризма.
1.3. „Маджестик Турс“ ЕООД e регистрирана като администратор на лични данни с регистрация №427341,съгласно закона за Личните данни на Република България
1.4. „Маджестик Турс“ ЕООД има регистрация по Закона за добавената стойност с номер BG204423284
1.5. „Маджестик Турс“ ЕООД има сключен договор със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, във връзка със сключена задължителната застраховка отговорност на туроператора по чл.97,ал.1 от Закона за Туризма, с полица номер 03700100002023, валидна до 11.04.2020.
1.6. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: https://www.majestictours.net/general_terms/bg по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
1.7. Данни за жалби:
Жалби се приемат само по електронен път и подадени през секцията оплаквания от титуляра по закупената туристическа услуга, посредством персоналния му профил на yеб сайт на компанията - www.majestictours.net
1.8. Контакти за връзка с „Маджестик Турс“ ЕООД
телефонен номер/skype/viber/whats up : +359 887 31 10 05
адрес на електронна поща: info@majestictours.net 
yеб сайт: www.majestictours.net
1.9. Работно време през което се обработват запитвания от клиенти
Понеделник-Петък от 10.00 до 17.30
Събота-Недела-почивни дни

III. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Този сайт и информацията в него са за лична, законна и нетърговска употреба. Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
2. Ползвайки този сайт Вие се съгласявате:
2.1. да не правите спекулативни, фалшиви, или неверни резервации или резервации в очакване на търсенето;
2.2. да не копирате информация от него, като използвате бот, паяк, шпионин, както и други автоматични средства или ръчна обработка за каквито и да било цели без изричното одобрение на „Маджестик Турс“ ЕООД;
2.3. да не нарушавате ограниченията на заглавията на уеб-сайта за изключения относно ботове или да заобикаляте други средства, използвани да ограничат или да предотвратят достъпа до този уеб-сайт;
2.4. да не предприемате действия, които, по преценка на „Маджестик Турс“ ЕООД, водят или могат да доведат до неразумно или непропорционално големи натоварвания на инфраструктурата на „Маджестик Турс“ ЕООД/www.majestictours.net
2.5. че, при установена измама, злоупотреба или подозрителна дейност от Ваша страна, Вашият профил и всички направени от Вас резервации ще бъдат автоматично анулирани, без право на връщане на суми по тях, като си запазваме правото да предприемем всички необходими правни действивия за понесените от нас или нашите доставчици щети, предизвикани от Ваша страна.
3. Всякакви изменения, промени под каквато и да било форма и вид, възпроизвеждане, адаптиране, преотдаване, лицензиране на каквато и да е част от съдържанието на този уеб сайт, публикуване, размножаване, продажба на информация и/или материали, визуализации, медия под каквато и да е форма са забранени и представляват нарушение на Закона.
4. Употребата на материали от настоящият уеб-сайт от Потребителя или всяко трето лице с търговска цел са забранени и ще бъдат преследвани с всички позволени законови средства.
5. Никой няма право да използва зловредни или манипулативни устройства и/или софтуер , нито да се намесва в правилното функциониране на този сайт по какъвто и да било начин. Използването на сайта по непозволен начин е в нарушение на международни и български правни норми за защита на интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
5. Потребителят носи пълната законова и финансова отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, и за всички вреди, претърпени от „Маджестик Турс“ ЕООД в резултат на неправомерното използването на сайтa www.majestictours.net.

IV.СОФТУЕР НА САЙТА
Всеки софтуер, който може да се свали от сайта е авторска работа на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици. Употребата на Софтуера от Ваша страна се регулира от условията на споразумението с крайния клиент.
„Маджестик Турс“ ЕООД дава на Вас, потребителите, лично непрехвърлимо разрешение да използвате софтуера с цел разглеждане и изпращане на запитване и резервиране на туристически услуги, но не и за други цели.
Моля, забележете, че всеки софтуер, включително без ограничение и всяка HTML програма и всеки Active X контрол, включени в този уеб-сайт, са притежание на туристическа компания "Маджестик Турс“ ЕООД и нейните доставчици и са защитени от закони за авторско право и международни договорености. Всяко възпроизвеждане или превъзпроизвеждане на Софтуера е категорично забранено от закона и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата възможна строгост.
БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА КАЗАНОТО ПО-ГОРЕ, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕР НА КОИТО И ДА БИЛО ДРУГИ СЪРВЪР ИЛИ МЯСТО С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЖДАНЕ ИЛИ ПРЕВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЕНО..
Разпечатано копие от това споразумение, както и от всяко уведомление, направено в електронна форма, ще имат стойност в съдебни или административни процеси относно споразумението, в степен в която могат да се използват други оригинални писмени документи.

V. ТОЧНОСТ НА УЕБСАЙТА
Ние се стремим да гарантираме, че информацият за всички продукти, включително цените, показвани на нашия уеб сайт са точни или се актуализират периодично. Въпреки това, предвид големия обем туристически услуги, предлагани от нас е неизбежно, в изключителни случаи да възникнат грешки. Ние не можем да поемем отговорност за тези грешки.
В случаите, когато съществува разминаване относно информацията за отделен продукт, ние ще ви предложим изборът да продължите с резервацията си, като направим необходимите корекции или да анулирате с право на пълно възстановяване на сумата, платена само този продукт.
Туристическите продукти,които предлагаме са на база заявка-потвърждение, като публикуваните цени са стартови и са актуални към момента на публикуването/актуализирането им в нашия сайт, т.е съществува вероятност да няма наличност по желания от Вас продукт или промяна в цената,  поради тяхната динамичност. За крайна цена се приема, цената, която получавате от нас след натискане на виртуалния бутон „отправи запитване“ към всяка публикувана от нас оферта или форма за отправяне на запитване, освен ако не е изрично упоменато друго.

VI.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителите се съгласяват изрично със събирането и обработването на личните им данни от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД на основание чл.4,ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД и по-конкретно въз основа на:
а) получено изрично съгласие на Потребителите;
б) изпълнение на задълженията на страните във връзка с предоставянето на Услугите.
Лични данни на Потребителите на Сайта се събират при използване на Услугите за резервиране на туристически услуги. Ако Потребителите не желаят да предоставят съответните лични данни, на тях им се отказва възможността за резервиране на туристически услуги.
Операторът събира лични данни за Потребителите и посредством уеб формата за контакти и създадения от Потребителите персонален профил във връзка с предоставяните Услуги.
Сайтът използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc., с цел да се подпомогне анализът на използването на Сайта. За тази цел Google Analytics използва т.нар. „cookies“ - текстови файлове, които се съхраняват във компютрите на Потребителите. Получената чрез тези файлове информация относно начина на ползване на уебсайта - стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. IP адрес) и информация за поведението на Потребителите в анонимна форма се предоставя на Google, включително на сървъри в САЩ.
Цели на обработване на лични данни:
„Маджестик Турс“ ЕООД събира и обработва лични данни за целите на предоставяните Услуги, включително за следните цели:
- отчетно-счетоводни цели;
- статистически цели;
- отговаряне на запитвания на Потребители;
- обезпечаване на надлежно изпълнение на задълженията на страните по предоставяне на Услуги;
- за целите на директния маркетинг;
-посредничесто при резервация на туристически услуги.
Обработваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато личните данни са изискани от съдебни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред (напр. Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, Закона за министерство на вътрешните работи и др.).
Моля, имайте предвид, че авиокомпаниите са задължени съгласно новите закони, въведени в редица страни като САЩ, Канада, Мексико, Дубай, Йоханесбург, Тайланд (списъкът подлежи на промяна), да предоставят на агенциите за граничен контрол достъп до данните за пътниците. Съответно, всяка информация, която имаме за вас и за Вашите пътувания, може да бъде разкрита на митническите и имиграционните власти на всяка дестинация,включена във Вашето пътуване.
С приемането на Общите условия, Потребителите се считат за уведомени за правата си по чл. 34а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЗЛД, а именно: 1) да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг; 2) да бъдат уведомени, преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване.
Операторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на Потребителите от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Операторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Потребителите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица, както и в случаите, при които регистрираните Потребители сами са направили публично достъпни личните си данни или са дали достъп до потребителския си профил на трети лица.

VII.СЪЗДАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛЕН ПРОФИЛ
Възможността за закупуване на предлаганите на сайта туристически услуги е достъпна единствено за регистрирани Потребители.
Регистрацията става като се попълни регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: http://majestictours.net . При регистрацията си Потребителите предоставят задължително следните данни: име и фамилия; адрес на електронна поща; телефон за контакт;  потребителско име и парола.
След изпращане на попълнените данни посредством натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, на посочените от Потребителите електронни адреси се изпраща съобщение, съдържащо код за активация и връзка към страница от сайта, където той трябва да бъде въведен,с цел активация на регистрацията. 
В резултат на извършена и потвърдена регистрация, Туроператорът създава профили на регистрираните Потребители, достъпът до който се осъществява с въвеждане на потребителско име и парола.
С въвеждането и изпращането на данните по-горе, и тези въведени в процеса на резервация на туристически услуги, Потребителите декларират, че същите са верни и точни и се задължават да ги актуализират своевременно при настъпила промяна.

VIII.ВИДОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
"Маджестик Турс" ЕООД предлага на Потребителите туристически услуги в качеството си на Туроператор или Туристически агент, в зависимост от договорните си отношения със съответния доставчик, туроператор или подагент.
При резервация на туристически услуги се прилагат Общите Условия на приложимите по Закона за Туризъм договори.
"Маджестик Турс" ЕООД действа в качеството си на агент и посредничи на Потребителя при закупуването на следните туристически услуги:
-Турове-Туровете ,които предлагаме са с различна продължителност ,и могат да са или да не са част от организирано или неорганизирано пътуване с обща цена в зависимост от начина по които са оферирани и закупени отделните туристически услуги.Пътуване с продължителност под 24 часа и невключващо нощувка не може да бъде определено като пътуване с обща цена.
-Самолетни билети по чартърни ,нискобюджетни и редовни авиолинии
-Билет/пропуск за Lounge на определено летище
-Билети са влакове за еднократни или многократни пътувания
-Круизи и билети за фериботи
-Места за настаняване
-Туристически застраховки
-Трансфери
-Автобусни билети 
-Rent a car
-Билети за атракции,музей,спортни/музикални събития,атракции,комбинирани билети и др. подобни

"Маджестик Турс" ЕООД действа в качеството си на Туроператор при продажбата на туристическо пътуване с обща цена, когато то се предлага от името и за сметка на дружеството, както и в отделни случаи при предлагането на круизни пътувания, трансфери и услуги по настаняване.
Според закона за Туризъм организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена са пътувания:
а) по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
- транспорт;
- настаняване;
- други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и съставляват значителна част от пътуването, и
б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи, и
в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.
"ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ" са настаняване, хранене и транспортиране.
"ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

Ако не е упоменато друго в изпратената към Потребителите оферта, Потребителите оторизира "Маджестик Турс" ЕООД да бъде техен агент и посредник при закупуването на избраната туристическа услуга.

IX.РЕЗЕРВАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
С резервацията на туристически услуги Потребителите декларират, че:
а) са дееспособни лица съгласно приложимото законодателство ,навършили 18 години и че не са поставени под пълно или ограничено запрещение, както и, че не са налице каквито и да било други пречки да поемат договорни задължения.
б/ упълномощени от всеки един от придружаващите ги лица да подадат заявката за резервация и да сключат съответния договор с „Маджестик Турс“ ЕООД
в) са информирали всеки един от придружаващите ги лица и всеки един тях е приел ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на „Маджестик Турс“ ЕООД, публикувани на адрес https://www.majestictours.net/general_terms/bg, както и допълнителните условия на доставчика на туристическата услуга.
г) се задължават да информират придружаващите ги лица за всички обстоятелства, свързани със сключването, изменението, изпълнението, прекратяването или развалянето на съответния договора и за всички техни права и задължения.
Заплащането на закупените туристически услуги, възстановяването на пари и изплащането на обезщетения от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД ще се извършва чрез Потребителите,  за сметка на придружаващите ги лица.
Стъпки по резервирането на туристически услуги
1. Изпращане на онлайн запитване за конкретна туристическа услуга, публикувана на страницата на „Маджестик Турс“ или на индивидуално запитване според избрани критерии
2. Потвърждение на наличност и актуална цена (в рамките на 24 часа от изпращането на заявката) или изготвяне на персонална оферта от страна на „Маджестик Турс“ (в рамките на 72 часа от изпращането на заявката). В потвърждението изпратено към клиента „Маджестик Турс“ ЕООД посочва вида на договора, който ще бъде сключен с  Потребителя за конкретната туристическа услуга, както и условията на доставчика.
3. Приемане на офертата и съгласяване с общите условия на „Маджестик Турс“ ЕООД, както и с допълнителните условия на доставчика на конкретната туристическата услуга, когато дружеството действа с качеството си на туристически агент.
Приемането на офертата има характера на предложение за сключване на договор от страна на Потребителя и от Потребителя може да се изисква заплащане на част от или цялата цена за заявената туристическа услуга. В такъв случай приемането на офертата се счита за валидно след получаването на необходимото плащане по банковата сметка „Маджестик Турс“ ЕООД.
Предлаганите от "Маджестик Турс" ЕООД туристически услуги са на база заявка-потвърждение и не винаги имаме възможността да предложим временна резервация, особено в случаите, в които се касае за туристически услуги по промоционални цени или тарифи непозволяващи връщане на суми при анулация. Поради тази причина Потребителя получава потвърждение за своята резервация след заплащане на дължимата сума. В случай,че във времевия интервал между получаването на заплатената от Потребителя сума и потвърждаването на резервацията от страна на „Маджестик Турс“ ЕООД, настъпят промени по цената на заявената туристическа услуга или наличността по нея е изчерпана и заявката не може да бъде изпълнена,  „Маджестик Турс“ ЕООД предлага на Потребителя следните опции:
а/възстановяване на заплатената от Потребителя сума
б/възможност да направи нова заявка за резервация на актуалната цена, след доплащане на съответната разлика.
Когато заявката може да бъде изпълнена „Маджестик Турс“ ЕООД изпраща потвърждение  за резервация до персоналния профил на Потребителя.
4. Договорът се счита за сключен от момента на получаване на Потвърждението за резервираната туристическа услуга и след заплащане на дължимата сума според условията на съответния договор.

X. ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
При плащането на резервации за туристически услуги, моля изберете една от посочените опции по-долу:

-По сметката на "Маджестик Турс" ЕООД в "Уникредит Булбанк" АД при плащане на каса в някои от клоновете на банката
Получател: Маджестик Турс“ ЕООД
IBAN: BG46UNCR70001522835513
BIC: UNCRBGSF
Валута:BGN
Основание за плащане:вид туристическа услуга и име и фамилия на Потребителя приел офертата
При тази опция сумата се отразява веднага по банковата сметка на "Маджестик Турс" ЕООД. При плащане от друга банка преводът постъпва в банковата сметка на "Маджестик Турс" ЕООД между 1 и 3 работни дни след нареждането.

-По сметката на "Маджестик Турс" ЕООД в дружеството за електронни пари "Paysera LT"
1/ Може да заплатите директно от вашата сметка в Paysera към Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД (EVP5310002834631) напълно безплатно, като сумата се отразява веднага в Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД
2/ Може да направите плащане директно на каса в клоновете на изброените по-долу банки или от личната си сметка в изброените по-долу банки до сметката на "Paysera LT" в същата банка.При този вариант сумата се отразява до 30 минути в Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД
Получател: Paysera LT
Валута:BGN
Основание за плащане / детайли: EVP5310002834631(това е сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД в системата на Paysera и задължително трябва да фигурира в основанието), вид туристическа услуга и име и фамилия на Потребителя приел офертата.

ОББ IBAN: BG10UBBS80021044995240 SWIFT: UBBSBGSF
Allianz IBAN: BG17BUIN95611000532505 SWIFT: BUINBGSF
Postbank IBAN: BG47BPBI79421021623901 SWIFT: BPBIBGSF

ВАЖНО:Резервациите за туристически услуги се потвърждават само след постъпване на сумата по банкова сметка на "Маджестик Турс" ЕООД.
Всичко банкови такси са за сметка на Потребителя.

 XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ